Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 AmaKhosi 3:1-28

3  USolomoni wakha ubuhlobo bomshado+ noFaro inkosi yaseGibhithe wathatha indodakazi kaFaro+ wayiletha eMzini KaDavide,+ waze waqeda ukwakha indlu yakhe+ nendlu kaJehova+ nodonga lwaseJerusalema nxazonke.+  Kuphela nje abantu babesanikela ezindaweni eziphakeme,+ ngoba indlu yayingakakhiwa egameni likaJehova kuze kube yilezo zinsuku.+  USolomoni waqhubeka emthanda+ uJehova ngokuhamba ezimisweni zikaDavide uyise.+ Kuphela nje ukuthi wayenza imihlatshelo futhi eshunqisa iminikelo njalo ezindaweni eziphakeme.+  Ngakho inkosi yaya eGibheyoni+ ukuyokwenza khona umhlatshelo, ngoba leyo kwakuyindawo ephakeme enkulu.+ USolomoni wanikela ngemihlatshelo yokushiswa eyinkulungwane phezu kwalelo altare.+  EGibheyoni uJehova wabonakala+ kuSolomoni ephusheni+ ebusuku; uNkulunkulu wathi: “Cela lokho ofuna ngikuphe kona.”+  Khona-ke uSolomoni wathi: “Wena ubonisé umusa wothando omkhulu+ encekwini yakho uDavide ubaba njengoba ahamba phambi kwakho ngeqiniso nangokulunga+ nangobuqotho benhliziyo kuwe; waqhubeka ugcina kuye lo musa wothando omkhulu, kangangokuba wamnika indodana ukuba ihlale esihlalweni sakhe sobukhosi njengakulolu suku.+  Manje, Jehova Nkulunkulu wami, wena ngokwakho wenzé inceku yakho yaba yinkosi esikhundleni sikaDavide ubaba, kodwa mina ngingumfana omncane nje.+ Angikwazi ukuphuma nokungena.+  Inceku yakho iphakathi kwesizwe sakho osikhethile,+ isizwe esinabantu abaningi abangenakubalwa ngenxa yobuningi.+  Kumelwe unike inceku yakho inhliziyo elalelayo ukuba yahlulele+ isizwe sakho, ukuba ihlukanise phakathi kokuhle nokubi;+ ngoba ngubani okwaziyo ukwahlulela+ lesi sizwe sakho esinzima?”+ 10  Le nto yayijabulisa emehlweni kaJehova, ngoba uSolomoni wayecele le nto.+ 11  UNkulunkulu wathi kuye: “Ngenxa yokuthi ucele le nto futhi ungazange uzicelele izinsuku eziningi noma uzicelele ingcebo+ noma ucele umphefumulo wezitha zakho, kodwa uzicelele ukuqonda kokuzwa amacala okwahlulela,+ 12  bheka! ngokuqinisekile ngizokwenza ngokwamazwi akho.+ Bheka! Ngokuqinisekile ngizokunika inhliziyo ehlakaniphile neqondayo,+ kangangokuba kungabikho muntu owake waba njengawe ngaphambi kwakho, futhi akuyikwenzeka ukuba kuvele ofana nawe ngemva kwakho.+ 13  Futhi ngizokunika nalokho ongakucelanga,+ kokubili ingcebo+ nodumo, kangangokuba akuyikwenzeka ukuba kube nenkosi efana nawe phakathi kwamakhosi, zonke izinsuku zakho.+ 14  Uma uzohamba ezindleleni zami ngokugcina iziqondiso zami+ nemiyalo yami, njengoba nje uDavide uyihlo ahamba,+ ngizozandisa nezinsuku zakho.”+ 15  Lapho uSolomoni ephaphama,+ bheka, bekuyiphupho. Khona-ke wafika eJerusalema wama phambi komphongolo+ kaJehova wanikela imihlatshelo yokushiswa wanikela neminikelo yenhlanganyelo+ wenzela zonke izinceku zakhe+ idili.+ 16  Ngaleso sikhathi abesifazane ababili, izifebe,+ bangena enkosini bama phambi kwayo.+ 17  Khona-ke omunye walaba besifazane wathi: “Uxolo, nkosi yami,+ mina nalona wesifazane sihlala endlini eyodwa, kangangokuba ngibelethe nginaye endlini. 18  Kwathi ngosuku lwesithathu ngibelethile, lona wesifazane wabeletha naye. Besindawonye. Bekungekho sihambi kanye nathi endlini, kungekho muntu ngaphandle kwethu sobabili endlini. 19  Kamuva indodana yalona wesifazane yafa ebusuku, ngoba elale phezu kwayo. 20  Ngakho uvuké phakathi nobusuku wathatha indodana yami eceleni kwami lapho incekukazi yakho ilele wayibeka esifubeni sakhe, futhi indodana yakhe efile wayibeka esifubeni sami. 21  Lapho ngivuka ekuseni ukuze ngincelise+ indodana yami, bheka ibifile. Ngakho ngiyihlolisisile ekuseni, bheka! ibingeyona indodana yami engiyizele.” 22  Kodwa lona omunye wesifazane wathi: “Cha, indodana yami yile ephilayo futhi indodana yakho yile efile!” Phakathi naso sonke leso sikhathi lona wesifazane wayethi: “Cha, indodana yakho yile efile futhi indodana yami yile ephilayo.” Baqhubeka bekhuluma phambi kwenkosi.+ 23  Ekugcineni inkosi yathi: “Lona uthi, ‘Le indodana yami, le ephilayo, indodana yakho yile efile!’ nalo uthi, ‘Cha, indodana yakho yile efile, indodana yami yile ephilayo!’” 24  Inkosi yabe isithi:+ “Nina madoda, ngiletheleni inkemba.” Ngakho ayiletha inkemba phambi kwenkosi. 25  Inkosi yathi: “Nina madoda, hlukanisani le ngane ephilayo kabili enye ingxenye niyinike omunye wesifazane nenye ingxenye niyinike omunye.” 26  Khona manjalo owesifazane okwakungeyakhe indodana ephilayo wathi enkosini (ngoba wavukwa inimba+ ngenxa yendodana yakhe,+ kangangokuba wathi): “Uxolo,+ nkosi yami! Nina madoda, mnikeni ingane ephilayo. Ningalokothi niyibulale.” Sonke leso sikhathi lona omunye wesifazane wayethi: “Ngeke abe ngowami noma ngowakho. Nina madoda, hlukanisani!”+ 27  Khona-ke inkosi yaphendula yathi: “Nina madoda, mnikeni ingane ephilayo, futhi ningalokothi niyibulale. Nguye ongunina.” 28  Wonke u-Israyeli wezwa ngesinqumo sokwahlulela+ inkosi eyayisikhiphile; futhi wesaba ngenxa yenkosi,+ ngoba wabona ukuthi ukuhlakanipha+ kukaNkulunkulu kwakungaphakathi kuyo ukuze ikhiphe isinqumo sokwahlulela.

Imibhalo yaphansi