Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 AmaKhosi 22:1-53

22  Bahlala iminyaka emithathu kungekho mpi phakathi kweSiriya no-Israyeli.  Kwathi ngonyaka wesithathu uJehoshafati+ inkosi yakwaJuda wehlela enkosini yakwa-Israyeli.  Khona-ke inkosi yakwa-Israyeli yathi ezincekwini zayo: “Ingabe ngempela niyazi ukuthi iRamoti-gileyadi+ lingelethu? Nokho siyanqikaza ukulithatha esandleni senkosi yaseSiriya.”  Yase ithi kuJehoshafati: “Uzohamba nami yini ukuyolwa eRamoti-gileyadi?”+ UJehoshafati wathi enkosini yakwa-Israyeli: “Nginjengawe. Abantu bami banjengabantu bakho.+ Amahhashi ami anjengamahhashi akho.”  Nokho, uJehoshafati wathi enkosini yakwa-Israyeli: “Ngicela uqale ubuze+ ukuthi lithini izwi likaJehova.”  Ngakho inkosi yakwa-Israyeli yaqoqa abaprofethi,+ amadoda angaba ngamakhulu amane, yathi kubo: “Ngilwe yini neRamoti-gileyadi, noma ngiyeke?” Bathi: “Khuphuka,+ uJehova uzolinikela esandleni senkosi.”  Kodwa uJehoshafati wathi: “Akekho yini lapha omunye umprofethi kaJehova? Khona-ke masibuze ngaye.”+  Inkosi yakwa-Israyeli yathi kuJehoshafati: “Kusekhona umuntu oyedwa esingabuza uJehova ngaye;+ kodwa mina ngiyamzonda impela,+ ngoba akaprofethi okuhle ngami kodwa okubi+—uMikhaya indodana ka-Imla.” Nokho, uJehoshafati wathi: “Inkosi mayingayisho into enjalo.”+  Ngalokho inkosi yakwa-Israyeli yabiza isikhulu esithile segceke+ yathi: “Shesha ulethe uMikhaya indodana ka-Imla.”+ 10  Inkosi yakwa-Israyeli noJehoshafati inkosi yakwaJuda babehlezi ngamunye esihlalweni sakhe sobukhosi, bevunule,+ esibuyeni emnyango wesango laseSamariya; futhi bonke abaprofethi babenza njengabaprofethi phambi kwabo.+ 11  Khona-ke uZedekiya indodana kaKhenahana wazenzela izimpondo zensimbi wathi: “Yilokhu uJehova akushilo,+ ‘Ngalezi zimpondo uzowasunduza amaSiriya uze uwaqothule.’”+ 12  Bonke abanye abaprofethi babeprofetha into efanayo, bethi: “Khuphukela eRamoti-gileyadi uphumelele; ngokuqinisekile uJehova uzolinikela esandleni senkosi.”+ 13  Isithunywa esasiye kobiza uMikhaya sathi kuye: “Manje bheka! Amazwi abaprofethi ayavumelana ngokukhuluma okuhle enkosini. Ngiyacela, izwi lakho malibe njengezwi lomunye wabo, ukhulume okuhle.”+ 14  Kodwa uMikhaya wathi: “Kuphila kukaJehova,+ lokho uJehova azokusho kimi, yikho engizokukhuluma.”+ 15  Khona-ke wangena enkosini, inkosi yathi kuye: “Mikhaya, siye yini eRamoti-gileyadi empini, noma siyeke?” Khona manjalo wathi kuyo: “Khuphuka uphumelele; ngokuqinisekile uJehova uzolinikela esandleni senkosi.”+ 16  Inkosi yathi kuye: “Kukangaki ngikufungisa ukuba ungakhulumi lutho kimi ngaphandle kweqiniso kuphela egameni likaJehova?”+ 17  Ngakho wathi: “Ngokuqinisekile ngibona wonke ama-Israyeli ehlakazekile+ ezintabeni, njengezimvu ezingenamalusi.+ UJehova waqhubeka wathi: ‘Laba abanawo amakhosi. Mababuyele emuva yilowo nalowo endlini yakhe ngokuthula.’”+ 18  Khona-ke inkosi yakwa-Israyeli yathi kuJehoshafati: “Angishongo yini kuwe ukuthi, ‘Ngeke aprofethe izinto ezinhle ngami, kodwa ezimbi’?”+ 19  Wathi: “Ngakho-ke yizwa izwi likaJehova:+ Ngokuqinisekile ngibona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi+ futhi lonke ibutho lasemazulwini limi ngakuye, kwesokunene sakhe nakwesobunxele sakhe.+ 20  UJehova wathi, ‘Ubani ozokhohlisa u-Ahabi, ukuze akhuphukele eRamoti-gileyadi futhi awe khona?’ Lo waqala ukusho lokhu, lowaya washo lokhuya.+ 21  Ekugcineni kwaphuma umoya+ wama phambi kukaJehova wathi, ‘Mina ngizomkhohlisa.’ UJehova wathi kuwo, ‘Ngayiphi indlela?’+ 22  Umoya wathi, ‘Ngizophuma, ngibe umoya okhohlisayo emlonyeni wabo bonke abaprofethi bakhe.’+ Ngakho wathi, ‘Uzomkhohlisa, futhi, ngaphezu kwalokho, uzophumelela.+ Phuma wenze ngaleyo ndlela.’+ 23  Manje, bheka, uJehova ubeke umoya okhohlisayo emlonyeni wabo bonke laba baprofethi bakho;+ kodwa uJehova yena ukhulume inhlekelele ngawe.”+ 24  UZedekiya indodana kaKhenahana wasondela washaya uMikhaya ngempama+ wathi: “Umoya kaJehova udlule ngayiphi indlela nje kimi ukuze ukhulume nawe na?”+ 25  Khona-ke uMikhaya wathi: “Bheka! Uyobona ukuthi ngayiphi indlela mhla ungena egumbini elingaphakathi impela+ uyozifihla.”+ 26  Khona-ke inkosi yakwa-Israyeli yathi: “Thatha uMikhaya umbuyisele ku-Amoni induna yomuzi nakuJowashi indodana yenkosi.+ 27  Kumelwe uthi, ‘Yilokhu inkosi ekushilo:+ “Fakani lo muntu endlini yeziboshwa+ futhi nimondle ngesabelo esincishisiwe sesinkwa+ nangesabelo esincishisiwe samanzi ngize ngibuye ngokuthula.”’”+ 28  Khona-ke uMikhaya wathi: “Uma kungenzeka nje ubuye ngokuthula, kuyobe uJehova akakhulumanga nami.”+ Wanezela: “Yizwani, nonke nina bantu.”+ 29  Inkosi yakwa-Israyeli noJehoshafati inkosi yakwaJuda bakhuphukela eRamoti-gileyadi.+ 30  Inkosi yakwa-Israyeli manje yathi kuJehoshafati: “Mina ngizozifihla ngingene empini,+ kodwa wena, gqoka izembatho zakho.”+ Ngakho inkosi yakwa-Israyeli yazifihla+ yangena empini.+ 31  Inkosi yaseSiriya yona, yayiyale izinduna ezingamashumi amathathu nambili+ zezinqola zayo, yathi: “Akumelwe nilwe nabancane noma abakhulu, kodwa nilwe nenkosi yakwa-Israyeli kuphela.”+ 32  Kwathi nje lapho izinduna zezinqola zibona uJehoshafati, zona zathi kuzo ngokwazo: “Ngokuqinisekile yinkosi yakwa-Israyeli.”+ Ngakho zaphambuka ukuze zilwe naye; uJehoshafati wakhala ecela usizo.+ 33  Kwathi nje lapho lezi zinduna zezinqola zibona ukuthi kwakungeyona inkosi yakwa-Israyeli, masinyane zabuya ekumlandeleni.+ 34  Kukhona umuntu owansala umnsalo engaqonde bubi, kodwa wagwaza inkosi yakwa-Israyeli phakathi kwejazi lensimbi nezingcwecwe ezixhunyelwe, kangangokuba yathi kumshayeli wenqola yayo:+ “Phendula isandla sakho, ungikhiphe ekamu, ngoba ngilimele kabi.” 35  Impi yaqhubeka ishuba ngalolo suku, futhi kwadingeka ukuba inkosi igcinwe imile enqoleni ibheke amaSiriya, ekugcineni yafa+ kusihlwa; igazi lenxeba lalilokhu lichithekela ngaphakathi kwenqola yempi.+ 36  Kwadluliswa isimemezelo esinkenenezayo ngasekushoneni kwelanga, sithi: “Wonke umuntu makabuyele emzini wakubo, wonke umuntu abuyele ezweni lakubo!”+ 37  Yafa kanjalo inkosi. Lapho ilethwa eSamariya, khona-ke yangcwatshwa inkosi eSamariya.+ 38  Base beyigeza inqola yempi ngasechibini laseSamariya, izinja zakhotha igazi layo+ (nezifebe ngokwazo zazigeza lapho), ngokwezwi likaJehova ayelikhulumile.+ 39  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zika-Ahabi nakho konke lokho akwenza nendlu yezinyo lendlovu+ ayakha nayo yonke imizi ayakha, akulotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwa-Israyeli? 40  Ekugcineni u-Ahabi walala nokhokho bakhe;+ u-Ahaziya+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe. 41  UJehoshafati+ indodana ka-Asa yena, wayebé yinkosi phezu kukaJuda ngonyaka wesine ka-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli. 42  UJehoshafati wayeneminyaka engamashumi amathathu nanhlanu lapho eqala ukubusa, wabusa iminyaka engamashumi amabili nanhlanu eJerusalema; igama likanina kwakungu-Azuba indodakazi kaShilihi. 43  Waqhubeka ehamba ngayo yonke indlela ka-Asa uyise. Akazange aphambuke kuyo, ngokwenza okulungile emehlweni kaJehova.+ Kuphela nje izindawo eziphakeme azizange zinyamalale. Abantu babesayenza imihlatshelo futhi beshunqisa umusi womhlatshelo ezindaweni eziphakeme.+ 44  UJehoshafati wagcina ubuhlobo bokuthula nenkosi yakwa-Israyeli.+ 45  Zonke ezinye izindaba zikaJehoshafati namandla enza ngawo nendlela alwa ngayo, akulotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwaJuda? 46  Zonke ezinye izifebe+ zesilisa zasethempelini ezazisele ngezinsuku zika-Asa uyise wazisusa ezweni.+ 47  Kwakungekho nkosi kwa-Edomi;+ iphini yilo elaliba yinkosi.+ 48  UJehoshafati yena, wenza imikhumbi yaseTharishishi+ eyayizolanda igolide e-Ofiri; kodwa ayizange iye, ngoba le mikhumbi yaphihlizeka e-Eziyoni-gebheri.+ 49  Kungaleso sikhathi lapho u-Ahaziya indodana ka-Ahabi athi khona kuJehoshafati: “Izinceku zami mazihambe nezinceku zakho ngemikhumbi,” kodwa uJehoshafati akazange avume.+ 50  Ekugcineni uJehoshafati walala nokhokho bakhe+ wangcwatshwa nokhokho bakhe eMzini KaDavide+ ukhokho wakhe; uJehoramu+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe. 51  U-Ahaziya+ indodana ka-Ahabi yena, waba yinkosi phezu kuka-Israyeli eSamariya ngonyaka weshumi nesikhombisa kaJehoshafati inkosi yakwaJuda, futhi wabusa phezu kuka-Israyeli iminyaka emibili. 52  Wenza okubi+ emehlweni kaJehova wahamba ngendlela kayise+ nangendlela kanina+ nangendlela kaJerobowamu+ indodana kaNebhati, owayonisé u-Israyeli.+ 53  Wakhonza uBhali+ emkhothamela futhi wayelokhu ecasula+ uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli enza ngokuvumelana nakho konke uyise ayekwenzile.

Imibhalo yaphansi