Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

1 AmaKhosi 20:1-43

20  UBheni-hadadi+ inkosi yaseSiriya yena, waqoqela ndawonye wonke amabutho akhe empi namakhosi angamashumi amathathu nambili kanye naye+ namahhashi+ nezinqola,+ wakhuphuka wavimbezela+ iSamariya+ walwa nalo.  Khona-ke wathumela izithunywa+ ku-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli emzini. Wathi kuye: “Yilokhu uBheni-hadadi akushilo,  ‘Isiliva lakho negolide lakho lingelami, nabafazi bakho namadodana akho, ababukeka kahle kunabo bonke, bangabami.’”+  Inkosi yakwa-Israyeli yaphendula yathi: “Njengokwezwi lakho, nkosi yami nkosi, ngingowakho nakho konke okungokwami.”+  Kamuva izithunywa zabuya zathi: “Yilokhu uBheni-hadadi akushilo, ‘Ngithumele kuwe, ngithi: “Uzonginika isiliva lakho negolide lakho nabafazi bakho namadodana akho.  Kodwa cishe ngalesi sikhathi kusasa ngizothumela izinceku zami kuwe, futhi kumelwe zifune ngokucophelela endlini yakho nasezindlini zezinceku zakho; konke okufiselekayo+ emehlweni akho kumelwe zikubeke esandleni sazo, zikuthathe.”’”  Khona-ke inkosi yakwa-Israyeli yabiza wonke amadoda amadala ezwe+ yathi: “Ngicela niqaphele futhi nibone ukuthi lo ufuna ukuba kube khona inhlekelele;+ ngoba uthumele kimi efuna abafazi bami namadodana ami nesiliva lami negolide lami, angizange ngimgodlele kona.”  Khona-ke wonke amadoda amadala nabo bonke abantu bathi kuyo: “Ungamlaleli, futhi akufanele uvume.”  Ngakho wathi ezithunyweni zikaBheni-hadadi: “Thanini enkosini yami inkosi, ‘Konke lokho okuthumele encekwini yakho ekuqaleni ngizokwenza; kodwa le nto angikwazi ukuyenza.’” Ngalokho izithunywa zahamba zabuyisela izwi kuye. 10  UBheni-hadadi wathumela kuye wathi: “Kwangathi onkulunkulu+ bangenza kanjalo kimi, futhi kwangathi banganezela kanjalo kukho,+ uma uthuli lwaseSamariya luyoba olwanele izandla zabo bonke laba bantu abangilandelayo!”+ 11  Inkosi yakwa-Israyeli yona yaphendula yathi: “Nina madoda, khulumani kuye nithi, ‘Obhincayo+ makangaziqhayisi njengokhumulayo.’”+ 12  Kwathi nje lapho ezwa leli zwi, ngesikhathi yena namakhosi bephuza+ emadokodweni, masinyane wathi ezincekwini zakhe: “Hlelekani!” Zaqala ukuhlelekela ukulwa nomuzi. 13  Bheka! Umprofethi othile waya ku-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli+ wayesethi: “Yilokhu uJehova akushilo,+ ‘Usibonile yini sonke lesi sixuku esikhulu? Bheka ngisinikela esandleni sakho namuhla, futhi ngokuqinisekile uzokwazi ukuthi nginguJehova.’”+ 14  Khona-ke u-Ahabi wathi: “Ngawobani?” yena wathi: “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Ngezinsizwa zezikhulu zezifunda zombuso.’” Ekugcineni wathi: “Ngubani ozoqala ukulwa?” yena wathi: “Nguwe!” 15  Wabala izinsizwa zezikhulu zezifunda zombuso, zaba amakhulu amabili namashumi amathathu nambili;+ ngemva kwazo wabala bonke abantu, bonke abantwana bakwa-Israyeli, izinkulungwane eziyisikhombisa. 16  Baphuma emini kuyilapho uBheni-hadadi ephuzela ukudakwa+ emadokodweni, yena kanye namakhosi, amakhosi angamashumi amathathu nambili ayemsiza. 17  Lapho izinsizwa+ zezikhulu zezifunda zombuso ziphuma kuqala, khona manjalo uBheni-hadadi wathumela; bafika bezomtshela, bethi: “Kukhona amadoda aphumile eSamariya.” 18  Khona-ke wathi: “Kungakhathaliseki ukuthi aphumelé ukuthula, kufanele niwabambe ephila; noma ukuthi aphumelé ukulwa, kufanele niwabambe ephila.”+ 19  Futhi lawa yiwo aphuma emzini, izinsizwa zezikhulu zezifunda zombuso namabutho empi ayezilandela. 20  Zabulala yilowo nalowo umuntu wakhe; amaSiriya+ abaleka,+ u-Israyeli wawasukela, kodwa uBheni-hadadi inkosi yaseSiriya waphunyuka egibele ihhashi kanye nezinkweli zamahhashi. 21  Kodwa inkosi yakwa-Israyeli yaphuma yabulala amahhashi nezinqola,+ yaqhubeka iwabulala amaSiriya ngokuceka okukhulu. 22  Kamuva umprofethi+ wafika enkosini yakwa-Israyeli wathi kuyo: “Hamba, uziqinise+ futhi uqaphele ubone lokho ozokwenza;+ ngoba ekuphendukeni konyaka inkosi yaseSiriya iyeza ukuzolwa nawe.”+ 23  Izinceku zenkosi yaseSiriya zona zathi kuyo: “UNkulunkulu wabo unguNkulunkulu wezintaba.+ Yingakho bebé namandla kunathi. Ngakho, ngakolunye uhlangothi, masilwe nabo ezweni eliyithafa sibone ukuthi ngeke yini sibe namandla kunabo. 24  Futhi yenza le nto: Susa amakhosi,+ ususe ngayinye esikhundleni sayo ubeke ababusi esikhundleni sawo.+ 25  Wena, kufanele uzibalele ibutho lempi elilingana nebutho lempi elawa ngasohlangothini lwakho, kube yihhashi ngehhashi nenqola ngenqola; silwe nabo ethafeni sibone ukuthi ngeke yini sibe namandla kunabo.”+ Ngalokho yalilalela izwi lazo yenza ngayo kanye leyo ndlela. 26  Kwathi ekuphendukeni konyaka uBheni-hadadi wawabutha amaSiriya+ wakhuphukela e-Afeki+ ukuze alwe no-Israyeli. 27  Kepha abantwana bakwa-Israyeli, babuthwa banikwa abakudingayo+ base bephuma bebahlangabeza; abantwana bakwa-Israyeli bakanisa phambi kwabo njengemihlanjana emibili yezimbuzi, kuyilapho amaSiriya wona, egcwele umhlaba.+ 28  Khona-ke umuntu kaNkulunkulu weqiniso+ wasondela wathi enkosini yakwa-Israyeli, yebo, wathi: “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Ngenxa yokuthi amaSiriya athé: “UJehova unguNkulunkulu wezintaba, akayena uNkulunkulu wamathafa,” kuzomelwe nginikele sonke lesi sixuku esandleni sakho,+ futhi nina madoda nizokwazi ngokuqinisekile ukuthi nginguJehova.’”+ 29  Bakanisa izinsuku eziyisikhombisa, laba ngaphambi kwalabaya.+ Kwathi ngosuku lwesikhombisa yaqala impi; abantwana bakwa-Israyeli bawabulala amaSiriya, amadoda ayizinkulungwane eziyikhulu ayimigundatshani ngosuku olulodwa. 30  Labo abasala babalekela e-Afeki,+ emzini; udonga lwawela phezu kwamadoda ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nesikhombisa ayesele.+ UBheni-hadadi yena, wabaleka+ futhi ekugcineni wangena emzini egumbini elingaphakathi impela.+ 31  Ngakho izinceku zakhe zathi kuye: “Bheka, manje, sizwile ukuthi amakhosi endlu ka-Israyeli angamakhosi anomusa wothando.+ Sicela usivumele sibhince indwangu yesaka+ ezinkalweni zethu+ sibophe izindophi emakhanda, siye enkosini yakwa-Israyeli. Mhlawumbe izowulonda umphefumulo wakho.”+ 32  Ngalokho zabhinca indwangu yesaka ezinkalweni zazo, zibophé izindophi emakhanda azo, zafika enkosini yakwa-Israyeli zathi: “Inceku yakho uBheni-hadadi ithé, ‘Ngiyacela, vumela ukuba umphefumulo wami uphile.’” Yona yathi: “Ingabe usaphila? Ungumfowethu.” 33  Ngakho la madoda+ akuthatha njengebika abuye ngokushesha akuthatha njengesinqumo azenzele sona, aqhubeka ethi: “UBheni-hadadi ungumfowenu.” Khona-ke yathi: “Wozani, mlandeni.” Khona-ke uBheni-hadadi waphuma waya kuye; futhi yena wayaleza khona manjalo ukuba agitsheliswe enqoleni.+ 34  UBheni-hadadi wabe esethi kuye: “Imizi+ ubaba ayithatha kuyihlo ngizoyibuyisa; uzozabela izitaladi eDamaseku njengoba nje nobaba azabela eSamariya.” “Mina ngizokumukisa ngesivumelwano.”+ Ngalokho wenza isivumelwano naye wayesemmukisa. 35  Umuntu othile wamadodana abaprofethi+ wathi kumngane wakhe ngezwi+ likaJehova: “Ngicela ungishaye.” Kodwa lo muntu wenqaba ukumshaya. 36  Ngakho-ke wathi kuye: “Ngenxa yokuthi awuzange ulilalele izwi likaJehova, bheka uyasuka kimi, futhi ngokuqinisekile ingonyama izokubulala.” Ngemva kwalokho wasuka eceleni kwakhe, ingonyama+ yamthola yambulala.+ 37  Wahamba wathola omunye umuntu wathi: “Ngicela ungishaye.” Ngakho lo muntu wamshaya, emshaya futhi emlimaza. 38  Khona-ke lo mprofethi wahamba wama ngasendleleni elinde inkosi, wazifihla+ ngebhandeshi emehlweni akhe. 39  Kwathi lapho inkosi idlula, wamemeza inkosi wathi:+ “Inceku yakho yaya lapho impi ishubé khona; bheka! umuntu othile wayephuma ohlwini, futhi weza elethé umuntu kimi wayesethi, ‘Qapha lo muntu. Uma kungenzeka ukuba angabi khona, umphefumulo wakho+ uyothatha indawo yomphefumulo wakhe,+ ngalé kwalokho uyokala ithalenta lesiliva.’+ 40  Kwathi lapho inceku yakho imatasa lapha nalaphaya, bheka, yena wayesenyamalele.” Khona-ke inkosi yakwa-Israyeli yathi kuye: “Sinjalo isahlulelo sakho. Wena ngokwakho unqumile.”+ 41  Khona-ke ngokushesha wasusa ibhandeshi ebusweni bakhe, inkosi yakwa-Israyeli yamazi ukuthi wayevela kubaprofethi.+ 42  Wathi kuye: “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Ngenxa yokuthi umdedele esandleni sakho umuntu onikelwé kimi ukuba abhujiswe,+ umphefumulo wakho kumelwe uthathe indawo yomphefumulo wakhe,+ nabantu bakho bathathe indawo yabantu bakhe.’”+ 43  Khona-ke inkosi yakwa-Israyeli yahamba yaya endlini yayo, inyukubele futhi idangele,+ yafika eSamariya.+

Imibhalo yaphansi