Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 AmaKhosi 19:1-21

19  Khona-ke u-Ahabi+ watshela uJezebeli+ konke u-Eliya ayekwenzile nakho konke ngokuphathelene nendlela ayebulele ngayo bonke abaprofethi ngenkemba.+  UJezebeli wathumela isithunywa ku-Eliya, ethi: “Kwangathi bangenza kanjalo nonkulunkulu,+ futhi kwangathi bangenezela kanjalo kukho,+ uma kungukuthi ngalesi sikhathi kusasa angiyukwenza umphefumulo wakho ube njengomphefumulo walowo nalowo kubo!”  Wafikelwa ukwesaba. Ngenxa yalokho wasuka wahamba ngenxa yomphefumulo wakhe+ wafika eBheri-sheba,+ lakwaJuda.+ Khona-ke wasishiya lapho isikhonzi sakhe.  Yena waya ehlane uhambo losuku, ekugcineni wafika wahlala phansi ngaphansi kwesihlahla esithile sonwele.+ Wayesecela ukuba umphefumulo wakhe ufe ethi: “Kwanele! Manje, Jehova, susa umphefumulo wami,+ ngoba angingcono kunokhokho bami.”  Ekugcineni walala wazumeka ngaphansi kwesihlahla sonwele.+ Kodwa, bheka! ingelosi+ yamthinta.+ Khona-ke yathi kuye: “Vuka, udle.”  Lapho ebheka, bheka, ngasekhanda lakhe kwakukhona iqebelengwana eliyindilinga+ phezu kwamatshe ashisayo nojeke wamanzi. Wadla waphuza, okwathi ngemva kwalokho waphinde walala.  Kamuva ingelosi+ kaJehova yabuya okwesibili yamthinta yathi: “Vuka, udle, ngoba lolu hambo lungaphezu kwamandla akho.”+  Ngakho wavuka wadla waphuza, waqhubeka ehamba ngamandla alokho kudla izinsuku ezingamashumi amane+ nobusuku obungamashumi amane waze wafika entabeni kaNkulunkulu weqiniso, iHorebe.+  Ekugcineni lapho wangena emhumeni,+ ukuze alale khona; futhi, bheka! kwaba khona izwi likaJehova eliqonde kuye, futhi laqhubeka lathi kuye: “Wenzani lapha, Eliya?”+ 10  Wathi: “Benginomhawu+ ngokuphelele ngoJehova uNkulunkulu wamabutho; ngoba abantwana bakwa-Israyeli basishiyile isivumelwano sakho,+ badilize ama-altare akho,+ futhi babulele abaprofethi bakho ngenkemba,+ kangangokuba kusele mina kuphela;+ futhi sebeqala ukufuna umphefumulo wami ukuze bawususe.”+ 11  Kodwa lathi: “Phuma, ume phezu kwentaba phambi kukaJehova.”+ Bheka! UJehova wayedlula,+ futhi umoya omkhulu nonamandla wawudabula izintaba uqhekeza amadwala phambi kukaJehova.+ (UJehova wayengekho kulowo moya.) Ngemva komoya kwaba khona ukuzamazama.+ (UJehova wayengekho kulokho kuzamazama.) 12  Ngemva kokuzamazama kwaba khona umlilo.+ (UJehova wayengekho kulowo mlilo.) Ngemva komlilo kwaba khona izwi eliphansi elizolile.+ 13  Kwathi nje lapho u-Eliya elizwa, masinyane wamboza ubuso bakhe ngesembatho sakhe sabaprofethi+ waphuma wama emlonyeni womhume; bheka! kwaba khona izwi eliqonde kuye, lathi kuye: “Wenzani lapha, Eliya?”+ 14  Wathi: “Benginomhawu ngokuphelele ngoJehova uNkulunkulu wamabutho; ngoba abantwana bakwa-Israyeli basishiyile isivumelwano sakho,+ badilize ama-altare akho, futhi babulele abaprofethi bakho ngenkemba, kangangokuba kusele mina kuphela; futhi sebeqala ukufuna umphefumulo wami ukuze bawususe.”+ 15  Manje uJehova wathi kuye: “Hamba, buyela endleleni yakho uye ehlane laseDamaseku;+ kumelwe ungene ugcobe+ uHazayeli+ abe yinkosi phezu kweSiriya. 16  UJehu+ umzukulu kaNimishi+ kufanele umgcobe abe yinkosi phezu kuka-Israyeli; u-Elisha+ indodana kaShafati wase-Abela-mehola+ kufanele umgcobe abe umprofethi esikhundleni sakho.+ 17  Kuyothi ophunyuka enkembeni kaHazayeli,+ uJehu ambulale;+ nophunyuka enkembeni kaJehu, u-Elisha ambulale.+ 18  Futhi ngivumelé ukuba kusale abayizinkulungwane eziyisikhombisa kwa-Israyeli,+ wonke amadolo angazange aguqe kuBhali,+ nayo yonke imilomo engazange imange.”+ 19  Ngakho wahamba esuka lapho wathola u-Elisha indodana kaShafati elima+ futhi kunezipani eziyishumi nambili phambi kwakhe, yena elima ngeseshumi nambili. Ngakho u-Eliya wawelela kuye waphonsa phezu kwakhe isembatho sakhe sabaprofethi.+ 20  Khona-ke washiya izinkomo wagijima elandela u-Eliya wathi: “Ngicela ungivumele ngange ubaba nomama.+ Khona-ke ngizohamba ngikulandele.” Wayesethi kuye: “Hamba, buyela emuva; ngoba ngenzeni kuwe na?” 21  Ngakho wabuya ekumlandeleni wayesethatha isipani sezinkomo wasenza umhlatshelo,+ wabilisa inyama yazo ngamathuluzi+ ezinkomo wayeseyinika abantu, badla. Ngemva kwalokho wasukuma walandela u-Eliya waqala ukumkhonza.+

Imibhalo yaphansi