Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 AmaKhosi 18:1-46

18  Kwathi ngemva kwezinsuku eziningi+ izwi likaJehova lafika ku-Eliya ngonyaka wesithathu, lithi: “Hamba uzibonakalise ku-Ahabi, njengoba ngizimisele ukunisa imvula phezu kobuso bomhlaba.”+  Ngalokho u-Eliya wahamba wayozibonakalisa ku-Ahabi, lapho indlala yayinzima+ kakhulu eSamariya.  Phakathi naleso sikhathi, u-Ahabi wabiza u-Obadiya, owayengamele indlu.+ (U-Obadiya wayezibonakalisé engumuntu omesaba kakhulu+ uJehova.  Ngakho kwathi lapho uJezebeli+ enquma abaprofethi bakaJehova,+ u-Obadiya wathatha abaprofethi abayikhulu wabagcina befihlwé emhumeni ngamashumi amahlanu, futhi wabanika isinkwa namanzi.)+  U-Ahabi wathi ku-Obadiya: “Hamba udabule ezweni uye kuzo zonke iziphethu zamanzi nakuzo zonke izigodi zezifufula. Mhlawumbe singase sithole utshani obuluhlaza,+ ukuze silonde amahhashi neminyuzi futhi zingabe zisanqunywa ezinye zezilwane.”+  Ngakho bahlukaniselana phakathi kwabo izwe ababezodabula kulo. U-Ahabi wahamba yedwa ngenye indlela, u-Obadiya yena wahamba yedwa ngenye indlela.+  Njengoba u-Obadiya ayesendleleni, bheka, nangu u-Eliya emhlangabeza.+ Khona manjalo wambona wawa ngobuso+ wathi: “Ingabe nguwe lona, nkosi yami+ Eliya?”  Wathi kuye: “Yimi. Hamba, uthi enkosini yakho,+ ‘Nangu u-Eliya.’”  Kodwa wathi: “Sono+ sini engisenzile ukuba ubeke inceku yakho esandleni sika-Ahabi ukuba angibulale? 10  Kuphila kukaJehova uNkulunkulu wakho,+ akukho sizwe noma umbuso inkosi yami engazange ithumele kukho ukuba uyofunwa. Ngemva kokuba bethé, ‘Akekho lapha,’ yayifungisa lowo mbuso naleso sizwe ukuthi asikutholi.+ 11  Manje uthi, ‘Hamba, uthi enkosini yakho: “Nangu u-Eliya.”’ 12  Futhi nakanjani kuzothi lapho mina ngisuka kuwe, umoya+ kaJehova umuke nawe ukuyise lapho ngingeke ngazi khona; futhi ngizobe sengifikile ngamtshela u-Ahabi, bese engakutholi, nakanjani angibulale,+ njengoba inceku yakho imesabile uJehova kusukela ebusheni bayo.+ 13  Ayizange yini inkosi yami itshelwe ngalokho engakwenza lapho uJezebeli ebulala abaprofethi bakaJehova, indlela engabagcina ngayo abanye babaprofethi bakaJehova befihliwe, amadoda ayikhulu efihlwe emhumeni ngamashumi amahlanu,+ futhi ngangilokhu ngibanika isinkwa namanzi?+ 14  Manje wena uthi, ‘Hamba, uthi enkosini yakho: “Nangu u-Eliya.”’ Izongibulala nakanjani.”+ 15  Nokho, u-Eliya wathi: “Kuphila kukaJehova+ wamabutho+ engimi phambi kwakhe, namuhla ngizozibonakalisa kuye.” 16  Ngalokho u-Obadiya wahamba ukuze ahlangabeze u-Ahabi futhi wamtshela; ngakho u-Ahabi wahamba eyohlangabeza u-Eliya. 17  Kwathi nje lapho u-Ahabi ebona u-Eliya, masinyane u-Ahabi wathi kuye: “Ingabe nguwe lona, wena olethela u-Israyeli isigcwagcwa?”+ 18  Wathi: “Angizange ngilethele u-Israyeli isigcwagcwa,+ kodwa nguwe nendlu kayihlo enisilethile,+ ngoba nina niyishiyile imiyalo kaJehova,+ nalandela oBhali.+ 19  Manje thumela, uqoqele kimi wonke u-Israyeli eNtabeni iKarmeli+ kanye nabaprofethi bakaBhali+ abangamakhulu amane namashumi amahlanu nabaprofethi besigxobo esingcwele+ abangamakhulu amane, abadla etafuleni likaJezebeli.”+ 20  U-Ahabi wathumela kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli waqoqela abaprofethi+ eNtabeni iKarmeli. 21  Khona-ke u-Eliya wasondela kubo bonke abantu wathi: “Kuyoze kube nini nixhugela phakathi kwemibono emibili?+ Uma uJehova enguNkulunkulu weqiniso, landelani yena;+ kodwa uma kunguBhali, landelani yena.” Kodwa abantu abamphendulanga ngazwi. 22  U-Eliya waqhubeka wathi kubantu: “Kusele mina njengomprofethi kaJehova,+ mina kuphela, kuyilapho abaprofethi bakaBhali bengamadoda angamakhulu amane namashumi amahlanu. 23  Manje mabasinike izinkunzi ezimbili, futhi mabazikhethele inkunzi eyodwa bayihlahlele bayibeke phezu kwezinkuni, kodwa bangayokheli. Mina ngizolungisa enye inkunzi, ngiyibeke phezu kwezinkuni, kodwa ngeke ngiyokhele. 24  Kumelwe nibize igama likankulunkulu wenu,+ kodwa mina ngizobiza igama likaJehova; kuyothi uNkulunkulu weqiniso ophendula ngomlilo+ kube nguye onguNkulunkulu weqiniso.”+ Khona-ke bonke abantu baphendula bathi: “Le nto yinhle.” 25  U-Eliya wathi kubaprofethi bakaBhali: “Zikhetheleni inkunzi eyodwa niyilungise kuqala, ngoba nina nibaningi; nibize igama likankulunkulu wenu, kodwa akumelwe niyokhele.” 26  Ngakho bayithatha inkunzi abanika yona. Khona-ke bayilungisa, baqhubeka bebiza igama likaBhali kusukela ekuseni kwaze kwaba semini, bethi: “O Bhali, siphendule!” Kodwa kwakungekho zwi,+ kungekho namuntu ophendulayo.+ Baqhubeka bexhugela bezungeza i-altare ababelenzile. 27  Kwathi emini u-Eliya waqala ukubenza inhlekisa+ ethi: “Memezani ngalo lonke izwi lenu, ngoba ungunkulunkulu;+ ngoba kumelwe ukuba ukhathazekile ngendaba ethile, hleze uphisiwe+ futhi kumelwe aye endlini yangasese.+ Noma mhlawumbe ulele futhi kumelwe avuke!”+ 28  Baqala ukumemeza ngezwi labo lonke bazisika+ ngokwenkambiso yabo ngezinqindi nangezijula, baze bagxaza igazi. 29  Kwathi nje lapho sekudlulé imini futhi belokhu beziphatha njengabaprofethi+ kwaze kwaba sekunyukeni komnikelo wokusanhlamvu, akubanga nazwi, kwangaba namuntu ophendulayo, futhi kwangaba nakunaka.+ 30  Ngemva kwesikhathi u-Eliya wathi kubo bonke abantu: “Sondelani kimi.” Ngakho bonke abantu basondela kuye. Khona-ke walungisa i-altare likaJehova elalidiliziwe.+ 31  Ngakho u-Eliya wathatha amatshe ayishumi nambili, ngokwesibalo sezizwe zamadodana kaJakobe, okwakufiké kuye izwi likaJehova,+ lithi: “Igama lakho liyoba ngu-Israyeli.”+ 32  Wakha lawo matshe aba yi-altare+ egameni likaJehova+ futhi wakha nomsele, ocishe ube ngangendawo ehlwanyelwa ngamaseya amabili embewu, nxazonke ze-altare. 33  Ngemva kwalokho wahlela izinkuni+ wahlahlela inkunzi wayibeka phezu kwezinkuni. Wathi: “Gcwalisani izimbiza ezinkulu ezine ngamanzi, niwathele phezu komnikelo wokushiswa naphezu kwezinkuni.” 34  Wayesethi: “Phindani futhi.” Baphinda futhi. Kodwa wathi: “Kwenzeni okwesithathu.” Bakwenza okwesithathu. 35  Ngakho amanzi aya nxazonke ze-altare, nomsele wawugcwalisa ngamanzi. 36  Kwathi ngesikhathi+ sokunyuka komnikelo wokusanhlamvu, u-Eliya umprofethi wayesesondela wathi: “O Jehova, Nkulunkulu ka-Abrahama,+ ka-Isaka+ noka-Israyeli,+ namuhla makwaziwe ukuthi wena unguNkulunkulu kwa-Israyeli+ futhi mina ngiyinceku yakho futhi ngenzé zonke lezi zinto ngezwi lakho.+ 37  Ngiphendule, Jehova, ngiphendule, ukuze lesi sizwe sazi ukuthi wena, Jehova,+ unguNkulunkulu weqiniso futhi wena ngokwakho ubuyisé inhliziyo yabo.”+ 38  Khona-ke umlilo+ kaJehova wehla wawudla umnikelo wokushiswa+ nezinkuni namatshe nothuli, wakhotha namanzi ayesemseleni.+ 39  Lapho bonke abantu bekubona, masinyane bawa ngobuso babo+ bathi: “UJehova unguNkulunkulu weqiniso! UJehova unguNkulunkulu weqiniso!” 40  Khona-ke u-Eliya wathi kubo: “Bambani abaprofethi bakaBhali! Ningavumeli ngisho noyedwa kubo ukuba aphunyuke!” Ngaso leso sikhathi bababamba, u-Eliya wayesebehlisela esigodini sesifufula saseKishoni+ wabacekela khona.+ 41  U-Eliya wathi ku-Ahabi: “Khuphuka, udle uphuze;+ ngoba kukhona umsindo wenhlokomo yemvula.”+ 42  U-Ahabi wakhuphuka ukuze adle aphuze. Kepha u-Eliya wakhuphukela esiqongweni seKarmeli waqoshama phansi+ efaké ubuso bakhe phakathi kwamadolo.+ 43  Khona-ke wathi esikhonzini sakhe: “Ngicela ukhuphuke. Bheka ngasolwandle.” Ngakho sakhuphuka sabheka, sase sithi: “Akukho lutho.” Waqhubeka izikhathi eziyisikhombisa ethi, “Phindela emuva.”+ 44  Kwathi ngokwesikhombisa sathi: “Bheka! Kukhona ifu elincane elinjengentende yomuntu elikhuphuka liphuma olwandle.”+ Wabe esethi: “Khuphuka, uthi ku-Ahabi, ‘Bophela!+ Wehle ukuze imvula ingakubambi!’” 45  Futhi kwathi phakathi naleso sikhathi amazulu aba mnyama ngamafu nomoya,+ kwana imvula enkulu.+ U-Ahabi wagibela elibhekisa eJizreyeli.+ 46  Sona kanye isandla sikaJehova saba phezu kuka-Eliya,+ wabopha ukhalo lwakhe+ wagijima ngaphambi kuka-Ahabi yonke leyo ndlela elibangise eJizreyeli.+

Imibhalo yaphansi