Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 AmaKhosi 14:1-31

14  Ngaleso sikhathi u-Abhiya indodana kaJerobowamu wagula.+  Ngakho uJerobowamu wathi kumkakhe: “Ngicela usuke, uzishaye+ omunye umuntu ukuze kungaziwa ukuthi ungumkaJerobowamu, uye eShilo. Bheka! Yilapho lapho u-Ahiya+ umprofethi ekhona. Nguye owakhuluma ngami ukuthi ngangiyoba yinkosi phezu kwalesi sizwe.+  Kumelwe uphathe ngesandla sakho izinkwa+ eziyishumi namaqebelengwane avuvuzelwe negabha+ loju, futhi kumelwe ufike kuye.+ Nguye ngokuqinisekile oyokutshela lokho okuzokwenzeka kulo mfana.”+  UmkaJerobowamu wenza kanjalo. Ngenxa yalokho wavuka waya eShilo+ wafika emzini ka-Ahiya. Manje u-Ahiya wayengasaboni, ngoba amehlo akhe ayeseqinile engasanyakazi ngenxa yobudala bakhe.+  UJehova ngokwakhe wayethé ku-Ahiya: “Bheka umfazi kaJerobowamu uza kuwe ukuze acele izwi kuwe ngokuqondene nendodana yakhe; ngoba iyagula. Uyokhuluma kanje nakanje kuye. Kuyothi nje lapho efika, azishaye omunye umuntu.”+  Kwathi nje lapho u-Ahiya ezwa umsindo wezinyawo zakhe njengoba ayengena emnyango, wathi: “Ngena, wena mfazi kaJerobowamu.+ Kungani uzishaya omunye umuntu ngibe ngithunywé kuwe nesigijimi esinamandla?  Hamba, uthi kuJerobowamu, ‘Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo: “Ngenxa yokuthi ngakuphakamisa phakathi kwabantu bakini, ukuze ngikwenze umholi phezu kwesizwe sami u-Israyeli,+  ngawuhlwitha+ umbuso endlini kaDavide ngawunika wena, kodwa awuzange ube njengenceku yami uDavide, owagcina imiyalo yami nowangilandela ngayo yonke inhliziyo yakhe ngokwenza okulungile emehlweni ami,+  kodwa wenza kabi kakhulu kunabo bonke ababengaphambi kwakho, wahamba wazenzela omunye unkulunkulu+ nemifanekiso ebunjiwe+ ukuze ungicasule,+ futhi yimi omphonsé ngemuva komhlane wakho;+ 10  ngenxa yaleso sizathu, bheka ngiletha inhlekelele phezu kwendlu kaJerobowamu, futhi ngokuqinisekile ngizonquma kuJerobowamu noma ubani ochamela udonga,+ ongakwazi ukuzisiza nongenanzuzo kwa-Israyeli;+ futhi ngokuqinisekile ngizoshanela kome ngemva kwendlu kaJerobowamu,+ njengalapho nje umuntu esusa indle kuze kube yilapho isisuswe ngokuphelele.+ 11  OkaJerobowamu ofela emzini, izinja ziyomudla;+ nofela endle, uyodliwa izinyoni zezulu,+ ngoba uJehova ngokwakhe ukukhulumile.”’ 12  “Futhi wena, suka, uye endlini yakho. Lapho izinyawo zakho zingena emzini ingane izofa nakanjani. 13  Wonke u-Israyeli uzoyibangalasela+ impela futhi ayingcwabe, ngoba nguye kuphela kwabakaJerobowamu oyoya endaweni yokungcwatshwa; ngenxa yokuthi endlini kaJerobowamu kutholakalé kuye okuthile okuhle kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.+ 14  Ngokuqinisekile uJehova uyozivusela inkosi+ phezu kuka-Israyeli eyonquma indlu kaJerobowamu ngalolo suku, futhi ngithini uma kungenzeka khona manje?+ 15  UJehova uyomshaya impela u-Israyeli, njengoba nje umhlanga unyakaza emanzini;+ futhi ngokuqinisekile uyomsiphula+ u-Israyeli kulo mhlabathi omuhle+ awunika okhokho bakhe, futhi impela uyomhlakazela+ ngaphesheya koMfula,+ ngenxa yokuthi wenza izigxobo zakhe ezingcwele,+ kanjalo ecasula+ uJehova. 16  Uyomdela u-Israyeli+ ngenxa yezono zikaJerobowamu oné ngazo nabangele ngazo u-Israyeli ukuba one.”+ 17  Khona-ke umkaJerobowamu wasukuma wahamba wafika eTiriza.+ Njengoba ayefika embundwini wendlu, umfana wafa. 18  Ngakho wangcwatshwa, futhi wonke u-Israyeli wamlilela, ngokuvumelana nezwi likaJehova ayelikhulume ngenceku yakhe u-Ahiya umprofethi. 19  Zonke ezinye izindaba zikaJerobowamu, indlela alwa ngayo+ nendlela abusa ngayo, bheka zilotshiwe encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwa-Israyeli. 20  Izinsuku uJerobowamu abusa ngazo zaziyiminyaka engamashumi amabili nambili, okwathi ngemva kwalokho walala kanye nokhokho bakhe;+ uNadabi+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe. 21  Ngokuqondene noRehobowamu+ indodana kaSolomoni, wayebe yinkosi kwaJuda. URehobowamu wayeneminyaka engamashumi amane nanye lapho eqala ukubusa, futhi wabusa iminyaka eyishumi nesikhombisa eJerusalema, umuzi+ uJehova ayewukhethe kuzo zonke izizwe+ zakwa-Israyeli ukuba abeke igama lakhe kuwo.+ Igama likanina kwakunguNahama umAmonikazi.+ 22  UJuda waqhubeka nokwenza okubi emehlweni kaJehova,+ kangangokuba wamvusela+ umhawu ngaphezu kwakho konke okwakwenziwé okhokho bakhe ngezono zabo ababoné ngazo.+ 23  Naye futhi wazakhela izindawo eziphakeme+ nezinsika ezingcwele+ nezigxobo ezingcwele+ phezu kwawo wonke amagquma aphakeme+ nangaphansi kwayo yonke imithi ekhephuzelayo.+ 24  Kwakukhona ngisho nezifebe zesilisa zasethempelini ezweni.+ Wenza ngokuvumelana nazo zonke izinto ezinengekayo zezizwe uJehova ayezixoshile phambi kwabantwana bakwa-Israyeli.+ 25  Kwathi ngonyaka wesihlanu weNkosi uRehobowamu uShishaki+ inkosi yaseGibhithe wakhuphuka wahlasela iJerusalema. 26  Wathatha ingcebo yendlu kaJehova nengcebo yendlu yenkosi;+ wathatha konke.+ Wathatha zonke izihlangu zegolide uSolomoni ayezenzile.+ 27  Ngenxa yalokho iNkosi uRehobowamu yenza izihlangu zethusi esikhundleni sazo, yaziphathisa izinduna zabagijimi,+ abaqaphi bomnyango wendlu yenkosi.+ 28  Kwakuthi njalo lapho inkosi iza endlini kaJehova, abagijimi bazithwale, bazibuyisele egumbini lokuqapha labagijimi.+ 29  Zonke ezinye izindaba zikaRehobowamu nakho konke lokho akwenza, akulotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezikhathi zamakhosi akwaJuda? 30  Kwakuhlale kuba khona impi njalo phakathi kukaRehobowamu noJerobowamu.+ 31  Ekugcineni uRehobowamu walala nokhokho bakhe wangcwatshwa nokhokho bakhe eMzini KaDavide.+ Igama likanina kwakunguNahama umAmonikazi.+ U-Abhiyamu+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi