Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

1 AmaKhosi 13:1-34

13  Bheka kwakukhona umuntu+ kaNkulunkulu owayephume kwaJuda ngezwi+ likaJehova walibangisa eBhethele, ngesikhathi uJerobowamu emi eduze kwe-altare+ eyoshunqisa umhlatshelo.+  Khona-ke wamemeza ngokumelene ne-altare ngezwi likaJehova wathi: “O altare, altare, yilokhu uJehova akushilo, ‘Bheka! Indodana ezelwe endlini kaDavide, egama layo linguJosiya!+ Ngokuqinisekile iyobenza babe umhlatshelo phezu kwakho abapristi bezindawo eziphakeme abashunqisa imihlatshelo phezu kwakho, futhi iyoshisa amathambo abantu phezu kwakho.’”+  Wanika ibika+ ngalolo suku, ethi: “Leli yibika uJehova akhulumé ngalo: Bheka! I-altare lihlukana phakathi, futhi umlotha onamafutha ophezu kwalo ngokuqinisekile uyochitheka.”  Kwathi nje lapho inkosi ilizwa izwi lomuntu kaNkulunkulu weqiniso ayelimemezele ngokumelene ne-altare eBhethele, khona manjalo uJerobowamu welula isandla sakhe esisusa e-altare, wathi: “Nina madoda, mbambeni!”+ Masinyane isandla sakhe ayeselulele kuye soma, futhi wayengasakwazi ukusibuyisela kuye.+  I-altare lahlukana phakathi kangangokuba umlotha onamafutha wachitheka e-altare, ngokuvumelana nebika umuntu kaNkulunkulu weqiniso ayelinikezile ngezwi likaJehova.+  Ngakho inkosi yaphendula yathi kumuntu kaNkulunkulu weqiniso: “Ngicela uncenge uJehova uNkulunkulu wakho ungithandazele ukuba isandla sami siphiliswe.”+ Khona-ke umuntu kaNkulunkulu weqiniso wamncenga+ uJehova, kangangokuba isandla senkosi saphiliswa, saba njengasekuqaleni.+  Inkosi yaqhubeka yathi kumuntu kaNkulunkulu weqiniso: “Woza siye endlini uthathe okokuzisekela,+ futhi mangikuphe isipho.”+  Kodwa umuntu kaNkulunkulu weqiniso wathi enkosini: “Noma ubunganginika ngisho nengxenye yendlu yakho+ bengingeke ngihambe nawe+ ngidle isinkwa noma ngiphuze amanzi kule ndawo.  Ngoba yileyo ndlela angiyala ngayo ngezwi likaJehova, ethi, ‘Akumelwe udle isinkwa+ noma uphuze amanzi, futhi ungabuyi ngendlela ohambe ngayo.’” 10  Wahamba ngenye indlela, futhi akazange abuye ngendlela ayeze ngayo eBhethele. 11  Umprofethi+ othile owayesemdala wayehlala eBhethele, futhi amadodana akhe afika kuye amlandisa ngawo wonke umsebenzi umuntu kaNkulunkulu weqiniso ayewenzile ngalolo suku eBhethele namazwi ayewakhulume enkosini, awalandisa kuyise. 12  Khona-ke uyise wakhuluma wathi kuwo: “Ube esehamba ngayiphi indlela?” Ngakho amadodana akhe ambonisa indlela lo muntu kaNkulunkulu weqiniso owayevela kwaJuda ayehambe ngayo. 13  Manje wathi emadodaneni akhe: “Ngibopheleni imbongolo.” Ngalokho ambophela imbongolo,+ wayigibela. 14  Wamlandela lo muntu kaNkulunkulu weqiniso wamthola ehlezi ngaphansi komuthi omkhulu.+ Khona-ke wathi kuye: “Ingabe ungumuntu kaNkulunkulu weqiniso ovela kwaJuda?”+ yena wathi: “Nginguye.” 15  Waqhubeka wathi kuye: “Woza siye endlini udle isinkwa.” 16  Kodwa wathi: “Angikwazi ukuphindela nawe emuva noma ukungena kanye nawe, futhi ngingeke ngasidla isinkwa noma ngiphuze amanzi kanye nawe kule ndawo.+ 17  Ngoba kukhulunyiwe kimi ngezwi likaJehova kuthiwa,+ ‘Akumelwe udle isinkwa noma uphuze amanzi lapho. Akumelwe futhi ubuye ngendlela ohambe ngayo.’”+ 18  Khona-ke wathi kuye: “Nami ngingumprofethi njengawe, futhi ingelosi+ ngokwayo ikhulumile kimi ngezwi likaJehova, ithi, ‘Menze abuyele nawe endlini yakho ukuze azodla isinkwa futhi aphuze amanzi.’” (Wamkhohlisa.)+ 19  Ngakho waphindela emuva kanye naye ukuze adle isinkwa endlini yakhe aphuze namanzi.+ 20  Kwathi lapho behlezi etafuleni, izwi+ likaJehova lafika kumprofethi owayembuyisile; 21  wamemeza lo muntu kaNkulunkulu weqiniso owayevele kwaJuda, ethi: “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Ngenxa yokuthi udlubulundile+ emyalweni kaJehova wangawugcina umyalo uJehova uNkulunkulu wakho akuyale ngawo,+ 22  kodwa uphindelé emuva ukuze udle isinkwa uphuze namanzi endaweni akhuluma ngayo kuwe ukuthi: “Ungasidli isinkwa noma uphuze amanzi,” isidumbu sakho ngeke sifike endaweni yokungcwaba yokhokho bakho.’”+ 23  Kwathi ngemva kokudla kwakhe isinkwa nangemva kokuphuza kwakhe, khona manjalo wambophela imbongolo, okungukuthi, ebophela lo mprofethi ayembuyisile. 24  Wahamba. Kamuva ingonyama+ yamthola endleleni yambulala,+ futhi isidumbu sakhe saphonswa endleleni. Imbongolo yayimi eceleni kwaso, nengonyama yayimi eceleni kwesidumbu. 25  Bheka kwakukhona abantu abadlulayo, basibona isidumbu siphonswe endleleni nengonyama imi eceleni kwesidumbu. Khona-ke bafika bakhuluma ngakho emzini lapho kwakuhlala khona lo mprofethi owayesemdala. 26  Lapho umprofethi owayembuyisile endleleni ezwa ngakho, masinyane wathi: “Ngumuntu kaNkulunkulu weqiniso odlubulunde emyalweni kaJehova;+ ngakho uJehova umnikele engonyameni, ukuba imchoboze futhi imbulale, ngokwezwi likaJehova ayelikhulume kuye.”+ 27  Futhi waqhubeka ekhuluma namadodana akhe, ethi: “Ngibopheleni imbongolo.” Ngakho ayibophela.+ 28  Khona-ke wahamba wathola isidumbu sakhe siphonswé endleleni, imbongolo nengonyama kumi eceleni kwesidumbu. Ingonyama yayingasidlanga isidumbu, futhi yayingayichobozanga imbongolo.+ 29  Lo mprofethi waphakamisa isidumbu somuntu kaNkulunkulu weqiniso wasibeka phezu kwembongolo wasibuyisa. Ngakho lo mprofethi osemdala wafika emzini wakubo ukuze amlilele futhi amngcwabe. 30  Ngalokho wabeka isidumbu sakhe engcwabeni lakhe; futhi babelokhu bemlilela bethi:+ “Kwaze kwakubi, mfowethu!” 31  Kwathi ngemva kokuba esemngcwabile wathi emadodaneni akhe: “Lapho ngifa kumelwe ningingcwabe engcwabeni okungcwatshwe kulo umuntu kaNkulunkulu weqiniso. Nibeke amathambo ami eceleni kwamathambo akhe.+ 32  Ngoba nakanjani izwi alimemezele ngezwi likaJehova nge-altare+ eliseBhethele nangazo zonke izindlu zezindawo eziphakeme+ ezisemizini yaseSamariya+ liyokwenzeka.”+ 33  Ngemva kwale nto uJerobowamu akazange abuye endleleni yakhe embi, kodwa waphinda wathatha abanye kubantu abavamile nje wabenza abapristi bezindawo eziphakeme.+ Noma ubani owayekujabulela, wayegcwalisa isandla sakhe ngamandla,+ ethi: “Makabe ngomunye wabapristi bezindawo eziphakeme.” 34  Kule nto kwaba khona imbangela yesono endlini kaJerobowamu+ nesisusa sokuyisizila nokuyibhuqa ebusweni bomhlaba.+

Imibhalo yaphansi