Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 AmaKhosi 12:1-33

12  URehobowamu+ waya eShekemi, ngoba wonke u-Israyeli wafika eShekemi+ ukuzombeka inkosi.  Kwathi nje lapho uJerobowamu+ indodana kaNebhati ezwa ngakho lapho eseseGibhithe (ngoba wayebalekile ngenxa yeNkosi uSolomoni, ukuze uJerobowamu ahlale eGibhithe),+  khona-ke bathumela bambiza. Ngemva kwalokho uJerobowamu nalo lonke ibandla lika-Israyeli bafika base bekhuluma noRehobowamu, bathi:+  “Uyihlo wenza ijoka lethu laba nzima, manje wena-ke, yenza inkonzo enzima kayihlo nejoka lakhe elinzima+ alibeke phezu kwethu kube lula,+ sizokukhonza.”+  Khona-ke wathi kubo: “Hambani izinsuku ezintathu nibuye nibuyele kimi.”+ Ngakho abantu bahamba.  INkosi uRehobowamu yacebisana namadoda amadala+ ayekhonze uSolomoni uyise ngesikhathi esaphila, yathi: “Ningiluleka ukuba ngisiphendule ngithini lesi sizwe na?”+  Akhuluma nayo, athi: “Uma namuhla uzozibonakalisa uyinceku kulesi sizwe futhi empeleni usikhonze,+ kumelwe usiphendule ukhulume kuso ngamazwi amahle;+ nakanjani siyoba yizinceku zakho njalo.”+  Nokho, yasishiya iseluleko samadoda amadala ayeyiluleke ngaso, yacebisana nezinsizwa ezingontanga yayo,+ okuyizo ezaziyikhonza.+  Yathi kuzo: “Neluleka+ ukuba sisiphendule ngokuthini lesi sizwe esikhulume nami sathi, ‘Lenze libe lula ijoka uyihlo alibeka phezu kwethu’?”+ 10  Izinsizwa ezazingontanga yayo zona zakhuluma nayo, zathi: “Yilokhu okufanele ukusho+ kulesi sizwe esikhulume nawe, sathi, ‘Uyihlo wenza ijoka lethu laba nzima, kodwa wena, lenze libe lula phezu kwethu’; yilokhu okufanele ukukhulume kubo, ‘Ucikicane wami ngokuqinisekile uzoba mkhulu kunokhalo lukababa.+ 11  Ubaba yena, wanithwesa ijoka elinzima; kodwa mina, ngizonezela ejokeni lenu.+ Ubaba, wanishaya ngeziswebhu, kodwa mina, ngizonishaya ngeziswebhu ezinameva.’”+ 12  UJerobowamu nabo bonke abantu beza kuRehobowamu ngosuku lwesithathu, njengoba nje inkosi yayikhulumile, yathi: “Buyani kimi ngosuku lwesithathu.”+ 13  Inkosi yabaphendula ngokhahlo abantu,+ yasishiya iseluleko samadoda amadala ayeyilulekile.+ 14  Yaqhubeka yakhuluma nabo ngokweseluleko sezinsizwa,+ yathi: “Ubaba wenza ijoka lenu laba nzima, kodwa mina, ngizonezela ejokeni lenu. Ubaba wanishaya ngeziswebhu, kodwa mina, ngizonishaya ngeziswebhu ezinameva.”+ 15  Inkosi ayizange ibalalele abantu,+ ngoba izinto zenzeka ngokuthanda kukaJehova,+ ukuze alifeze impela izwi lakhe+ uJehova ayelikhulume ngo-Ahiya+ waseShilo kuJerobowamu indodana kaNebhati. 16  Lapho bonke abakwa-Israyeli bebona ukuthi inkosi ayizange ibalalele, khona-ke abantu baphendula inkosi, bathi: “Sinasabelo sini kuDavide na?+ Futhi alikho ifa endodaneni kaJese. O Israyeli, yana konkulunkulu bakho.+ Wena Davide, zibonele indlu yakho!”+ Ngakho u-Israyeli waya ematendeni akhe. 17  Kepha abantwana bakwa-Israyeli ababehlala emizini yakwaJuda, uRehobowamu waqhubeka ebabusa.+ 18  INkosi uRehobowamu yabe isithumela u-Adoramu,+ owayengamele labo ababebuthelwe umsebenzi ophoqelelwe,+ kodwa wonke u-Israyeli wamshaya ngamatshe+ wafa. INkosi uRehobowamu yona yakwazi ukugibela enqoleni ukuze ibalekele eJerusalema. 19  Ama-Israyeli aqhubeka nokuvukela+ kwawo indlu kaDavide kuze kube yilolu suku.+ 20  Kwathi nje lapho wonke u-Israyeli ezwa ukuthi uJerobowamu ubuyile, khona manjalo wathumela wambizela enhlanganweni futhi wambeka inkosi phezu kuka-Israyeli wonke.+ Akekho noyedwa owaba umlandeli wendlu kaDavide ngaphandle kwesizwe sakwaJuda sodwa.+ 21  Lapho uRehobowamu efika eJerusalema,+ wabutha masinyane yonke indlu kaJuda nesizwe sakwaBhenjamini,+ amadoda ekhethelo ayizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili empi, ukuba alwe nendlu ka-Israyeli, ukuze abuyisele ubukhosi kuRehobowamu indodana kaSolomoni. 22  Khona-ke izwi likaNkulunkulu weqiniso lafika kuShemaya+ umuntu kaNkulunkulu weqiniso,+ lathi: 23  “Yithi kuRehobowamu indodana kaSolomoni inkosi yakwaJuda nakuyo yonke indlu kaJuda noBhenjamini nabo bonke abantu, 24  ‘Yilokhu uJehova akushilo: “Akumelwe nikhuphuke niyokulwa nabafowenu abantwana bakwa-Israyeli.+ Buyelani yilowo nalowo endlini yakhe, ngoba le nto ivelé ngokuthanda kwami.”’”+ Ngakho balilalela izwi likaJehova,+ babuyela emakhaya ngokuvumelana nezwi likaJehova.+ 25  UJerobowamu wakha iShekemi+ esifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi wahlala kulo. Wasuka lapho wakha iPhenuweli.+ 26  UJerobowamu wayeseqala ukuthi enhliziyweni yakhe:+ “Manje umbuso uzobuyela endlini kaDavide.+ 27  Uma lesi sizwe siqhubeka sikhuphuka siyonikela imihlatshelo endlini kaJehova eJerusalema,+ inhliziyo yalesi sizwe iyobopheka ukuba ibuyele enkosini yaso, uRehobowamu inkosi yakwaJuda; futhi nakanjani siyongibulala+ sibuyele kuRehobowamu inkosi yakwaJuda.” 28  Khona-ke inkosi yacebisana+ nabathile yenza amathole amabili egolide+ yathi kubantu: “Kungaphezu kwamandla enu ukukhuphukela eJerusalema. Nangu uNkulunkulu wakho,+ Israyeli, owakukhuphula ezweni laseGibhithe.”+ 29  Khona-ke wabeka elinye eBhethele,+ elinye walibeka kwaDani.+ 30  Le nto yaba yimbangela yesono,+ futhi abantu bahamba baze bafika naphambi kwalelo elalikwaDani. 31  Futhi wakha indlu yezindawo eziphakeme+ nokuthatha abanye kubantu abavamile nje wabenza abapristi, ababengebona abamadodana kaLevi.+ 32  UJerobowamu wenza umkhosi ngenyanga yesishiyagalombili ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga, njengomkhosi owawukwaJuda,+ ukuze enze iminikelo phezu kwe-altare ayelenzile eBhethele, ukuze enzele amathole ayewenzile umhlatshelo; futhi wabeka abapristi bezindawo eziphakeme ayezenzile ukuba bakhonze eBhethele.+ 33  Wenza iminikelo phezu kwe-altare ayelenzile eBhethele ngosuku lweshumi nanhlanu ngenyanga yesishiyagalombili, ngenyanga ayezisungulele yona;+ wenzela abantwana bakwa-Israyeli umkhosi futhi wenza iminikelo phezu kwe-altare ukuze bashunqise umhlatshelo.+

Imibhalo yaphansi