Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 AmaKhosi 11:1-43

11  INkosi uSolomoni yathanda abafazi abaningi bezinye izizwe+ kanye nendodakazi kaFaro,+ abesifazane bakwaMowabi,+ bakwa-Amoni,+ bakwa-Edomi,+ nabaseSidoni+ nabamaHeti,+  abavela ezizweni uJehova ayethé kubantwana bakwa-Israyeli ngazo: “Ningangeni phakathi kwazo,+ nazo akufanele zingene phakathi kwenu; impela ziyochezukisa inhliziyo yenu ukuba ilandele onkulunkulu bazo.”+ Yibo uSolomoni anamathela+ kubo ukuba abathande.  Waba nabafazi abangamakhulu ayisikhombisa, amakhosazana, nezancinza ezingamakhulu amathathu; kancane kancane+ abafazi bakhe bayichezukisa inhliziyo yakhe.  Kwathi ngesikhathi sokuguga+ kukaSolomoni abafazi bakhe base beyichezukisile+ inhliziyo yakhe ukuba ilandele abanye onkulunkulu;+ futhi inhliziyo yakhe ayizange ibe ephelele+ kuJehova uNkulunkulu wakhe njengenhliziyo kaDavide uyise.  USolomoni waqala ukulandela u-Ashitoreti+ unkulunkulukazi wabaseSidoni nokulandela uMilkomu+ isinengiso sama-Amoni.  USolomoni waqala ukwenza okubi+ emehlweni kaJehova, futhi akazange amlandele ngokuphelele uJehova njengoDavide uyise.+  Yingaleso sikhathi lapho uSolomoni akhela khona uKemoshi,+ isinengiso+ sakwaMowabi, indawo ephakeme+ entabeni+ eyayiphambi+ kweJerusalema, noMoleki isinengiso sabantwana bakwa-Amoni.  Futhi wabenzela ngaleyo ndlela bonke abafazi bakhe bezinye izizwe+ ababeshunqisa umusi womhlatshelo benza imihlatshelo konkulunkulu babo.+  UJehova wamvuthela ngolaka+ uSolomoni, ngoba inhliziyo yakhe yayichezukile kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli,+ owayebonakalé kabili kuye.+ 10  Ngokuphathelene nalokhu wamyala ukuba angalandeli abanye onkulunkulu;+ kodwa wayengazange akugcine lokho uJehova ayemyalé ngakho. 11  UJehova wathi kuSolomoni: “Ngenxa yokuthi yilokhu okwenzekile kuwe futhi awusigcinanga isivumelwano sami nezimiso zami engazibeka njengomyalo kuwe, nakanjani ngizowuhlwitha umbuso kuwe, futhi ngokuqinisekile ngizowunika inceku yakho.+ 12  Nokho, ngeke ngikwenze ezinsukwini zakho,+ ngenxa kaDavide uyihlo.+ Ngizowuhlwitha esandleni sendodana yakho.+ 13  Kuphela ngeke ngiwuhlwithe wonke umbuso.+ Indodana yakho ngizoyinika isizwe esisodwa, ngenxa kaDavide inceku yami+ nangenxa yeJerusalema engilikhethile.”+ 14  UJehova wayesevusa umuntu ukuba amelane+ noSolomoni,+ okungukuthi, uHadadi umEdomi wenzalo yenkosi. Wayekwa-Edomi.+ 15  Kwathi lapho uDavide eshaya u-Edomi,+ lapho uJowabe induna yempi ekhuphuka ezongcwaba labo ababebulewe, wazama ukubulala bonke abesilisa kwa-Edomi.+ 16  (Ngoba uJowabe no-Israyeli wonke bahlala lapho izinyanga eziyisithupha kwaze kwaba yilapho esenqumé bonke abesilisa kwa-Edomi.) 17  UHadadi wabaleka, yena nabantu abathile bakwa-Edomi bezinceku zikayise, baya eGibhithe, ngesikhathi uHadadi esengumfana omncane. 18  Ngakho bakhuphuka baphuma kwaMidiyani+ bafika ePharanu bathatha amadoda ePharanu+ bafika eGibhithe kuFaro inkosi yaseGibhithe, owabe esemnika indlu. Futhi wamabela isinkwa, wamnika nezwe. 19  UHadadi waqhubeka ethola umusa+ emehlweni kaFaro, kangangokuba wamnika umfazi,+ udadewabo kamkakhe, udadewabo kaThahipenesi indlovukazi. 20  Ngemva kwesikhathi udadewabo kaThahipenesi wamzalela uGenubati indodana yakhe, futhi uThahipenesi wahlela ukuba alunyulelwe+ khona endlini kaFaro; uGenubati waqhubeka esendlini kaFaro khona phakathi kwamadodana kaFaro. 21  UHadadi ngokwakhe wezwa eseGibhithe ukuthi uDavide wayeselele nokhokho+ bakhe nokuthi uJowabe induna yempi wayefile.+ Ngakho uHadadi wathi kuFaro: “Ngimukise,+ ngiye ezweni lakithi.” 22  Kodwa uFaro wathi kuye: “Yini oyiswele ulapha kimi ukuba ungaze ufune ukuya ezweni lakini?” Yena wathi: “Angiswele lutho; kodwa nakanjani kufanele ungimukise.” 23  UNkulunkulu wamvusela omunye ukuba amelane naye,+ okungukuthi, uRezoni indodana ka-Eliyada, owayebalekele uHadadezeri+ inkosi yaseZoba+ inkosi yakhe. 24  Lapho uDavide ebabulala, waqoqela abantu ngakuye waba induna yeviyo labaphangi.+ Ngakho baya eDamaseku+ bahlala kulo futhi wabusa eDamaseku. 25  Waba ngomelene no-Israyeli zonke izinsuku zikaSolomoni,+ futhi lokho kwakuhambisana nokubi uHadadi akwenza; wayemenyanya+ u-Israyeli lapho ayebusa phezu kweSiriya. 26  Kwakukhona uJerobowamu+ indodana kaNebhati umEfrayimi waseZereda, inceku kaSolomoni,+ igama likanina kwakunguZeruwa, owesifazane ongumfelokazi. Naye waqala ukuphakamisela inkosi isandla.+ 27  Yilesi isizathu esenza ukuba aphakamisele inkosi isandla: USolomoni wayakhé iNdunduma.+ Wayevalé isikhala soMuzi KaDavide uyise.+ 28  Le ndoda uJerobowamu yayiyiqhawe, indoda enamandla.+ Lapho uSolomoni ebona ukuthi le nsizwa yayingumuntu osebenza kanzima,+ wayenza yaba umbonisi+ phezu kwayo yonke inkonzo ephoqelelwe+ yendlu kaJosefa.+ 29  Kwathi ngaso leso sikhathi uJerobowamu ngokwakhe waphuma eJerusalema, u-Ahiya+ waseShilo+ umprofethi wamthola endleleni, futhi u-Ahiya wayembethé ingubo entsha; bobabili babebodwa endle. 30  U-Ahiya wabamba le ngubo entsha ayeyembethe wayiklebhula+ yaba izicucu eziyishumi nambili.+ 31  Waqhubeka wathi kuJerobowamu: “Zithathele izicucu eziyishumi; ngoba yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo, ‘Bheka ngiyawuhlwitha umbuso esandleni sikaSolomoni, futhi ngokuqinisekile wena ngizokunika izizwe eziyishumi.+ 32  Yisizwe+ esisodwa esiyoqhubeka singesakhe ngenxa yenceku yami uDavide+ nangenxa yeJerusalema,+ umuzi engiwukhethile kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli. 33  Isizathu siwukuthi bangishiyile+ baqala ukukhothamela u-Ashitoreti+ unkulunkulukazi wabaseSidoni, uKemoshi+ unkulunkulu wakwaMowabi noMilkomu+ unkulunkulu wabantwana bakwa-Amoni; abazange bahambe ezindleleni zami ngokwenza okuhle emehlweni ami nezimiso zami nezinqumo zami zokwahlulela njengoDavide uyise. 34  Kodwa ngeke ngiwuthathe wonke umbuso esandleni sakhe, ngoba ngizombeka abe yisikhulu zonke izinsuku zokuphila kwakhe, ngenxa kaDavide inceku yami engayikhetha,+ ngoba wayigcina imiyalo yami nezimiso zami. 35  Ngokuqinisekile ngizobuthatha ubukhosi esandleni sendodana yakhe ngibunike wena, yebo izizwe eziyishumi.+ 36  Indodana yakhe ngizoyinika isizwe esisodwa, ukuze uDavide inceku yami aqhubeke enesibani njalo phambi kwami eJerusalema,+ umuzi engizikhethele wona ukuba ngibeke igama lami kuwo.+ 37  Nguwe engizomthatha, futhi uyobusa impela phezu kwakho konke lokho umphefumulo wakho okunxanelayo,+ futhi ngokuqinisekile uyoba yinkosi phezu kuka-Israyeli. 38  Kuyothi uma ukulalela konke engizokuyala ngakho, uhambe ezindleleni zami futhi empeleni wenze okulungile emehlweni ami ngokugcina izimiso zami nemiyalo yami, njengoba nje uDavide inceku yami enza,+ nami ngiyoba nawe,+ futhi ngiyokwakhela indlu emiyo njalo, njengoba nje ngiyakhele uDavide,+ futhi ngiyokunika u-Israyeli. 39  Futhi ngizoyilulaza inzalo kaDavide ngenxa yalokhu,+ kuphela nje ngeke kube ngaso sonke isikhathi.’”+ 40  USolomoni waqala ukufuna ukubulala+ uJerobowamu. Ngakho uJerobowamu wasuka wabalekela+ eGibhithe kuShishaki+ inkosi yaseGibhithe, waqhubeka eseGibhithe kwaze kwaba sekufeni kukaSolomoni. 41  Ngokuqondene nazo zonke izindaba zikaSolomoni nakho konke lokho akwenza nokuhlakanipha kwakhe, akulotshiwe yini encwadini yezindaba zikaSolomoni? 42  Izinsuku uSolomoni ayezibuse eJerusalema phezu kuka-Israyeli wonke zaziyiminyaka engamashumi amane.+ 43  Khona-ke uSolomoni walala nokhokho bakhe,+ wangcwatshwa eMzini KaDavide+ uyise; uRehobowamu+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi