Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

1 AmaKhosi 10:1-29

10  Indlovukazi yaseSheba+ yayiwuzwa umbiko ngoSolomoni ngokuphathelene negama likaJehova.+ Ngakho yafika izomvivinya ngemibuzo ekhungathekisayo.+  Ekugcineni yafika eJerusalema nodwendwe olubabazeka kakhulu,+ amakamela+ athwele amafutha ebhalsamu+ negolide eliningi kakhulu namatshe ayigugu; yafika kuSolomoni yayisikhuluma kuye konke okwakuthandeka enhliziyweni yayo.+  USolomoni yena wayitshela zonke izindaba zayo.+ Akuzange kube khona indaba eyayifihlekile enkosini engayitshelanga yona.+  Lapho indlovukazi yaseSheba ibona konke ukuhlakanipha kukaSolomoni+ nendlu ayeyakhile,+  nokudla kwetafula lakhe+ nokuhlala kwezinceku zakhe nenkonzo yasetafuleni yezikhonzi zakhe nesambatho sazo neziphuzo zakhe+ nemihlatshelo yakhe yokushiswa ayeyinikela njalo endlini kaJehova, khona-ke akubange kusabakhona moya kuyo.+  Ngakho yathi enkosini: “Liyiqiniso izwi engalizwa ngisezweni lami ngokuphathelene nezindaba zakho nokuhlakanipha kwakho.+  Angizange ngiwakholelwe la mazwi kwaze kwaba yilapho sengifikile ukuze ngizibonele ngamehlo ami; futhi, bheka! bengingatshelwanga ngisho nengxenye.+ Ngokuhlakanipha nokuchuma udlulele ngalé kwezinto engizizwile engazilalela.+  Bayajabula abantu bakho;+ ziyajabula+ lezi zinceku zakho ezimi phambi kwakho njalo, zilalele ukuhlakanipha kwakho!+  Makatuswe uJehova uNkulunkulu wakho,+ oye wajabula+ ngawe ngokukubeka esihlalweni sobukhosi sika-Israyeli;+ ngoba uJehova uyamthanda u-Israyeli kuze kube nini nanini,+ kangangokuba ukumisile wena njengenkosi+ ukuba ukhiphe isinqumo sokwahlulela+ nokulunga.”+ 10  Khona-ke yanika+ inkosi amathalenta egolide+ ayikhulu namashumi amabili namafutha ebhalsamu+ amaningi kakhulu namatshe ayigugu. Akuphindanga kwaba khona amafutha ebhalsamu ayemaningi njengalawo indlovukazi yaseSheba eyawanika iNkosi uSolomoni. 11  Uxhaxha lwemikhumbi kaHiramu+ eyayithwala igolide lase-Ofiri+ lwaletha futhi izingodo zom-aligamu+ wase-Ofiri ngesilinganiso esikhulu kakhulu namatshe ayigugu.+ 12  Futhi ngalezi zingodo zom-aligamu inkosi yenza izisekelo zendlu kaJehova+ nezendlu yenkosi, namahabhu+ nezinsimbi zomculo ezinezintambo+ zabahlabeleli. Izingodo zom-aligamu ezinjengalezi azizange zibe khona noma zibonwe nokubonwa kuze kube yilolu suku. 13  INkosi uSolomoni yona yanika indlovukazi yaseSheba konke okwakuyijabulisa eyakucela, ngaphandle kwalokho eyayiyiniké kona ngokuvumelana nokuba nesandla esivulekile+ kweNkosi uSolomoni. Ngemva kwalokho yabuyela ezweni layo, yona kanye nezinceku zayo.+ 14  Isisindo segolide+ elaliza kuSolomoni ngonyaka owodwa sasingamathalenta egolide angamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha,+ 15  ngaphandle kwamadoda ahamba amazwe nenzuzo evela kubahwebi nakuwo wonke amakhosi+ ama-Arabhu+ nababusi bezwe. 16  INkosi uSolomoni yaqhubeka yenza izihlangu ezinkulu ezingamakhulu amabili zegolide elixutshiwe+ (yanameka esihlangwini ngasinye esikhulu amashekeli angamakhulu ayisithupha egolide),+ 17  namahawu angamakhulu amathathu egolide elixutshiwe (yanameka ehawini ngalinye omina abathathu begolide).+ Khona-ke inkosi yakubeka eNdlini Yehlathi LaseLebhanoni.+ 18  Ngaphezu kwalokho, inkosi yenza isihlalo sobukhosi+ esikhulu sezinyo lendlovu+ yasinameka ngegolide elicwengekile.+ 19  Kwakunezitebhisi eziyisithupha eziya esihlalweni sobukhosi, futhi isihlalo sobukhosi sasinovulanda oyindilinga ngemuva kwaso, kukhona indawo yokubeka izingalo ngapha nangapha kwendawo yokuhlala, futhi eceleni kwalezi zindawo zokubeka izingalo+ kumi izingonyama ezimbili.+ 20  Kwakukhona izingonyama eziyishumi nambili ezazimi lapho ezitebhisini eziyisithupha, ngapha nangapha. Awukho omunye umbuso owawunesenziwe njengaso.+ 21  Zonke izitsha zokuphuza zeNkosi uSolomoni zazenziwe ngegolide, nazo zonke izitsha zeNdlu Yehlathi LaseLebhanoni+ zazenziwe ngegolide elihlanzekile.+ Kwakungekho lutho olwenziwe ngesiliva; ezinsukwini zikaSolomoni lalibhekwa njengento engelutho neze. 22  Ngoba inkosi yayinoxhaxha lwemikhumbi yaseTharishishi+ eyayisolwandle kanye noxhaxha lwemikhumbi kaHiramu. Kanye njalo ngemva kweminyaka emithathu kwakufika uxhaxha lwemikhumbi yaseTharishishi luthwele igolide+ nesiliva, izinyo lendlovu,+ nezinkawu namapigogo. 23  Ngakho iNkosi uSolomoni yayinkulu ngengcebo+ nangokuhlakanipha+ kunawo wonke amanye amakhosi omhlaba. 24  Futhi bonke abantu bomhlaba babefuna ubuso bukaSolomoni ukuze bezwe ukuhlakanipha kwakhe uNkulunkulu ayekufake enhliziyweni yakhe.+ 25  Yilowo nalowo wayeletha isipho sakhe,+ izinto zesiliva+ nezinto zegolide nezingubo nemvunulo yempi+ namafutha ebhalsamu, amahhashi neminyuzi,+ njengento yaminyaka yonke.+ 26  USolomoni waqhubeka ebutha izinqola namahhashi engeziwe; waba nezinqola eziyinkulungwane namakhulu amane namahhashi ayizinkulungwane eziyishumi nambili,+ wakugcina kumi emizini yezinqola naseduze kwenkosi eJerusalema.+ 27  Inkosi yenza isiliva eJerusalema laba njengamatshe,+ nokhuni lomsedari yalwenza lwaba luningi njengemisikhamori eseShefela.+ 28  USolomoni wayethunyelelwa amahhashi evela eGibhithe, futhi iqembu labathengisi benkosi lalithatha umhlambi wamahhashi ngentengo.+ 29  Futhi kwakuyinkambiso ukuba kukhuphuke inqola ethengwe eGibhithe ngezinhlamvu zesiliva ezingamakhulu ayisithupha, nehhashi ngeziyikhulu namashumi amahlanu; kwakungaleyo ndlela nangawo wonke amakhosi amaHeti+ namakhosi aseSiriya. Kwakusetshenziswa lona ekuthengeni izinto kwamanye amazwe.

Imibhalo yaphansi