Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 AmaKhosi 1:1-53

1  Manje iNkosi uDavide yayisindala,+ izinsuku sezihambile; futhi babeyembesa izingubo, kodwa ingafudumali.  Ngakho izinceku zayo zathi kuyo: “Makufunelwe inkosi yami inkosi intombazane, intombi,+ futhi kuyomelwe ukuba ikhonze+ inkosi, ibe ngumnakekeli wayo;+ ilale esifubeni sakho,+ futhi ngokuqinisekile inkosi yami inkosi iyofudumala.”+  Bafuna intombazane enhle kuyo yonke indawo yakwa-Israyeli, ekugcineni bathola u-Abhishagi+ waseShunemi+ base bemletha enkosini.  Le ntombazane yayiyinhle ngokwedlulele;+ yaba ngumnakekeli wenkosi yayikhonza, inkosi ayibanga nabuhlobo bobulili nayo.  Phakathi naso sonke leso sikhathi u-Adoniya+ indodana kaHagiti+ wayeziphakamisa,+ ethi: “Yimi engizobusa njengenkosi!”+ Wayala ukuba enzelwe inqola nezinkweli zamahhashi namadoda angamashumi amahlanu agijima phambi kwakhe.+  Uyise akazange nanini ayilimaze imizwa yakhe ngokuba athi: “Wenzeleni ngale ndlela?”+ Wayenesimo somzimba esibukekayo,+ futhi unina wayemzale ngemva kuka-Abisalomu.  Wasebenzelana noJowabe indodana kaZeruya no-Abhiyathara+ umpristi, banika usizo njengabalandeli baka-Adoniya.+  Kepha uZadoki+ umpristi noBhenaya+ indodana kaJehoyada noNathani+ umprofethi noShimeyi+ noReyi namadoda kaDavide anamandla,+ abazange bazihlanganise+ no-Adoniya.  Ekugcineni u-Adoniya wenza umhlatshelo+ wezimvu nezinkomo nokukhuluphalisiwe eduze kwetshe likaZoheleti, eliseceleni kwase-Eni-rogeli,+ wamema bonke abafowabo amadodana enkosi+ nawo wonke amadoda akwaJuda izinceku zenkosi; 10  kodwa akazange ammeme uNathani umprofethi noBhenaya namadoda anamandla noSolomoni umfowabo. 11  Manje uNathani+ wathi kuBhati-sheba,+ unina kaSolomoni:+ “Uzwile yini ukuthi u-Adoniya indodana kaHagiti+ useyinkosi, futhi inkosi yethu uDavide ayazi lutho ngakho? 12  Ngakho ngicela uze manje, ngikweluleke nokukweluleka.+ Yenzela umphefumulo wakho nomphefumulo wendodana yakho uSolomoni indlela yokuphunyuka.+ 13  Hamba uye eNkosini uDavide, uthi kuyo, ‘Akuwena yini, nkosi yami nkosi, owafunga encekukazini yakho, uthi: “USolomoni indodana yakho nguye oyoba yinkosi ngemva kwami, futhi nguye oyohlala esihlalweni sami sobukhosi”?+ Pho kungani u-Adoniya esebé yinkosi?’ 14  Bheka! Kuzothi usakhuluma nenkosi lapho, khona-ke mina ngizongena ngemva kwakho, nakanjani ngizowaqinisekisa amazwi akho.”+ 15  Ngakho uBhati-sheba wangena enkosini ekamelweni elingaphakathi,+ inkosi yayisindala kakhulu,+ u-Abhishagi+ waseShunemi eyikhonza inkosi. 16  Khona-ke uBhati-sheba wakhothama wawa ngobuso+ enkosini, inkosi yabe isithi: “Ufuna ukucelani?”+ 17  Khona-ke wathi kuyo: “Nkosi yami,+ nguwe owafunga uJehova uNkulunkulu wakho encekukazini yakho uthi, ‘USolomoni indodana yakho nguye oyoba yinkosi ngemva kwami, futhi nguye oyohlala esihlalweni sami sobukhosi.’+ 18  Manje, bheka! u-Adoniya+ nguye osebé yinkosi, futhi manje inkosi yami inkosi ayazi lutho ngakho.+ 19  Ngakho wenzé umhlatshelo ngezinkunzi nangokukhuluphalisiweyo nangezimvu eziningi kakhulu wamema wonke amadodana enkosi+ no-Abhiyathara+ umpristi noJowabe+ induna yempi; kodwa uSolomoni inceku yakho akazange ammeme.+ 20  Wena nkosi yami nkosi—amehlo+ ka-Israyeli wonke aphezu kwakho, ukuze umtshele ukuthi ngubani ozohlala esihlalweni sobukhosi senkosi yami inkosi ngemva kwayo.+ 21  Ngokuqinisekile, kuyokuthi ngokushesha nje lapho inkosi yami inkosi ilala kanye nokhokho bayo,+ mina kanye nendodana yami uSolomoni nakanjani sibe izaphula-mthetho.” 22  Bheka! Lapho esakhuluma nenkosi, uNathani umprofethi wangena.+ 23  Khona manjalo bayitshela inkosi, bathi: “Nangu uNathani umprofethi!” Ngemva kwalokho wangena phambi kwenkosi wazilahla phansi enkosini ubuso bakhe bubheke phansi.+ 24  Khona-ke uNathani wathi: “Nkosi yami nkosi, ingabe wena ngokwakho washo ukuthi, ‘U-Adoniya nguye oyoba yinkosi ngemva kwami, futhi nguye oyohlala esihlalweni sami sobukhosi’?+ 25  Ngoba namuhla wehlile ukuzokwenza umhlatshelo+ wezinkunzi nokukhuluphalisiweyo nezimvu eziningi kakhulu futhi ameme wonke amadodana enkosi nezinduna zebutho no-Abhiyathara umpristi;+ futhi bheka bayadla bayaphuza phambi kwakhe futhi balokhu bethi: ‘Mayiphile iNkosi u-Adoniya!’+ 26  Kepha mina nceku yakho, mina noZadoki+ umpristi noBhenaya+ indodana kaJehoyada noSolomoni inceku yakho akasimemanga.+ 27  Uma kungukuthi le nto yenziwe ivela enkosini, khona-ke awuyazisanga+ inceku yakho ukuthi ubani okufanele ahlale esihlalweni sobukhosi senkosi yami inkosi ngemva kwayo.” 28  Manje iNkosi uDavide yaphendula yathi: “Nina madoda, ngibizeleni uBhati-sheba.”+ Khona-ke wangena enkosini wama phambi kwenkosi. 29  Inkosi yafunga+ yathi: “Kuphila kukaJehova+ owakhulula+ umphefumulo wami+ kukho konke ukucindezeleka,+ 30  njengoba nje ngifunge kuwe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, ngithi, ‘USolomoni indodana yakho nguye oyokuba yinkosi ngemva kwami, futhi nguye oyohlala esihlalweni sami sobukhosi esikhundleni sami!’ yileyo ndlela engizokwenza ngayo ngalolu suku.”+ 31  Khona-ke uBhati-sheba wakhothama ubuso bakhe bubheke phansi wawa ngobuso+ enkosini wathi: “Inkosi yami iNkosi uDavide mayiphile kuze kube nini nanini!”+ 32  Ngokushesha iNkosi uDavide yathi: “Nina madoda, ngibizeleni uZadoki+ umpristi noNathani umprofethi noBhenaya+ indodana kaJehoyada.” Ngakho bangena phambi kwenkosi. 33  Inkosi yathi kubo: “Thathani izinceku+ zenkosi yenu, nigibelise uSolomoni indodana yami phezu komnyuzi wami+ wensikazi nimholele ezansi eGihoni.+ 34  UZadoki umpristi noNathani umprofethi kumelwe bamgcobe+ lapho njengenkosi phezu kuka-Israyeli; futhi kumelwe nishaye uphondo+ nithi, ‘Mayiphile iNkosi uSolomoni!’+ 35  Kumelwe nikhuphuke nimlandele, futhi kumelwe angene ahlale esihlalweni sami sobukhosi; yena uzoba yinkosi esikhundleni sami, futhi kuyomelwe ngimmise abe umholi phezu kuka-Israyeli naphezu kukaJuda.” 36  Khona manjalo uBhenaya indodana kaJehoyada waphendula inkosi wathi: “Amen!+ Kwangathi uJehova uNkulunkulu wenkosi yami inkosi angasho kanjalo.+ 37  Njengoba nje uJehova aba nenkosi yami inkosi,+ kanjalo makabe noSolomoni,+ futhi kwangathi angenza isihlalo sakhe sobukhosi sibe sikhulu+ kunesihlalo sobukhosi senkosi yami iNkosi uDavide.” 38  UZadoki+ umpristi noNathani+ umprofethi noBhenaya+ indodana kaJehoyada namaKhereti+ namaPheleti+ behla bagibelisa uSolomoni emnyuzini wensikazi weNkosi uDavide,+ base bemletha eGihoni.+ 39  Manje uZadoki umpristi wathatha uphondo lwamafutha+ etendeni+ wamgcoba+ uSolomoni; base belushaya uphondo, futhi bonke abantu baqhumuka bethi: “Mayiphile iNkosi uSolomoni!”+ 40  Ngemva kwalokho bonke abantu beza bemlandela, futhi abantu babebetha imitshingo+ bejabula ngenjabulo enkulu,+ kangangokuba umhlaba+ waqhekeka ngenxa yomsindo wabo. 41  U-Adoniya nabo bonke abantu ayebamemile bawuzwa, lapho bona sebeqedile ukudla.+ Lapho uJowabe ezwa umsindo wophondo, khona manjalo wathi: “Usho ukuthini lo msindo wokuhlokoma komuzi?”+ 42  Esakhuluma, bheka, kwafika uJonathani+ indodana ka-Abhiyathara umpristi. Khona-ke u-Adoniya wathi: “Ngena, ngoba wena uyindoda eyiqhawe, futhi uletha izindaba ezinhle.”+ 43  Kodwa uJonathani waphendula wathi ku-Adoniya: “Cha! Inkosi yethu iNkosi uDavide ngokwayo imise uSolomoni inkosi.+ 44  Ngakho inkosi ithumé yena kanye noZadoki umpristi noNathani umprofethi noBhenaya indodana kaJehoyada namaKhereti namaPheleti, bamgibelisa emnyuzini wenkosi wensikazi.+ 45  Khona-ke uZadoki umpristi noNa-thani umprofethi bamgcobé njengenkosi+ eGihoni; okuthe ngemva kwalokho bakhuphuka lapho bejabula, futhi umzana uyahlokoma. Yilowo msindo nina eniwuzwile.+ 46  Ngaphandle kwalokho, uSolomoni uhlezi esihlalweni sobukhosi.+ 47  Okunye futhi, izinceku zenkosi zingenile ukuzofisela inkosi yethu iNkosi uDavide okuhle, zithi, ‘Kwangathi uNkulunkulu wakho angenza igama likaSolomoni likhazimule ngaphezu kwegama lakho, futhi kwangathi angenza isihlalo sakhe sobukhosi sibe sikhulu ngaphezu kwesihlalo sakho sobukhosi!’+ Khona-ke inkosi iye yakhothama iphezu kombhede wayo.+ 48  Yilokhu futhi inkosi ekushilo, ‘Makatuswe+ uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, onike namuhla umuntu ukuba ahlale esihlalweni sami sobukhosi, amehlo ami ekubona!’”+ 49  Bonke labo abamenyiwe ababekanye no-Adoniya bathuthumela basukuma kwaba yilowo nalowo wahamba indlela yakhe.+ 50  U-Adoniya ngokwakhe wesaba ngenxa kaSolomoni. Ngakho wasuka wahamba wabamba izimpondo ze-altare.+ 51  Ngemva kwesikhathi kwabikwa kuSolomoni, kwathiwa: “Bheka u-Adoniya wesaba iNkosi uSolomoni; futhi bheka ubambé izimpondo ze-altare, uthi, ‘INkosi uSolomoni mayifunge kuqala kimi ukuthi ngeke iyibulale inceku yayo ngenkemba.’” 52  USolomoni wathi: “Uma ezoba yindoda eyiqhawe, ngeke kuwele nolulodwa unwele+ lwekhanda lakhe emhlabathini; kodwa uma kungatholakala okubi kuye,+ kuyomelwe afe.”+ 53  Ngakho iNkosi uSolomoni yathumela bamehlisa e-altare. Khona-ke wangena wakhothama eNkosini uSolomoni; okwathi ngemva kwalokho uSolomoni wathi kuye: “Iya endlini yakho.”+

Imibhalo yaphansi