Funda ngesiprofetho sika-Isaya esiwumyalezo wenduduzo, ukukhanya nethemba.