Dlulela kokuphakathi

Indaba KaJona Isifundisa Ngokuba Nesibindi Nesihe

Umprofethi uJona ukhetha ukungamlaleli uJehova lapho emyala ukuba ayomemezela ukubhujiswa komuzi waseNineve ose-Asiriya; kodwa izigigaba ezilandelayo zimenza aqonde ukuthi isibindi nesihe kuyini ngempela.