Dlulela kokuphakathi

LINGISA UKHOLO LWABO | UMIRIYAMU

“Culela UJehova”!

“Culela UJehova”!

 Intombazane yayicashe laphaya, amehlo ayo ethe njo emhlangeni. Yayingathi nyaka, ithukile njengoba ibuka umfula iNayile ugeleza. Sahamba isikhathi, kodwa yaqhubeka ilindile igadile, izama ukungazinaki izinambuzane ezazibhuza ziyizungeza. Laphaya, la yayibuka khona, kwakufihlwe ubhasikidi ongangenwa amanzi; kuwo kwakukhona ingane engumfowabo. Kwakuyizwisa ubuhlungu obukhulu ukucabanga ukuthi umfowabo ukubhasikidi, uyedwa akakwazi kwenza lutho. Kodwa yayazi ukuthi abazali bayo babenze isinqumo esihle; ayikho enye indlela le ngane eyayingasinda ngayo.

 Leyo ntombazanyana yayibonisa isibindi kodwa futhi yayisazobonisa isibindi esimangalisayo. Enhliziyweni yayo kwakwakheka imfanelo enhle kakhulu—ukholo. Lwaluzobonakala ngokucacile njengoba isikhathi siqhubeka, lukuthinte ngendlela ephawulekayo ukuphila kwayo. Ngemva kweminyaka, lapho isikhulile, ukholo lwayo lwaluzoyiqondisa phakathi nesikhathi esivusa amadlingozi emlandweni wabantu bakubo. Yona le mfanelo yayizoyisiza nalapho yenza iphutha elibi kakhulu. Yayingubani? Yini esingayifunda okholweni lwayo?

UMiriyamu Wakhulela Ebugqilini

 IBhayibheli alilisho igama lale ngane, kodwa asingabazi ukuthi yayingubani. KwakunguMiriyamu, izibulo lika-Amramu noJokebedi, izigqila ezazingamaHebheru eGibhithe. (Numeri 26:59) Kamuva umfowabo wabizwa ngokuthi uMose. U-Aroni, umfowabo omdala wale ngane, wayeneminyaka ethi ayibe mithathu ngalesi sikhathi. Akuqinisekwa ukuthi uMiriyamu yena wayeneminyaka emingaki, kodwa kubonakala sengathi wayengakayihlanganisi iminyaka eyishumi.

 UMiriyamu wayephila ngezikhathi ezinzima. AbaseGibhithe babebheka abantu bakubo, amaHebheru, njengawusongo olukhulu, ngakho babenza izigqila babacindezela. Lapho lezi zigqila zanda futhi kuzihambela kahle, abaseGibhithe abase besaba benza into eyisihluku kakhulu. UFaro wathi zonke izingane zabafana ezingamaHebheru mazibulawe lapho zizalwa. UMiriyamu wayezwile ngokholo olwaluboniswe ababelethisi ababili uShifira noPhuwa abangazange bawulalele lowo myalo.—Eksodusi 1:8-22.

 UMiriyamu wabona nokholo lwabazali bakhe. Ngemva kokuzalwa kwale ngane enhle yesithathu, u-Amramu noJokebedi bayifihla izinyanga ezintathu zokuqala. Abazange bavumele ukwesaba umyalo wenkosi kubenze babulale ingane yabo. (Hebheru 11:23) Kodwa akulula ukufihla ingane, ngakho kwadingeka benze isinqumo ngokukhulu ukushesha. Kwadingeka ukuba uJokebedi ayisonge ingane ayibeke lapho yayingase itholwe khona omunye umuntu, umuntu owayengayivikela ayikhulise. Cabanga ngemithandazo kamama njengoba eluka ubhasikidi womhlanga, ewuhuqa ngetiyela ukuze ungangenwa amanzi, bese eyishiya eMfuleni iNayile ingane yakhe ayithandayo! Cishe watshela uMiriyamu ukuba asale lapho agade ukuthi kuzokwenzekani.—Eksodusi 2:1-4.

UMiriyamu Wayengumkhululi

 Miriyamu walinda. Dukuduku, kwaqhamuka abantu besifazane. Babengebona abantu baseGibhithe abavamile. Kwakuyindodakazi kaFaro nezincekukazi zayo, bezogeza eNayile. Mhlawumbe uMiriyamu washaywa uvalo. Konje kwakungenzeka kanjani nje abe nethemba lokuthi indodakazi kaFaro ingephula umyalo wenkosi, ikhethe ukuvikela le ngane engumHebheru? Ngokuqinisekile uMiriyamu wathandaza ethandazile ngaleso sikhathi.

 Yindodakazi kaFaro eyawubona kuqala ubhasikidi owawusemhlangeni. Yathumela intombazane eyisigqila sayo ukuba iwulande. Indaba ibe isithi ngendodakazi kaFaro: “Lapho iwuvula, yabona umntwana womfana ekhala.” Yasheshe yabona ukuthi kwakwenzekeni: Umama ongumHebheru ubezama ukusindisa ingane yakhe. Kodwa indodakazi kaFaro yamzwela lo mntwana omuhle. (Eksodusi 2:5, 6) UMiriyamu owayeqaphile wayibona ebusweni indodakazi kaFaro ukuthi yayizizwa kanjani. Wabona ukuthi nali ithuba okumele alibambe, sase sifikile isikhathi sokubonisa ngezenzo ukuthi unokholo kuJehova. Waqunga isibindi, waya kuleli thimba lasebukhosini.

 Asazi ukuthi intombazanyana eyisigqila engumHebheru yayingalindela ukuphathwa kanjani uma iqunga isibindi sokuyokhuluma nomuntu wasebukhosini. Kodwa uMiriyamu wayibuza umbuzo oqondile indodakazi kaFaro: “Ngihambe yini ngiyobiza owesifazane oncelisayo kumaHebheru ukuze akuncelisele umntwana?” Kwakuwumbuzo ohlakaniphile lona. Indodakazi kaFaro yayazi ukuthi yayingeke ikwazi ukuncelisa umntwana. Mhlawumbe yacabanga ukuthi kungaba ukuhlakanipha ukuba lo mfana anceliswe abantu bakubo; yona imlande kamuva imlethe kubo imenze indodana yayo yokutholwa, iyikhulise iyifundise. Kumele ukuba inhliziyo kaMiriyamu yagxuma nephaphu lapho indodakazi kaFaro ithi: “Hamba!”—Eksodusi 2:7, 8.

UMiriyamu waba nesibindi wagada umfowabo esengumntwana.

 UMiriyamu wantininiza esebheke ekhaya kubazali ababekhathazekile. Mbone ngeso lengqondo exoxela umama wakhe ngenkulu injabulo ukuthi kwakwenzekeni. UJokebedi wahamba noMiriyamu baphindela endodakazini kaFaro, eqiniseka ukuthi nguJehova owayeqondisa izinto. Mhlawumbe wazama ukuzenza umuntu ongathokozile lapho indodakazi kaFaro ithi kuye: “Thatha lo mntwana ungincelisele yena, ngizokukhokhela.”—Eksodusi 2:9.

 Ngalolo suku, uMiriyamu wafunda okuningi ngoNkulunkulu wakhe, uJehova. Wafunda ukuthi uyabakhathalela abantu abakhe futhi uyayilalela imithandazo yabo. Wafunda nokuthi akubona abantu abadala bodwa noma amadoda wodwa aba nesibindi nokholo. UJehova ulalela zonke izinceku zakhe ezithembekile. (IHubo 65:2) Sonke namuhla—abancane nabadala, abesilisa nabesifazane—kudingeka sikukhumbule lokho kulezi zikhathi ezinzima.

UMiriyamu Wayenesineke Ngezingane Zakubo

 UJokebedi wamncelisa wamnakekela umntwana. Singabona ngeso lengqondo ukuthi uMiriyamu wayesondelene kanjani nomfowabo ayemsizile wamsindisa. Mhlawumbe wamsiza wamfundisa ukukhuluma, wajabula lapho ezwa umfowabo elisho okokuqala igama likaNkulunkulu elithi Jehova. Lapho lo mntwana ekhula, safika isikhathi sokuba ayiswe endodakazini kaFaro. (Eksodusi 2:10) Kumele ukuba wonke umndeni waphatheka kabi. Kumele ukuba uMiriyamu wayejahile ukubona ukuthi uMose, njengoba indodakazi kaFaro yamqamba kanjalo, uzokhula abe indoda enjani. Ingabe wayezoqhubeka ethanda uJehova njengoba ayezokhulela ebukhosini baseGibhithe?

 Ngokuhamba kwesikhathi, impendulo yaba sobala. Akungabazeki ukuthi uMiriyamu waziqhayisa lapho ezwa ukuthi umfowabo omncane wakhula waba indoda eyakhetha ukukhonza uNkulunkulu, kunokuba asebenzise amathuba ayewanikezwa umndeni wasebukhosini bukaFaro! Lapho uMose eseneminyaka engu-40, walwela abantu bakubo. Wabulala umGibhithe owayeshaye isigqila esingumHebheru. Esaba ukubulawa, uMose wabaleka eGibhithe.—Eksodusi 2:11-15; IzEnzo 7:23-29; Hebheru 11:24-26.

 Kungenzeka ukuthi kwaphela iminyaka engu-40 uMiriyamu engaxhumani nomfowabo owayesehlala kude le kwaMidiyani elusa izimvu. (Eksodusi 3:1; IzEnzo 7:29, 30) Njengoba uMiriyamu ayekhula ngeminyaka futhi eqhubeka ekhuthazela ngesineke, wabona abantu bakubo behlupheka ngisho nakakhulu.

UMiriyamu Wayengumprofethikazi

 Cishe uMiriyamu wayesedlulile eminyakeni engu-80 lapho uMose ebuya, ethunywa uNkulunkulu ukuba ayokhulula abantu baKhe. U-Aroni waba umkhulumeli kaMose, futhi bobabili laba bafowabo bakaMiriyamu baya kuFaro beyocela ukuba adedele abantu bakaNkulunkulu. Ngokuqinisekile wenza konke ayengakwenza ukuze abasekele futhi abakhuthaze ngemva kokuba uFaro ebadelelile, nalapho beya kuye bephindelela ngesikhathi uJehova ethumela izinhlupho eziyishumi zokuxwayisa abaseGibhithe. Ekugcineni, lapho kugadla inhlupho yokugcina—ukubulawa kwawo wonke amazibulo aseGibhithe angabafana—safika isikhathi sokuba ama-Israyeli aFuduke! Mbone ngeso lengqondo uMiriyamu ekhwishizela esiza abantu bakubo njengoba sebehamba beholwa uMose.—Eksodusi 4:14-16, 27-31; 7:1–12:51.

 Kamuva, lapho u-Israyeli evinjwe uLwandle Olubomvu nebutho laseGibhithe, uMiriyamu wabona umfowabo uMose ema phambi kolwandle ephakamisa induku yakhe. Ulwandle lwahlukana! Njengoba ayehola abantu bewela olwandle olomile, nakanjani uMiriyamu wezwa ukholo lwakhe kuJehova luya luqina. Wayekhonza uNkulunkulu ongenza noma yini, afeze noma yisiphi isithembiso!—Eksodusi 14:1-31.

 Ngemva kwalokho, lapho abantu sebewelile nolwandle lwagwilizisa uFaro nebutho lakhe, uMiriyamu wabona ukuthi uJehova wayenamandla kunebutho elinamandla kunawo wonke emhlabeni. Abantu bathinteka base beculela uJehova. UMiriyamu wabe esehola abesifazane bacula le ngoma: “Culela uJehova ngoba uphakeme kakhulu. Ihhashi nomgibeli walo ukuphonse olwandle.”—Eksodusi 15:20, 21; IHubo 136:15.

UMiriyamu wahola abesifazane bakwa-Israyeli bacula ingoma yokunqoba oLwandle Olubomvu

 UMiriyamu wayengakaze ayibone into enje ekuphileni kwakhe, yinto ayengeke ayikhohlwe! Kuleli qophelo, iBhayibheli libiza uMiriyamu ngokuthi umprofethikazi. Ungowesifazane wokuqala obizwa kanje eBhayibhelini. Uphakathi kwabesifazane abambalwa abakhonza uJehova ngale ndlela ekhethekile.—AbaHluleli 4:4; 2 AmaKhosi 22:14; Isaya 8:3; Luka 2:36.

 IBhayibheli lisikhumbuza ukuthi uJehova usibhekile, uzimisele ukubusisa imizamo yethu yokuthobeka, ukubekezela kwethu nesifiso sethu sokumdumisa. Sonke singakwazi ukubonisa ukholo kuJehova, kungakhathaliseki ukuthi sibancane noma sibadala, singabantu besilisa noma besifazane. Ukholo olunjalo luyamthokozisa; akalukhohlwa nanini futhi kuyamjabulisa ukuluvuza. (Hebheru 6:10; 11:6) Yeka isizathu esihle sokulingisa ukholo lukaMiriyamu!

UMiriyamu Uyaqhosha

 Amalungelo nokuvelela kunezibusiso nezingozi. Ngesikhathi u-Israyeli ekhululwa ebugqilini, cishe uMiriyamu wayevelele kakhulu esizweni. Ingabe wayezoqhosha noma afune ukuqashelwa? (IzAga 16:18) Ngokudabukisayo, kwaba njalo okwesikhathi esithile.

 Ngemva kwezinyangana beFudukile, uMose wamukela abantu ababevela kude—kwakungumukhwe wakhe, uJetiro, elethe umkaMose uZiphora namadodana abo amabili. UMose wayemshade ngesikhathi ekwaMidiyani iminyaka engu-40. UZiphora wayekade egodukile waya kubo kwaMidiyani, mhlawumbe eyovakasha, manje uyise wayesembuyisela ekamu lama-Israyeli. (Eksodusi 18:1-5) Cabanga nje ngenjabulo eyaba khona esizweni lapho befika! Cishe abaningi babejahe ukubona inkosikazi yomuntu uNkulunkulu ayemkhethele ukubahola baphume eGibhithe.

 UMiriyamu naye wayejabule yini? Mhlawumbe ekuqaleni wayejabulile. Kodwa kubonakala sengathi ngokuhamba kwesikhathi wabe eseqhosha. Kungenzeka wayesezizwa esongelwa, ecabanga ukuthi uZiphora uyena osezothatha isikhundla sakhe sokuba owesifazane ovelele esizweni. Kunoma yikuphi, uMiriyamu no-Aroni babe sebesho izinto ezingezinhle. Masinyane lezo zinto zashintsha zabonisa inzondo, njengoba kuvame ukuba njalo lapho abantu besho izinto ezingezinhle ngomunye. Baqale bakhuluma ngoZiphora; bakhononda ngokuthi wayengeyena umIsrayeli kodwa engumKushe. a Base beshintsha bekhononda ngoMose uqobo. UMiriyamu no-Aroni babethi: “Ingabe uJehova ukhulume ngoMose kuphela? Akakhulumanga yini nangathi?”—Numeri 12:1, 2.

UMiriyamu Waba Nochoko

 Kulawo mazwi, siyabona ukuthi uMiriyamu no-Aroni base besethubeni lokuba ushevu. Ngenxa yokuthi babenganelisiwe yindlela uJehova ayesebenzisa ngayo uMose, babefuna ukuthola igunya elengeziwe. Ingabe lokho kwakubangelwa ukuthi uMose wayengungqo-shishilizi, eqhosha, ezifunela udumo? Cha. Nakuba uMose ayenawo amaphutha, wayengenaso isifiso sokuvelela futhi engaqhoshi. Umlando ophefumulelwe uthi: “UMose wayemnene ukubedlula kude bonke abantu emhlabeni.” Ngakho, uMiriyamu no-Aroni babenze into embi ngokusho lezo zinto ngoMose futhi babesengozini. Njengoba ukulandisa kusho, “uJehova wayelalele.”—Numeri 12:2, 3.

 Ngokushesha uJehova wabizela lezi zelamani ezintathu etendeni lokuhlangana. Kwehla insika yefu, eyayimelela ukuba khona kukaJehova, yama ngasemnyango. Kwabe sekukhuluma uJehova. Wabasola oMiriyamu no-Aroni, wabakhumbuza ngobuhlobo obukhethekile ayenabo noMose nokuthi wayemethemba kangakanani. UJehova wababuza: “Pho kungani nina ningesabanga ukukhuluma kabi ngenceku yami, ukukhuluma kabi ngoMose?” Kumele ukuba uMiriyamu no-Aroni bathuka. UJehova wabheka ukudelela kwabo uMose njengokuwukudelela yena.—Numeri 12:4-8.

 Kubonakala sengathi nguMiriyamu owayeqale yonke le nkinga, wahlohla umfowabo omncane ukuba bamelane nomkamfowabo. Lokho kungaba isizathu sokuba kujeziswe uMiriyamu yedwa. UJehova wamshaya ngochoko. Lesi sifo esibi senza isikhumba sakhe saba “mhlophe njengeqhwa.” Ngaso leso sikhathi u-Aroni wazithoba kuMose, wamncenga ukuba abaxolele, ethi: “Senze ngobuwula.” Njengoba uMose ayemnene, wathi kuJehova: “O Nkulunkulu, sicela umphulukise! Siyacela!” (Numeri 12:9-13) Le ndlela abasabela ngayo bobabili abafowabo bakaMiriyamu iveza ukuthi babemthanda kangakanani udadewabo omdala, enamaphutha enjalo.

UMiriyamu Uyaxolelwa

 UJehova wabonisa isihe. Wamelapha uMiriyamu ngoba wayephendukile. Nokho, wathi kufanele ahlale yedwa izinsuku eziyisikhombisa ngaphandle kwekamu lakwa-Israyeli. Kumele ukuba wahlazeka kakhulu uMiriyamu lapho elalela, waphuma ekamu enamahloni. Kodwa ukholo lwakhe lwamsindisa. Enhliziyweni yakhe wayazi kahle ukuthi uYise, uJehova, unobulungisa nokuthi wayemjezisa ngoba emthanda. Ngakho wenza njengoba ayetsheliwe. Izinsuku eziyisikhombisa ehleli yedwa zadlula njengoba amaHebheru ayelindile. UMiriyamu waphinde walubonisa ukholo—manje ngokuba avume ukuba ‘angeniswe’ ekamu.—Numeri 12:14, 15.

 UJehova uyabayala labo abathandayo. (Hebheru 12:5, 6) Ngenxa yokuthi wayemthanda kakhulu uMiriyamu, wakulungisa ukuqhosha kwakhe. Kwakubuhlungu ukulungiswa kodwa kwamsindisa. Ngenxa yokuthi wasamukela ngomoya omuhle isijeziso, uNkulunkulu waphinde wambonisa umusa. Waphila kwaze kwacishe kwaphela uhambo lwama-Israyeli ehlane. Lapho efa eKadeshi ehlane laseZini, cishe wayeseneminyaka engu-130. b (Numeri 20:1) Ngemva kwamakhulu eminyaka, ngothando uJehova washo amazwi abonisa ukuthi uyamhlonipha uMiriyamu ngenxa yenkonzo yakhe yokwethembeka. Ngomprofethi wakhe uMika, wakhumbuza abantu bakhe: “Nganikhulula endlini yobugqila; ngathumela phambi kwenu uMose, u-Aroni noMiriyamu.”—Mika 6:4.

Ukholo lukaMiriyamu lwamsiza wathobeka lapho uJehova emjezisa

 Kuningi esingakufunda ekuphileni kukaMiriyamu. Kudingeka sibavikele abantu abangakwazi ukuzivikela, sikhulume ngesibindi simelele okulungile, njengoba enza eseyingane. (Jakobe 1:27) Njengaye, kudingeka sifundise abanye umyalezo kaNkulunkulu. (Roma 10:15) Njengaye, kumele sifunde ukugwema ushevu owumona nenzondo. (IzAga 14:30) Njengaye, kudingeka sithobeke, samukele ukulungiswa uJehova. (Hebheru 12:5) Uma senza lezo zinto, siyobe silulingisa ngempela ukholo lukaMiriyamu.

a Endabeni kaZiphora, igama elithi “umKushe” cishe lalisho ukuthi wayevela e-Arabhiya, njengabanye abantu bakwaMidiyani, engaveli eTopiya.

b Lezi zelamani zafa ngokulamana kwazo—kwaqala uMiriyamu, kweza u-Aroni kwagcina uMose—cishe kungakapheli nonyaka.