Hamba noKhwezi njengoba ebuka izinto uJehova azidalile!