Zithathele lesi sithombe sikaJosefa, bheka izinto ezintathu ezingekho, hlanganisa amachashaza bese ufaka imibala kulo mdwebo.