Qondanisa umlingiswa nezinto ezisendabeni kaDavide noGoliyathi bese nixoxa ngokuthi kungani uDavide wayenesibindi kangaka.