Fundisa izingane zakho ngabafana abathathu abalalela uNkulunkulu.