Zithathele leli khadi lomlingiswa oseBhayibhelini ufunde ngoRuthe. Lisike, ulisonge bese uyaligcina.