Zithathele leli khadi lomlingiswa waseBhayibhelini bese ufunda ngoPotifari, umGibhithe owathenga uJosefa ukuze abe isigqila. Liprinte, ulisike, uligoqe bese uligcina.