Dawuniloda leli khadi lomlingiswa waseBhayibhelini, ufunde ngoNawomi, owasiza umalokazane wakhe uRuthe. Liprinte, ulisike, uligoqe phakathi bese uligcina.