Zithathele leli khadi lomlingiswa oseBhayibhelini bese ufunda ngoMose. Lisike, uligoqe bese uligcina.