Zithathele leli khadi lomlingiswa oseBhayibhelini, ufunde ngoMariya. Lisike, uligoqe kanye bese uzigcinela lona.