Zithathele leli khadi lomlingiswa oseBhayibheli ufunde ngoJoshuwa. Lisike, ulisonge bese uyaligcina.