Zithathele leli khadi lomlingiswa oseBhayibhelini bese ufunda ngoJosefa. Lisike, uligoqe bese uligcina.