Zithathele leli khadi lomlingiswa oseBhayibhelini bese ufunda ngoJobe. Lisike, uligoqe bese uligcina.