Zithathele leli khadi lomlingiswa oseBhayibhelini bese ufunda ngoHezekiya. Lisike, uligoqe bese uligcina.