Lokho okudingayo: Ikhono lokukhulumisana nabantu

Ukukhulumisana nabantu kuyithuluzi elibalulekile

  • elingasiza abantu bakuqonde.

  • elingakusiza uqonde ukuthi kungani wenqatshelwa kulokho okufunayo.

Impela, uma ufuna ukuphathwa njengomuntu ovuthiwe, kunengqondo ukuba uhlakulele amakhono okukhulumisana nabantu abonisa ukuvuthwa. Ungakwenza kanjani lokho?

Funda ukulawula imizwelo. Ukukhulumisana okuhle kudinga ukuzithiba. IBhayibheli lithi: “Isiphukuphuku siyidedela yonke intukuthelo yaso, kodwa ohlakaniphile uzigcina ezolile kuze kube sekugcineni.”—IzAga 29:11.

Liyini iphuzu? Gwema ukulokhu ukhalaza, ukuqudula, ukugaklaza umnyango noma ukuhamba ugqishazela endlini. Ukuziphatha okunjalo kuyomane kuholele emithethweni eyengeziwe—hhayi enkululekweni eyengeziwe.

Zama ukuqonda umbono wabazali bakho. Isibonelo: Ake sithi abazali bakho bamanqikanqika ukukuvumela ukuba uye embuthanweni othile. Kunokuba uqophisane nabo, ungase ubuze:

“Kunganjani uma ngihamba nomngane ovuthiwe futhi onokwethenjelwa?”

Kusengenzeka abazali bakho bakwenqabele nalapho. Kodwa uma uziqonda izinto ezibakhathazayo, usethubeni elikahle lokusikisela okuthile okungcono.

Ukulalela imithetho yabazali bakho kunjengokukhokha isikweletu sasebhange—lapho uthembekile, uyokwethenjwa nakakhulu

Yenza abazali bakho bakwethemba. Cabanga ngomuntu okweleta ibhange. Uma esikhokha njalo isikweletu sakhe, ibhange liyomethemba futhi lingaze limtsheleke nemali ethe xaxa ngesikhathi esizayo.

Kuyefana nasekhaya. Abazali bakho ubakweleta ukulalela. Ngakho-ke, uma ulokhu ubaphoxa, ungamangali uma lincipha izinga abakwethemba ngalo noma uma bengasakwethembi nhlobo.

Ngakolunye uhlangothi, uma uzibonakalisa uthembekile—ngisho nasezintweni ezincane—abazali bakho bangase bakwethembe nakakhulu esikhathini esizayo.