Injongo kaNkulunkulu yasekuqaleni yayiwukuba intsha ikhule, ekugcineni ishiye uyise nonina bese iba nowayo umndeni. (Genesise 2:23, 24; Marku 10:7, 8) Kodwa ungazi kanjani ukuthi usukulungele ngempela ukuhamba ekhaya? Cabangela le mibuzo emithathu.

 Ziyini izisusa zami?

Bheka lolu hlu olulandelayo. Zibuze, ‘Iziphi izizathu ezibaluleke ngempela ezingenza ngifune ukuhamba ekhaya?’

  • Ukubalekela izinkinga zasekhaya

  • Ukuba nenkululeko eyengeziwe

  • Ukwenza abangane bami bangihloniphe kakhudlwana

  • Ukusiza umngane ofuna umuntu azohlala naye

  • Ukusiza ngokwenza umsebenzi wokuzithandela kwenye indawo

  • Ukuzuza okuhlangenwe nakho

  • Ukwethula abazali bami umthwalo wokunginakekela ngokwezimali

  • Okunye

Izizathu eziboniswe lapha azizimbi ngempela. Umbuzo uwukuthi, Ziyini izisusa zakho? Ngokwesibonelo, uma uhamba ukuze nje ugweme ukubekelwa imingcele, kungase kukumangaze ozobhekana nakho!

UDanielle, owake wahamba ekhaya isikhashana lapho eneminyaka engu-20, wafunda okuningi kulokho abhekana nakho. Uthi: “Sonke kufanele siphile ngaphansi kwemingcele yohlobo oluthile. Lapho uwedwa, isimiso sakho somsebenzi noma ukungabi nemali eyanele, kuyokuvimbele ekwenzeni izinto ezithile.” Ungavumeli ukunxenxwa abanye ukuba wenze isinqumo sokuthi uyahamba ekhaya.—IzAga 29:20.

 Ingabe ngikulungele?

Ukuhamba ekhaya kufana nokuthatha uhambo olunqamula ehlane—udinga ukufunda amakhono okuphila ngaphambi kokuba uqale lolo hambo

Ukuhamba uyohlala wedwa kufana nokuthatha uhambo olunqamula ehlane. Ubungaluthatha yini uhambo olunjalo ungazi ukuthi itende lixhonywa kanjani, umlilo ubaswa kanjani, kuphekwa kanjani ngisho nokuthi ibalazwe lifundwa kanjani? Cishe ubungeke! Kodwa, iningi lentsha lihamba ekhaya linolwazi oluncane kakhulu lwalokho okudingekayo ekunakekeleni ikhaya.

Inkosi ehlakaniphile uSolomoni yathi, “okhaliphile uyazicabangela izinyathelo zakhe.” (IzAga 14:15) Ukuze sikusize unqume ukuthi ukulungele yini ukuzimela, cabangela lokhu okulandelayo:

Ukuphatha imali: USerena oneminyaka engu-19 uthi, “Akukaze kudingeke ngikhokhele izindleko zami. Ngiyesaba ukuhamba ekhaya bese kudingeka ukuba ngizihlelele indlela engizosebenzisa ngayo imali.” Ungayifunda kanjani indlela yokuphatha imali?

Isaga seBhayibheli sithi: “Umuntu ohlakaniphile uyolalela amukele imfundo eyengeziwe.” (IzAga 1:5) Khona-ke kungani ungabuzi abazali bakho ukuthi umuntu kungambiza malini isonto ngalinye ukukhokhela izindleko zendawo yokuhlala, ukuthenga ukudla, izindleko zemoto noma zezinye izinto zokuhamba. Yibe usucela abazali bakho bakusize ufunde indlela yokwaba imali ukuze uhlangabezane kahle nezindleko futhi ukhokhele nezikweletu.

Amakhono emisebenzi yasekhaya: UBrian oneminyaka engu-17, uthi into ayisaba kakhulu ngokuhamba ekhaya ukuziwashela izingubo zakhe. Ungazi kanjani ukuthi usukulungele yini ukuzinakekela? U-Aron oneminyaka engu-20, usikisela lokhu: “Zama ukuphila sengathi usuhlala wedwa isonto elilodwa. Yidla ukudla ozilungisele kona kuphela futhi ozithengele kona ngemali yakho. Gqoka izingubo oziwashele zona futhi wazi-ayinela zona. Yihlanze wena indlu yakho. Zama nokuzihambela uye nomaphi lapho kufanele uye khona, ngaphandle kosizo lothile ozokulanda noma akuhambise.” Ukulandela lokhu kusikisela kuyokusiza ngezinto ezimbili: (1) Kuyokwenza ube namakhono abalulekile, kanti futhi (2) kuyothuthukisa ukwazisa kuwe ngomsebenzi owenziwa abazali bakho.

Amakhono okusebenzelana nabanye: Ingabe uyezwana nabazali bakho kanye nezingane zakini? Uma kungenjalo, ungase ucabange ukuthi ukuphila kuyoba lula uma usuhlala nomngane wakho. Kodwa cabanga ngalokho okushiwo ngu-Eve oneminyaka engu-18: “Abangane bami ababili banquma ukuhlala ndawonye. Babengamathe nolimi ngaphambi kokuba bahlale ndawonye, kodwa bahluleka ukuhlala bobabili. Omunye wayeyinono, kanti omunye wayeyidlabha. Omunye wayezikhathalela izinto ezingokomoya, omunye wayengazikhathaleli kangako. Akuzange kuphumelele!”

Liyini ikhambi? U-Erin oneminyaka engu-18 uthi: “Ungafunda okuningi ngendlela yokusebenzelana nabantu lapho usesekhaya. Ufunda indlela yokuxazulula izinkinga nokuvumela imibono yabanye kwezinye izinto. Ngiye ngaphawula ukuthi labo abahamba ekhaya ukuze babalekele ukungezwani nabazali babo, bafunda ukuzibalekela izingxabano, hhayi ukuzixazulula.”

Isimiso esingokomoya somuntu siqu: Abanye bahamba ekhaya benenhloso yokubalekela indlela yokuphila ehilela inkolo yabazali babo. Abanye basuke befuna ukunamathela ngokuphelele esimisweni sabo esihle sokufunda iBhayibheli nesokukhulekela kodwa ngokushesha bayakhukhuleka baqale imikhuba emibi. Ungakugwema kanjani ‘ukuphukelwa umkhumbi wokholo’?—1 Thimothewu 1:19.

Ziqalele isimiso sakho siqu sokutadisha iBhayibheli nesokukhulekela, bese unamathela kuso. Kunganjani ubhale isimiso sakho sezinto ezingokomoya ekhalendeni isikhathi esingangenyanga, bese ubona ukuthi uyakwazi yini ukunamathela kuso ngaphandle kokulokhu ukhunjuzwa abazali bakho?

 Uyini umgomo wami?

Ingabe ufuna ukuhamba ekhaya ukuze ubalekele izinkinga noma ukuze ukhululeke egunyeni labazali? Uma kunjalo, umbono wakho ugxile esizathwini sokuhamba kwakho, hhayi ekuthini uyaphi. Umbono onjalo ufana nokuzama ukushayela imoto amehlo akho egxile esibukweni esikubonisa into engemva kwemoto kuphela—ugxile kakhulu kulokho okukwenza uhambe kangangokuba awuboni ukuthi uyaphi. Siyini isifundo? Ungagxili nje ekuthini uyahamba ekhaya—gxilisa amehlo akho emigomweni enenzuzo.

Kungakhathaliseki ukuthi iyini imigomo yakho, yihlaziye ngokucophelela. Isaga seBhayibheli sithi: “Amacebo okhuthele ayamzuzisa, kodwa noma ngubani onamawala ngokuqinisekile uphokophele ekusweleni.” (IzAga 21:5) Lalela iseluleko sabazali bakho. (IzAga 23:22) Thandaza ngendaba. Cabangela nezimiso zeBhayibheli okuxoxwe ngazo kule ndaba.

Umbuzo wangempela awukona ukuthi, Sengikulungele yini ukuhamba ekhaya? kodwa uwukuthi, Sengikulungele yini ukuphatha ikhaya? Uma impendulo inguyebo kulo mbuzo, khona-ke kungenzeka ukuthi usukulungele ukuzimela.