Dlulela kokuphakathi

INTSHA IYABUZA

Yini Engingayenza Uma Ngihlukene Nomuntu Ebengithandana Naye?

Yini Engingayenza Uma Ngihlukene Nomuntu Ebengithandana Naye?

 USteven uthi, “Ngemva kokuba ngihlukene nentombi yami, ngacindezeleka kakhulu. Angikaze ngibuzwe ubuhlungu obunje ekuphileni kwami.”

 Kwake kwenzeka yini lokho nakuwe? Uma kunjalo, lesi sihloko sizokusiza.

 Kuba njani

 Lapho abantu abathandanayo behlukana, bobabili bezwa ubuhlungu.

 •  Uma kunguwe owathi anihlukane, uzoyiqonda indlela uJasmine azizwa ngayo, uthi “Ukwazi ukuthi ngazwisa umuntu engimthandayo ubuhlungu, kwawuhlupha kakhulu unembeza wami futhi angafisi ukuba kuphinde kwenzeke.”

 •  Uma kungewena owathi nihlukane, kungenzeka uzoqonda ukuthi kungani abanye bazizwa sengathi bayafa ngesikhathi baliwe. Intombazane okuthiwa uJanet ithi, “Ngafikelwa yimizwa efikela abantu abasosizini. Ngaqale ngangakholwa, ngathukuthela, ngancenga, ngacindezeleka. Kwase kuthi ekugcineni, cishe ngemva konyaka, kwayima ngamukela.”

 Nanti iphuzu: Ukuhlukana nomuntu omthandayo kuzwisa ubuhlungu. Kunjengoba umlobi weBhayibheli asho: “Umoya omunyu womisa amathambo.”—IzAga 17:22.

 Ongakwenza

 •  Xoxa nomuntu ongamethemba. IBhayibheli lithi: “Umngane weqiniso ubonisa uthando ngaso sonke isikhathi, futhi ungumfowabo womuntu ozalelwe isikhathi sosizi.” (IzAga 17:17) Ukuxoxa nomzali noma umngane ohlakaniphile kungakusiza ubheke izinto ngendlela efanele.

   “Kwaphela izinyanga ngizihlalela ngedwa futhi ngingaxoxi namuntu ngendlela engangizizwa ngayo. Kodwa abangane bangaba usizo kuleso sikhathi. Ngazizwa ngingcono ngemva kokuba sengikhulume nabo.”​—UJanet.

 •  Funda kokwenzekile. Esinye isaga seBhayibheli sithi: “Zuza ukuhlakanipha, zuza ukuqonda.” (IzAga 4:5) Izinto ezibuhlungu ezenzeka ekuphileni kwethu zingasifundisa lukhulu ngathi, nokuthi yini okufanele siyenze uma sidumazekile.

   “Ngemva kokuhlukana nomuntu engangithandana naye, umngane wami wangibuza, ‘Yini oyifundile kokwenzekile, futhi kuzokusiza kanjani lapho uphinde uthandana nothile?’”​—USteven.

 •  Thandaza. IBhayibheli lithi: “Phonsa umthwalo wakho phezu kukaJehova, yena uyokusekela.” (IHubo 55:22) Ukuthandaza kungakusiza ubhekane nosizi lwakho futhi ube nombono ofanele ngesimo okuso.

   “Thandaza njalo. UJehova uyabuqonda ubuhlungu obuzwayo futhi usazi kangcono kunawe isimo obhekene naso.”​—UMarcia.

 •  Siza abanye. IBhayibheli lithi: “Ningakhathaleli nje kuphela izindaba zenu siqu, kodwa futhi nikhathalele nezabanye.” (Filipi 2:4) Uma usiza abanye, kuyokusiza usheshe ukwazi ukubheka izinto ngendlela efanele.

   “Uma uhlukene nomuntu obuthandana naye kuba sengathi ushaywe umhlaba, futhi ubuhlungu obuzwayo budlula obokulimala. Kodwa ngathola ukuthi kuba ngcono ngokuhamba kwesikhathi. Kwakudingeka ngizinike isikhathi sokululama.”​—U-Evelyn.