Ongakwenza

Okokuqala, thola ukuthi uhlobo olunjani lwabantu othola kunzima ukwakha ubungane nalo.

Ubudala:

Angikwazi ukwakha ubungane . . .

 • nontanga

 • nentsha esithanda ukukhula

 • nabantu abadala

Izinto ezenziwayo:

Angikwazi ukwakha ubungane nabantu . . .

 • abathanda ezemidlalo

 • abaneziphiwo

 • abahlakaniphile

Ubuntu:

Angikwazi ukwakha ubungane nabantu . . .

 • abazethembayo

 • abathandwayo

 • abaseqenjini elithile

Okwesibili, khetha umusho ochaza indlela owenza ngayo lapho uhleli nabantu abachazwe ngenhla.

 • Ngenza sengathi nami ngithanda izinto abazithandayo noma nginamakhono afana nawabo

 • Angizinaki izinto abazithandayo bese ngikhuluma ngezithandwa imina

 • Ngiyathula ngifune indlela yokuhamba lapho.

Okwesithathu, thatha isinyathelo! Awukwazi ukuhlala ulindele ukuthi abantu beze kuwe; ngesinye isikhathi nguwe okufanele uye kubo. (Filipi 2:4) Ungakwenza kanjani lokho?

Funa abangane abangebona ontanga yakho. Cabanga ngakho: Kungani ufuna ukwakha ubungane nontanga yakho kuphela bese ukhala ngokuthi awubatholi abangane? Lokho kungafana nokubulawa indlala esiqhingini esiwugwadule kuyilapho kunezinhlanzi eziningi endaweni okuyo!

Umama wangikhuthaza ukuba ngizame ukukhuluma nabantu abadala kunami. Wathi ngizomangala ukwazi ukuthi kuningi kangakanani engingajabulela ukukuxoxa nabo. Wayeqinisile, manje senginabangane abaningi!”—UHelena, oneminyaka engu-20.

Hlakulela amakhono okuxoxa nabanye. Isihluthulelo (1) ukulalela, (2) ukubuza imibuzo, (3) nokubonisa ukukhathalela kwangempela.—Jakobe 1:19.

Ngiye ngizame ukuba yisilaleli kunokuba yisikhulumi. Uma sengikhuluma, ngiye ngizame ukungakhulumi ngami noma ngikhulume kabi ngabanye.”—USerena, oneminyaka engu-18.

Uma umuntu efuna ukukhuluma ngento ethile engingayijwayele, ngiyomcela ukuba angichazele, engithemba ukuthi kuyomenza abe nokuningi yena kokukusho kimi.”—UJared, oneminyaka engu-21.

Ngingumuntu onamahloni, ngakho kudingeka ngiziphoqe ukuze ngixoxe. Kodwa ukuze ube nabangane kumelwe ube nobungane. Ngakho ngiqalile ukukhuluma.”—ULeah, oneminyaka engu-16.