Impendulo yeBhayibheli

Usizi olukhulu luzoletha isikhathi esinzima kunazo zonke kubantu. Ngokweziprofetho zeBhayibheli, luzoba khona “ezinsukwini zokugcina,” noma ‘esikhathini sokuphela.’ (2 Thimothewu 3:1; Daniyeli 12:4) Luzoba “usizi olukhulu olungakaze lube khona kusukela ekuqaleni kwezwe kuze kube manje, cha, futhi olungasayikuphinde lube khona.”—Marku 13:19; Daniyeli 12:1; Mathewu 24:21, 22.

Izenzakalo zaphakathi nosizi olukhulu

Izenzakalo zangemva kosizi olukhulu

  • Ukuvalelwa kukaSathane namademoni. Ingelosi enkulu iyophonsa uSathane namademoni “kwalasha,” indawo efanekisela isimo sokungakwazi kwenza lutho njengasekufeni. (IsAmbulo 20:1-3) Isimo uSathane ayobe ekuso kwalasha singafaniswa nokuba sejele; ngeke akwazi ukuthonya okwenzeka ngaphandle.—IsAmbulo 20:7.

  • Ukuqala kweMinyaka Eyinkulungwane. UMbuso kaNkulunkulu uyoqala ukubusa kwawo kweminyaka eyinkulungwane, okuyolethela abantu izibusiso ezinkulu. (IsAmbulo 5:9, 10; 20:4, 6) “Isixuku esikhulu” esiyisibalo esingashiwongo ‘siyophuma osizini olukhulu’ siphila, sibone ukuqala kweMinyaka Eyinkulungwane emhlabeni.—IsAmbulo 7:9, 14; IHubo 37:9-11.

^ isig. 5 Encwadini yesAmbulo, inkolo yamanga imelelwa yiBhabhiloni Elikhulu, ‘isifebe esikhulu.’ (IsAmbulo 17:1, 5) Isilo esinombala obomvu, esibhubhisa iBhabhiloni Elikhulu, simelela inhlangano enomgomo wokwakha ubunye nokumelela izizwe zomhlaba. Ekuqaleni sasiyiNhlangano Yezizwe kanti manje siyiZizwe Ezihlangene.