Dlulela kokuphakathi

UJesu UnguMsindisi—Kanjani?

UJesu UnguMsindisi—Kanjani?

Impendulo yeBhayibheli

UJesu wasindisa abantu lapho enikela ngokuphila kwakhe ukuba kube isihlengo. (Mathewu 20:28) Yingakho iBhayibheli libiza uJesu ngokuthi ‘uMsindisi wezwe.’ (1 Johane 4:​14) Liphinde lithi: “Ayikho insindiso kunoma ubani omunye, ngoba alikho elinye igama phansi kwezulu elinikwe ukuba libe phakathi kwabantu okumelwe sisindiswe ngalo.”—IzEnzo 4:12.

UJesu ‘wanambitha ukufa ngenxa yawo wonke umuntu’ obonisa ukholo kuye. (Hebheru 2:9; Johane 3:​16) Ngemva kwalokho, “uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo,” wabuyela ezulwini eseyingelosi. (IzEnzo 3:​15) Esezulwini, uJesu uyakwazi “ukusindisa ngokuphelele labo abasondela kuNkulunkulu ngaye, ngoba uyaphila ngaso sonke isikhathi ukuba abancengele.”​—Hebheru 7:​25.

Kungani kudingeka ukuba uJesu asincengele?

Sonke siyizoni. (Roma 3:​23) Isono senza ukuba abantu bangakwazi ukuxhumana noNkulunkulu, futhi siyabulala. (Roma 6:​23) Kodwa uJesu ‘ungumsizi’ walabo abanokholo lokuthi ukusifela kwakhe kuyasisiza. (1 Johane 2:1) Uyabancengela kuNkulunkulu acele nokuba alalele imithandazo yabo futhi axolele izono zabo, ngoba wabafela. (Mathewu 1:​21; Roma 8:​34) UNkulunkulu uyazilalela izicelo zikaJesu ngoba zivumelana nentando yaKhe. UNkulunkulu wathumela uJesu emhlabeni ukuze ‘izwe lisindiswe ngaye.’​—Johane 3:​17.

Ingabe sidinga ukukholelwa kuJesu kuphela ukuze sisindiswe?

Cha. Nakuba kudingeka ukuba sibe nokholo kuJesu ukuze sisindiswe, akugcini lapho. (IzEnzo 16:30, 31) IBhayibheli lithi: “Njengoba umzimba ngaphandle komoya ufile, kanjalo nokholo ngaphandle kwemisebenzi lufile.” (Jakobe 2:26) Ukuze sisindiswe, kufanele:

  • Sifunde ngoJesu noyise uJehova.​—Johane 17:3.

  • Sakhe ukholo kubo.​—Johane 12:44; 14:1.

  • Sibonise ukuthi sinokholo ngokwenza lokho abakushoyo. (Luka 6:​46; 1 Johane 2:​17) UJesu wathi akuyena wonke umuntu othi kuye “Nkosi” oyosindiswa, kodwa yilowo ‘owenza intando kaBaba wakhe osemazulwini.’​—Mathewu 7:​21.

  • Siqhubeke sibonisa ukuthi sinokholo, ngisho sisebunzimeni. UJesu wakucacisa lokho lapho ethi: “Lowo oye wakhuthazela kwaze kwaba sekupheleni nguye oyosindiswa.”—Mathewu 24:13.