Impendulo yeBhayibheli

Ukulandelana kwezenzakalo zeBhayibheli ngokohlelo lwezikhathi kubonisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu wamiswa ezulwini ngo-1914. Lokhu kuboniswe ngesiprofetho esilotshwe esahlukweni sesine sencwadi yeBhayibheli kaDaniyeli.

Amanqampunqampu esiprofetho. UNkulunkulu wabangela ukuba iNkosi yaseBhabhiloni uNebukhadinezari iphuphe iphupho eliyisiprofetho ngomuthi omkhulu ogawuliwe. Isiphunzi sawo savinjelwa ukuba singakhuli kuze kube “izikhathi eziyisikhombisa,” ngemva kwalokho umuthi wawuyophinde ukhule.—Daniyeli 4:1, 10-16

Ukugcwaliseka kokuqala kwesiprofetho. Umuthi omkhulu wawumelela iNkosi uNebukhadinezari ngokwayo. (Daniyeli 4:20-22) ‘Wagawulwa’ ngokomfanekiso, lapho elahlekelwa ingqondo okwesikhashana nawubukhosi bakhe isikhathi esingaba iminyaka eyisikhombisa. (Daniyeli 4:25) Lapho uNkulunkulu ebuyisela ingqondo yakhe, uNebukhadinezari wabuyela esihlalweni sakhe sobukhosi futhi wabuqaphela ububusi bukaNkulunkulu.—Daniyeli 4:34-36.

Ubufakazi bokuthi isiprofetho sinokunye ukugcwaliseka okukhulu. Injongo yalesi siprofetho yayiwukuthi “abantu abaphilayo bazi ukuthi oPhezukonke unguMbusi embusweni wabantu nokuthi uwunika lowo afuna ukumnika wona, futhi umisa phezu kwawo ngisho nophansi kunabo bonke besintu.” (Daniyeli 4:17) Ingabe uNkulunkulu wayefuna ukunika uNebukhadinezari oqhoshayo ububusi obunjalo ekugcineni? Cha, ngoba ngaphambilini uNkulunkulu wayemnike elinye iphupho eliyisiprofetho elibonisa ukuthi lobu bubusi babungeke buthathwe nguye futhi babungeke buthathwe yinoma imuphi omunye umbusi wezombusazwe. Kunalokho, uNkulunkulu ngokwakhe, uyomisa umbuso ongeke neze uchithwe.—Daniyeli 2:31-44.

Esikhathini esidlule, uNkulunkulu wayemise umbuso owawumelela ububusi bakhe emhlabeni: isizwe sakwa-Israyeli sasendulo. UNkulunkulu wavumela ukuba lowo mbuso wenziwe “incithakalo” ngoba ababusi bawo babengathembekile, kodwa wabikezela ukuthi ububusi wayeyobunikeza “onelungelo elingokomthetho.” (Hezekeli 21:25-27) IBhayibheli libonisa ukuthi uJesu Kristu onikwe igunya lokuthola umbuso waphakade. (Luka 1:30-33) Ngokungafani noNebukhadinezari, uJesu ‘uthobekile ngenhliziyo’ njengoba kwaprofethwa.—Mathewu 11:29.

Umelelani umuthi okuDaniyeli isahluko 4? EBhayibhelini, ngezinye izikhathi imithi imelela ububusi. (Hezekeli 17:22-24; 31:2-5) Ekugcwalisekeni okukhulu kukaDaniyeli isahluko 4, umuthi omkhulu umelela ububusi bukaNkulunkulu.

Kusho ukuthini ukugawulwa komuthi? Njengoba nje ukugawulwa komuthi kwakumelela ukuphazamiseka kokubusa kukaNebukhadinezari, kwakumelela nokuphazamiseka kokubusa kukaNkulunkulu emhlabeni. Lokhu kwenzeka lapho uNebukhadinezari ebhubhisa iJerusalema, lapho amakhosi akwa-Israyeli ehlala “esihlalweni sobukhosi sikaJehova” njengabameleli bakaNkulunkulu ngokwakhe.—1 IziKronike 29:23.

Zimelelani “izikhathi eziyisikhombisa”? “Izikhathi eziyisikhombisa” zimelela isikhathi uNkulunkulu avumela ngaso izizwe ukuba zibuse umhlaba ngaphandle kokuphazanyiswa yinoma imuphi umbuso ayewubekile. “Izikhathi eziyisikhombisa” zaqala ngo-October 607 B.C.E., lapho njengoba kuboniswa ukulandelana kwezenzakalo zeBhayibheli ngokohlelo lwezikhathi, iJerusalema libhujiswa abaseBhabhiloni. *2 AmaKhosi 25:1, 8-10.

Zaziyothatha isikhathi esingakanani “izikhathi eziyisikhombisa”? Zazingeke nje zithathe iminyaka eyisikhombisa kuphela, njengoba kwakunjalo endabeni kaNebukhadinezari. UJesu wanikeza impendulo lapho ethi “iJerusalema [elimelela ububusi bukaNkulunkulu] liyonyathelwa phansi yizizwe, kuze kugcwaliseke izikhathi ezimisiwe zezizwe.” (Luka 21:24) “Izikhathi ezimisiwe zezizwe,” isikhathi uNkulunkulu avumela ngaso ukuba ububusi bakhe ‘bunyathelwe phansi yizizwe,’ ‘ziyizikhathi eziyisikhombisa’ ezikuDaniyeli isahluko 4. Lokhu kusho ukuthi “izikhathi eziyisikhombisa” zazisaqhubeka ngesikhathi uJesu esemhlabeni.

IBhayibheli lisinika indlela yokuthola ukuthi zaziyothatha isikhathi esingakanani lezo ‘zikhathi’ zesiprofetho “eziyisikhombisa.” Lithi “izikhathi” ezintathu nengxenye zilingana nezinsuku ezingu-1 260, ngakho-ke “izikhathi eziyisikhombisa” ziyiphinda kabili leyo nkathi, okwenza kube yizinsuku ezingu-2 520. (IsAmbulo 12:6, 14) Uma sisebenzisa umthetho wesiprofetho wokuthi “usuku lube unyaka,” izinsuku ezingu-2 520 zimelela iminyaka engu-2 520. Ngakho-ke, “izikhathi eziyisikhombisa” noma iminyaka engu-2,520, zaziyophela ngo-October ka-1914.—Numeri 14:34; Hezekeli 4:6.

^ isig. 10 Ukuze uthole ingxoxo eyengeziwe ngokuthi kungani kusetshenziswa u-607 B.C.E, bheka izihloko ezithi “Labhujiswa Nini IJerusalema Lasendulo?—Ingxenye Yokuqala,” emakhasini 26-31 kuyi-Nqabayokulinda ka-October 1, 2011 nesithi “Labhujiswa Nini IJerusalema Lasendulo?—Ingxenye Yesibili,” emakhasini 22-28 kuyi-Nqabayokulinda ka-November 1, 2011.