Impendulo yeBhayibheli

Abantu abaningi batshelwa ukuthi ngeke sazi ukuthi ubani owaloba iBhayibheli. Kodwa iBhayibheli lisho ngokucacile ukuthi lalotshwa ubani. Ezinye izingxenye ziqala ngamazwi athi “amazwi kaNehemiya,” “umbono ka-Isaya,” “izwi likaJehova elafika kuJoweli.”—Nehemiya 1:1; Isaya 1:1; Joweli 1:1.

Iningi labalobi beBhayibheli lavuma ukuthi laloba egameni likaJehova, owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, nokuthi laliqondiswa nguye. Abaprofethi abaloba imiBhalo YesiHebheru basho izikhathi ezingaphezu kuka-300: “Yilokhu uJehova akushilo.” (Amose 1:3; Mika 2:3; Nahume 1:12) Abanye abalobi bathola isigijimi sikaNkulunkulu ngezingelosi.—Zakariya 1:7, 9.

IBhayibheli lalotshwa amadoda angu-40 phakathi neminyaka engu-1 600. Amanye asetshenziselwa ukuloba izincwadi ezingaphezu kweyodwa. Eqinisweni, iBhayibheli liyiqoqo lezincwadi ezingu-66. Linezincwadi ezingu-39 zemiBhalo YesiHebheru abaningi abazibiza ngokuthi iTestamente Elidala, nezingu-27 zemiBhalo YamaKristu YesiGreki evame ukubizwa ngokuthi iTestamente Elisha.