Impendulo YeBhayibheli

Ezinye izinguqulo zeBhayibheli zisebenzisa igama elithi “isihogo” esikhundleni segama lesiHebheru elithi “Sheol” nelesiGreki elithi “Hades” okungamagama asho ithuna elivamile labantu. (IHubo 16:10; IzEnzo 2:27) Abantu abaningi bakholelwa esihogweni somlilo, njengoba kubonisiwe esithombeni senkolo esikulesi sihloko. Nokho, iBhayibheli lifundisa okuphambene nalokho.

  1. Labo abasesihogweni abazi lutho ngakho abezwa buhlungu. “Akukho msebenzi namacebo nalwazi nakuhlakanipha eShiyoli.”UmShumayeli 9:10.

  2. Abantu abalungile baya esihogweni. Amadoda athembekile uJakobe noJobe ayekulindele ukuya lapho.Genesise 37:35; Jobe 14:13.

  3. Inkokhelo yesono ukufa, hhayi ukuhlushwa esihogweni somlilo. “Lowo ofile ukhululiwe esonweni.”Roma 6:7.

  4. Ukuhlushwa phakade kungangqubuzana nobulungisa bukaNkulunkulu. (Duteronomi 32:4) Lapho indoda yokuqala u-Adamu yona, uNkulunkulu wayitshela ukuthi isijeziso sayo kwakuyoba ukungasabi bikho emhlabeni: “Ngoba uluthuli, uyobuyela othulini.” (Genesise 3:19) Bekuyosho ukuthi uNkulunkulu ukhuluma amanga uma kanti wayezofaka u-Adamu esihogweni somlilo.

  5. UNkulunkulu akakucabangi kwakukucabanga ukuhlupha abantu phakade. Umbono wokuthi uzojezisa abantu esihogweni somlilo uyangqubuzana nemfundiso yeBhayibheli ethi “uNkulunkulu uluthando”1 Johane 4:8; Jeremiya 7:31.