Impendulo yeBhayibheli

Incwadi yokugcina yeBhayibheli ithi u-666 inombolo noma igama lesilo sasendle esinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi esiphuma olwandle. (IsAmbulo 13:1, 17, 18) Lesi silo siwuphawu lwesimiso somhlaba wonke sezombusazwe, esibusa “zonke izinhlanga nabantu nezilimi nezizwe.” (IsAmbulo 13:7) Igama noma inombolo ethi 666 ichaza isimiso sezombusazwe njengesehluleki esibi emehlweni kaNkulunkulu. Kanjani?

Akulona nje uphawu. Amagama aqanjwa nguNkulunkulu anencazelo. Ngokwesibonelo, uNkulunkulu wanikeza u-Abrama, okusho ukuthi “UBaba Uphakeme,” igama elithi Abrahama, elisho ukuthi “UBaba Wesixuku,” lapho emthembisa ukuthi uzomenza “uyise wesixuku sezizwe.” (Genesise 17:5) Ngendlela efanayo uNkulunkulu waqamba isilo ngokuthi 666 ngenxa yalokhu okushiwo yilezi zinombolo.

Inombolo 6 ibonisa ukungapheleli. Ngokuvamile, izinombolo zisetshenziswa njengezifanekisela okuthile eBhayibhelini. Inombolo yesikhombisa imelela ukuphelela. Inombolo yesithupha, engafiki kweyesikhombisa, ingamelela okuthile okungaphelele noma okunephutha emehlweni kaNkulunkulu, futhi ingase ihlotshaniswe nezitha zikaNkulunkulu.1 IziKronike 20:6; Daniyeli 3:1.

Ukuphinda kathathu kuyagcizelela. Ngezinye izikhathi iBhayibheli ligcizelela okuthile ngokukuphinda kathathu. (IsAmbulo 4:8; 8:13) Ngakho inombolo ethi 666 igcizelela ngamandla ukuthi uNkulunkulu ubheka izimiso zezombusazwe zabantu njengezehluleki ezimbi. Azikwazanga ukuletha ukuthula nokulondeka okuhlala njalo—izinto eziyokwenziwa uMbuso kaNkulunkulu kuphela.

Uphawu lwesilo

IBhayibheli lithi abantu bamukela ‘uphawu lwesilo sasendle’ ngoba bayasilandela ‘besincoma,’ kuze kube seqophelweni lokusikhonza. (IsAmbulo 13:3, 4; 16:2) Lokhu bakwenza ngokulihlonipha sakulikhulekela izwe labo, uphawu lwalo noma amandla alo ezempi. Njengoba i-Encyclopedia of Religion ibika: “Ukushisekela ubuzwe sekuye kwaba uhlobo lwenkolo oluvelele ezweni lanamuhla.” *

Uphawu lwesilo lubekwa kanjani esandleni somuntu sokunene noma ebunzini lakhe? (IsAmbulo 13:16) Ngokuphathelene nemiyalo ayinika isizwe sakwa-Israyeli, uNkulunkulu wathi: ‘Niyibophe njengophawu esandleni senu, ibe yibhande lasebunzini phakathi kwamehlo enu.’ (Duteronomi 11:18) Lokhu kwakungasho ukuthi ama-Israyeli kufanele abeke uphawu olungokoqobo ezandleni zawo nasemabunzini awo, kodwa kwakusho ukuthi amazwi kaNkulunkulu ayezoqondisa izenzo zawo nemicabango yawo. Ngokufanayo, kunokuba inombolo ethi 666 ibe into elotshwe ngokoqobo njenge-tattoo, uphawu lwesilo luveza ngokomfanekiso labo abavumela isimiso sezombusazwe silawule ukuphila kwabo. Labo abanophawu lwesilo bazibeka ohlangothini olumelene noNkulunkulu.IsAmbulo 14:9, 10; 19:19-21.

^ isig. 8 Bheka nethi Nationalism in a Global Era, ikhasi 134, nethi Nationalism and the Mind: Essays on Modern Culture, ikhasi 94.