Dlulela kokuphakathi

IBhayibheli

Imvelaphi Nokuba Yiqiniso

Ingabe IBhayibheli Liyincwadi Yokuhlakanipha Kwabantu?

Phawula ukuthi iBhayibheli lithini ngalo.

Ingabe IBhayibheli Liyincwadi Enemicabango KaNkulunkulu?

Abalobi abaningi beBhayibheli bathi lokho abakuloba kwakuvela kuNkulunkulu. Kungani?

Ingabe UMose Owaloba IBhayibheli?

UMose naye waloba iBhayibheli. Bangaki abalobi beBhayibheli?

Singathola Yini Ukuthi Ubani Ngempela Owaloba IBhayibheli?

Abalobi beBhayibheli bathi uNkulunkulu owayebaqondisa futhi ebatshela ababekuloba. Singakukholelwa kanjani lokho okwalotshwa?

Ingabe Okubhalwe EBhayibhelini Kuye Kwashintshwa?

Njengoba iBhayibheli lilidala kangaka, sazi ngani ukuthi okubhalwe kulo akushintshiwe?

Waqala Nini UNkulunkulu Ukudala Indawo Yonke?

Impendulo incike endleleni amagama athi “ekuqaleni” nelithi “usuku” asetshenziswe ngayo kuGenesise.

Ingabe Isayensi Iyavumelana NeBhayibheli?

Ingabe kukhona amaphutha angokwesayensi eBhayibhelini?

Ingabe IBhayibheli Lifundisa Ukuthi Umhlaba Uyisicaba?

Ingabe kuyiqiniso okushiwo yile ncwadi yakudala?

Ingabe IBhayibheli Liyincwadi Yabelungu?

Bazalelwaphi abalobi beBhayibheli, babevela kuyiphi ingxenye yomhlaba?

Walotshwa Nini Umlando KaJesu?

Ngemva kokufa kukaJesu kwadlula isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba kulotshwe amaVangeli?

Ukufunda Nokuqonda IBhayibheli

Yini Engakusiza Uqonde IBhayibheli?

Kungakhathaliseki ukuthi ukhuliswe kanjani, ungakwazi ukuqonda imiBhalo Engcwele.

Ingabe IBhayibheli Liyaziphikisa?

Hlola lokhu okubonakala sengathi kuyaphikisana eBhayibhelini nezimiso ongazisebenzisa ukuze uthole incazelo ecacile.

Ubani ULizwi KaNkulunkulu Noma Liyini Izwi LikaNkulunkulu?

Ngendlela elisetshenziswa ngalo eBhayibhelini, leli gama linezincazelo ezingaphezu kweyodwa.

Kusho Ukuthini Ukuthi “Iso Ngeso”?

Ingabe umthetho othi “iso ngeso” ukhuthaza ukuziphindiselela?

Iyini Imiyalo Eyishumi KaNkulunkulu?

Obani abanikwa iMiyalo Eyishumi? Ingabe amaKristu abophekile ukugcina iMiyalo Eyishumi?

Kusho Ukuthini Ukuba “UmSamariya Olungile”?

Ngobuciko, uJesu wasebenzisa le ndaba ukuze afundise abantu indlela yokuphatha abanye, kungakhathaliseki ukuthi bavela kusiphi isizinda, uhlanga, noma izwe.

Iyini ITorah?

Yabhalwa ngubani? Ingabe izimfundiso zayo ezaphakade, ezingasoze zashintsha?

Iziprofetho Nokufanekisela

Siyini Isiprofetho?

Ingabe njalo zonke iziprofetho zaphezulu zibikezela ngekusasa? Hhayi njalo.

Zisho Ukuthini Izinombolo EziseBhayibhelini? Ingabe Ukubhula Ngezinombolo Kusekelwe EBhayibhelini?

Hlola ezinye zezibonelo zencazelo efihlekile yezinombolo eBhayibhelini, uthole ukuthi lokhu kuhluke kanjani ekubhuleni ngezinombolo.

Ukulandelana Kwezenzakalo ZeBhayibheli Ngokohlelo Lwezikhathi Kubonisani Ngonyaka Ka-1914?

Isiprofetho esikhuluma ‘ngezikhathi eziyisikhombisa’ esikuDaniyeli isahluko 4 sikhomba izikhathi ezinzima zokubusa komuntu.

Incwadi YesAmbulo​—Isho Ukuthini?

Le ncwadi ngokwayo ithi labo abayifundayo, bayiqonde futhi basebenzise umyalezo wayo bayojabula.

Yini Noma Ubani ‘U-Alfa no-Omega’?

Kungani lesi siqu sifaneleka?

Liyini IJerusalema Elisha?

Leli dolobha likuthinta kanjani ukuphila kwakho?

Siyini Isilo Sasendle Esinamakhanda Ayisikhombisa SesAmbulo 13?

Isilo sasendle sinegunya, amandla nesihlalo sobukhosi. Yini enye eshiwo isiprofetho seBhayibheli?

Siyini Isilo Esinombala Obomvu Okukhulunywa Ngaso Encwadini YesAmbulo Isahluko 17?

Amaphuzu ayisithupha asisiza sibone ukuthi siyini lesi silo sasendle esinombala obomvu.

Isho Ukuthini Inombolo Ethi 666?

IBhayibheli lembula incazelo yenombolo ethi 666 nophawu lwesilo sasendle.

Liyini IBhabhiloni Elikhulu?

IBhayibheli lithi liyisifebe nomuzi.

Liyini Ichibi Lomlilo? Ingabe Liyafana Nesihogo Noma NeGehena?

UJesu ‘unezihluthulelo zokufa,’ kodwa ingabe unaso isihluthulelo sechibi lomlilo?

Isicebi NoLazaru—Kwakungobani?

Ingabe umfanekiso kaJesu ufundisa ukuthi abantu abalungile baya ezulwini kuyilapho abantu abangalungile beya esihogweni?

Ukuphela Kwezwe

Zibonakala Ngani “Izinsuku Zokugcina,” Noma “Isikhathi Sokuphela”?

IBhayibheli labikezela izinto eziningi ezaziyokwenzeka ngesikhathi esifanayo zidalule izinsuku zokugcina.

Ingabe IBhayibheli Layibikezela Indlela Abantu Abacabanga Nabenza Ngayo Namuhla?

IBhayibheli labikezela ukuthi abantu bazoshintsha benze izinto ezimbi kakhulu.

Luyini Usizi Olukhulu?

Iziprofetho zesikhathi sokugcina zikhuluma ngesikhathi sosizi olukhulu kubantu. Yini esingalindela ukuba yenzeke?

Iyini Impi Ye-Armagedoni?

Igama elithi Armagedoni livela kanye kuphela eBhayibhelini, kodwa impi elibhekisele kuyo kukhulunywa ngayo kulo lonke iBhayibheli.

Ingabe Umhlaba Uzobhujiswa?

IBhayibheli liyasitshela ukuthi yini uNkulunkulu ayihlosile ngeplanethi yethu ewumhlaba.

Uzobhubha Nini Umhlaba?

Ukuze sithole impendulo, kubalulekile ukuba siqale siqonde ukuthi ngokweBhayibheli, yini ngempela ezobhubha.

Yini Eyofezwa UMbuso KaNkulunkulu?

Funda ukuthi yini ongayilindela lapho uhulumeni kaNkulunkulu ubusa phezu komhlaba.

Ukuthula Emhlabeni—Kuyofika Kanjani?

Funda indlela uNkulunkulu athembisa ngayo ukuletha ukuthula komhlaba ngoMbuso wakhe.

Abantu, Izindawo Nezinto

Abesifazane Okukhulunywa Ngabo EBhayibhelini—Singafundani Kubo?

Phawula umehluko phakathi kwabesifazane abayizibonelo ezinhle abaseBhayibhelini nabanye ababekhohlakele.

UMariya UnguMama KaNkulunkulu Yini?

ImiBhalo eNgcwele nomlando wobuKristu kusinika impendulo ecacile yalo mbuzo.

Lithini IBhayibheli NgoMariya?

Abanye bathi uMariya wayengenaso isono. Ingabe iBhayibheli liyakufundisa lokho?

Wayengubani UMariya Magdalena?

Okunye abantu abakukholelwayo ngaye akusekelwe emiBhalweni.

Zazingobani “Izazi Ezintathu”? Ingabe Zazilandela “Inkanyezi” YaseBethlehema?

Izinkulumo eziningana ezisetshenziswa ezindabeni zikaKhisimusi empeleni aziveli eBhayibhelini.

Wayeshade Nobani UKhayini?

Ukuhlola lokho okushiwo iBhayibheli kusinika impendulo egculisayo yalo mbuzo.

Indaba KaNowa NoZamcolo​—Ingabe Imane Iyinganekwane Nje?

IBhayibheli lithi ngolunye usuku uNkulunkulu wenza kwaba nozamcolo ukuze ubhubhise abantu ababi. Yimaphi amaqiniso avezwa yiBhayibheli asekela lesi senzakalo saphezulu?

Uyini Umphongolo Wesivumelwano?

UNkulunkulu wayala ama-Israyeli asendulo ukuba akhe leli bhokisi. Yayiyini injongo yalo?

Ingabe Isidumbu SikaJesu Sasisongwe NgeNdwangu YaseTurin?

Amaqiniso amathathu abalulekile asiza ekunikezeni izimpendulo ngeNdwangu YaseTurin.

Lithini IBhayibheli Ngama-dinosaur?

Ingabe liyavumelana nesayensi?

Ingabe UNkulunkulu Wasebenzisa Ukuziphendukela Kwemvelo Ukuze Adale Izinhlobo Ezihlukahlukene Zezinto Eziphilayo?

Akukho lutho eBhayibhelini olungqubuzana nalokho okushiwo ososayensi ukuthi kunomehluko ohlotsheni ngalunye lwezinto eziphilayo.

Ukuba Usizo Ngokoqobo

Ingabe IBhayibheli Lingangisiza Ngibe Nomndeni Ojabulayo?

Izeluleko ezihlakaniphile ezivela eBhayibheli sezisize izigidi zabesilisa nabesifazane ukuba babe nemindeni ejabulayo.

Lithini IBhayibheli Ngokuba Nabangani?

Abangani abahle bayasizana empilweni futhi bakhuthazane. Bakhethe ngokucophelela abangani bakho!

Ingabe Imali Iyimpande Yakho Konke Okubi?

Inkulumo ejwayelekile ethi “imali iyimpande yesono” iyingcaphuno yeBhayibhelini engaphelele.

Izinkinga Zemali Nezikweletu—Ingabe IBhayibheli Lingasiza?

Imali ayinakuyithenga injabulo, kodwa kunezimiso ezine eziseBhayibhelini ezingakusiza ekuyisebenziseni kahle.

Ukuphila Nesifo Esingamahlalakhona—Ingabe IBhayibheli Lingakusiza?

Yebo! Funda ngezinyathelo ezintathu ezingakusiza ukuba ubhekane nesifo esingamahlalakhona.

Lithini IBhayibheli Ngentukuthelo?

Zikhona yini izizathu ezizwakalayo zokuthukuthela? Yini okufanele uyenze lapho usuqala ukuthukuthela?

Ingabe IBhayibheli Lingangisiza Uma Ngicindezelekile?

Kunezinto ezintathu uNkulunkulu asipha zona ngomusa ukuze sikwazi ukubhekana nemizwa yokucindezeleka.

Ingabe Inkolo, UNkulunkulu Noma IBhayibheli Kungakusiza Ukuba Ujabulele Ukuphila?

Funda ukuthi ubuhlobo noNkulunkulu bungakuthuthukisa kanjani ukuphila kwakho manje nangesikhathi esizayo.

Lithini IBhayibheli Ngokuzithanda?

UJesu wathi: “Kumelwe uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena.” Kusho ukuthini lokho?