Dlulela kokuphakathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IBhayibheli

Imvelaphi Nokuba Yiqiniso

Ingabe IBhayibheli Liyincwadi Yokuhlakanipha Kwabantu?

Phawula ukuthi iBhayibheli lithini ngalo.

Ingabe IBhayibheli Liyincwadi Enemicabango KaNkulunkulu?

Abalobi abaningi beBhayibheli bathi lokho abakuloba kwakuvela kuNkulunkulu. Kungani?

Ingabe UMose Owaloba IBhayibheli?

UMose naye waloba iBhayibheli. Bangaki abalobi beBhayibheli?

Singathola Yini Ukuthi Ubani Ngempela Owaloba IBhayibheli?

Abalobi beBhayibheli bathi uNkulunkulu owayebaqondisa futhi ebatshela ababekuloba. Singakukholelwa kanjani lokho okwalotshwa?

Ingabe Isayensi Iyavumelana NeBhayibheli?

Ingabe kukhona amaphutha angokwesayensi eBhayibhelini?

Ingabe IBhayibheli Liyincwadi Yabelungu?

Bazalelwaphi abalobi beBhayibheli, babevela kuyiphi ingxenye yomhlaba?

Walotshwa Nini Umlando KaJesu?

Ngemva kokufa kukaJesu kwadlula isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba kulotshwe amaVangeli?

Ukufunda Nokuqonda IBhayibheli

Yini Engakusiza Uqonde IBhayibheli?

Kungakhathaliseki ukuthi ukhuliswe kanjani, ungakwazi ukuqonda imiBhalo Engcwele.

Ingabe IBhayibheli Liyaziphikisa?

Hlola lokhu okubonakala sengathi kuyaphikisana eBhayibhelini nezimiso ongazisebenzisa ukuze uthole incazelo ecacile.

Ubani ULizwi KaNkulunkulu Noma Liyini Izwi LikaNkulunkulu?

Ngendlela elisetshenziswa ngalo eBhayibhelini, leli gama linezincazelo ezingaphezu kweyodwa.

Iyini ITorah?

Yabhalwa ngubani? Ingabe izimfundiso zayo ezaphakade, ezingasoze zashintsha?

Iziprofetho Nokufanekisela

Siyini Isiprofetho?

Ingabe njalo zonke iziprofetho zaphezulu zibikezela ngekusasa? Hhayi njalo.

Zisho Ukuthini Izinombolo EziseBhayibhelini? Ingabe Ukubhula Ngezinombolo Kusekelwe EBhayibhelini?

Hlola ezinye zezibonelo zencazelo efihlekile yezinombolo eBhayibhelini, uthole ukuthi lokhu kuhluke kanjani ekubhuleni ngezinombolo.

Ukulandelana Kwezenzakalo ZeBhayibheli Ngokohlelo Lwezikhathi Kubonisani Ngonyaka Ka-1914?

Isiprofetho esikhuluma ‘ngezikhathi eziyisikhombisa’ esikuDaniyeli isahluko 4 sikhomba izikhathi ezinzima zokubusa komuntu.

Incwadi YesAmbulo—Isho Ukuthini?

Le ncwadi ngokwayo ithi labo abayifundayo, bayiqonde futhi basebenzise umyalezo wayo bayojabula.

Siyini Isilo Sasendle Esinamakhanda Ayisikhombisa SesAmbulo 13?

Isilo sasendle sinegunya, amandla nesihlalo sobukhosi. Yini enye eshiwo isiprofetho seBhayibheli?

Siyini Isilo Esinombala Obomvu Okukhulunywa Ngaso Encwadini YesAmbulo Isahluko 17?

Amaphuzu ayisithupha asisiza sibone ukuthi siyini lesi silo sasendle esinombala obomvu.

Isho Ukuthini Inombolo Ethi 666?

IBhayibheli lembula incazelo yenombolo ethi 666 nophawu lwesilo sasendle.

Liyini IBhabhiloni Elikhulu?

IBhayibheli lithi liyisifebe nomuzi.

Liyini Ichibi Lomlilo? Ingabe Liyafana Nesihogo Noma NeGehena?

UJesu ‘unezihluthulelo zokufa,’ kodwa ingabe unaso isihluthulelo sechibi lomlilo?

Ukuphela Kwezwe

Siyini Isibonakaliso ‘Sezinsuku Zokugcina’ Noma ‘Ukuphela’?

IBhayibheli lichaza izenzakalo noma izimo eziyokwandulela ‘ukuphela kwezwe.’

Luyini Usizi Olukhulu?

Iziprofetho zesikhathi sokugcina zikhuluma ngesikhathi sosizi olukhulu kubantu. Yini esingalindela ukuba yenzeke?

Iyini Impi Ye-Armagedoni?

Igama elithi Armagedoni livela kanye kuphela eBhayibhelini, kodwa impi elibhekisele kuyo kukhulunywa ngayo kulo lonke iBhayibheli.

Uzobhubha Nini Umhlaba?

Ukuze sithole impendulo, kubalulekile ukuba siqale siqonde ukuthi ngokweBhayibheli, yini ngempela ezobhubha.

Yini Eyofezwa UMbuso KaNkulunkulu?

Funda ukuthi yini ongayilindela lapho uhulumeni kaNkulunkulu ubusa phezu komhlaba.

Ukuthula Emhlabeni—Kuyofika Kanjani?

Funda indlela uNkulunkulu athembisa ngayo ukuletha ukuthula komhlaba ngoMbuso wakhe.

Abantu, Izindawo Nezinto

UMariya Ungumama KaNkulunkulu Yini?

Both the Holy Scriptures and the history of Christianity provide a clear answer regarding this belief.

Uyini Umphongolo Wesivumelwano?

UNkulunkulu wayala ama-Israyeli asendulo ukuba akhe leli bhokisi. Yayiyini injongo yalo?

Lithini IBhayibheli Ngama-dinosaur?

Ingabe liyavumelana nesayensi?

Ukuba Usizo Ngokoqobo

Ingabe IBhayibheli Lingangisiza Ngibe Nomndeni Ojabulayo?

Izeluleko ezihlakaniphile ezivela eBhayibheli sezisize izigidi zabesilisa nabesifazane ukuba babe nemindeni ejabulayo.

Izinkinga Zemali Nezikweletu—Ingabe IBhayibheli Lingasiza?

Imali ayinakuyithenga injabulo, kodwa kunezimiso ezine eziseBhayibhelini ezingakusiza ekuyisebenziseni kahle.

Ukuphila Nesifo Esingamahlalakhona—Ingabe IBhayibheli Lingakusiza?

Yebo! Funda ngezinyathelo ezintathu ezingakusiza ukuba ubhekane nesifo esingamahlalakhona.

Ingabe IBhayibheli Lingangisiza Uma Ngicindezelekile?

Kunezinto ezintathu uNkulunkulu asipha zona ngomusa ukuze sikwazi ukubhekana nemizwa yokucindezeleka.

Ingabe Inkolo, UNkulunkulu Noma IBhayibheli Kungakusiza Ukuba Ujabulele Ukuphila?

Funda ukuthi ubuhlobo noNkulunkulu bungakuthuthukisa kanjani ukuphila kwakho manje nangesikhathi esizayo.

Lithini IBhayibheli Ngokuzithanda?

UJesu wathi: “Kumelwe uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena.” Kusho ukuthini lokho?