Impendulo yeBhayibheli

Ubhapathizo lusho ukucwiliswa komuntu emanzini abese ephuma kuwo. * Yingakho uJesu abhapathizwa emfuleni ongemncane. (Mathewu 3:13, 16) Ngokufanayo, indoda engumTopiya yacela ukubhapathizwa lapho ifika ‘emanzini amaningi.’​—IzEnzo 8:36-40.

Okushiwo ubhapathizo

IBhayibheli lifanisa ukubhapathizwa nokungcwatshwa. (Roma 6:4; Kolose 2:12) Ukubhapathizwa ngamanzi kufanekisela ukufa komuntu ngokuqondene nendlela abephila ngayo esikhathini esidlule abese eqala entsha njengomKristu ozinikezele kuNkulunkulu. Ubhapathizo nezinyathelo ezilwandulelayo kuyilungiselelo likaNkulunkulu lokuba umuntu athole unembeza ohlanzekile ngokusekelwe okholweni lwakhe emhlatshelweni kaJesu Kristu. (1 Petru 3:21) Ngakho, uJesu wafundisa ukuthi abafundi bakhe kumelwe babhapathizwe.—Mathewu 28:19, 20.

Ingabe ukubhapathizwa ngamanzi kususa izono?

Cha. IBhayibheli lifundisa ukuthi okuwukuphela kwento esihlanza ezonweni yigazi likaJesu elachitheka. (Roma 5:8, 9; 1 Johane 1:7) Nokho, ukuze umuntu azuze emhlatshelweni kaJesu, kumelwe abe nokholo kuJesu, ashintshe indlela aphila ngayo ukuze ivumelane nezimfundiso zikaJesu, abese ebhapathizwa.—IzEnzo 2:38; 3:19.

Ingabe iBhayibheli liyakufundisa ukubhapathizwa kwezinsana?

Cha, alikufundisi. Umqondo wokubhapathizwa kwezinsana awukho eBhayibhelini. Amanye amasonto enza umkhosi “wokubhapathiza” usana (ngokulufafaza noma ngokuluthela ngamanzi ekhanda) nokuluqamba igama. Ubhapathizo lobuKristu olwabantu abadala ngokwanele ukuba baqonde futhi bakholelwe “izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu.” (IzEnzo 8:12) Luhlobene nokuzwa izwi likaNkulunkulu, ulamukele futhi uphenduke​—izinyathelo ezingenakuthathwa usana.—IzEnzo 2:​22, 38, 41.

Ngaphezu kwalokho, iBhayibheli libonisa ukuthi uNkulunkulu ubheka izingane ezincane zamaKristu njengezingcwele, noma ezihlanzekile phambi kwakhe, ngenxa yokuziphatha ngokwethembeka kwabazali bazo. (1 Korinte 7:14) Ukube ukubhapathizwa kwezinsana kuyasebenza, lezo zingane bezingeke ziwudinge umusa eziwuthola ngenxa yabazali bazo. *

Imibono eyiphutha mayelana nobhapathizo lobuKristu

Umbono oyiphutha: Ukufafaza noma ukuthela umuntu ngamanzi esikhundleni sokumcwilisa kuwo ngokuphelele kuyamukeleka.

Iqiniso: Lonke ubhapathizo okukhulunywa ngalo eBhayibhelini lwaluhilela ukucwiliswa. Ngokwesibonelo, lapho umfundi uFiliphu ebhapathiza indoda engumTopiya, “behlela emanzini.” Kamuva, ‘bakhuphuka emanzini.’—IzEnzo 8:36-39. *

Umbono oyiphutha: IBhayibheli lisikisela ukuthi nezinsana zabhapathizwa lapho kubhapathizwa bonke abendlu ethile. Ngokwesibonelo, lapho likhuluma ngomgcini wejele waseFilipi, lithi: “Yena nabakwakhe babhapathizwa.”—IzEnzo 16:31-34.

Iqiniso: Endabeni yokuguquka komgcini wejele kuyavela ukuthi labo ababhapathizwa babeliqonda “izwi likaJehova” futhi ‘bajabula kakhulu.’ (IzEnzo 16:32, 34) Lawo maqiniso enza siphethe ngokuthi noma iziphi izinsana okungenzeka zazikhona endlini yomgcini wejele zazingenakubhapathizwa, ngoba zazingenakuliqonda izwi likaJehova.

Umbono oyiphutha: UJesu wafundisa ngokubhapathizwa kwezinsana ngokuba athi uMbuso ungowabantwana abancane.—Mathewu 19:13-15; Marku 10:13-16.

Iqiniso: UJesu wayengakhulumi ngobhapathizo lapho esho lawo mazwi. Kunalokho, wayebonisa ukuthi labo abayofanelekela uMbuso kaNkulunkulu kumelwe babe njengezingane​—bathobeke futhi bafundiseke.—Mathewu 18:4; Luka 18:16, 17.

^ isig. 3 Igama lesiGreki elihunyushwa ngokuthi “ubhapathizo” livela emsukeni osho “ukucwilisa.” Bheka i-Theological Dictionary of the New Testament, Umqulu I, ikhasi 529.

^ isig. 10 Ngokwe-International Standard Bible Encyclopedia, “akukho lutho eT[estamenteni] E[lisha] olungase luhambisane nokubhapathizwa kwezinsana.” Ithi futhi lo mkhuba wakheka ngenxa “yombono oyiphutha noweqisayo mayelana nokubaluleka kobhapathizo,” wokuthi ubhapathizo ngokwalo lususa izono.—Umqulu 1, amakhasi 416-​417.

^ isig. 13 Ngaphansi kwesihlokwana esithi “Ubhapathizo (eBhayibhelini),” i-New Catholic Encyclopedia ithi: “Kusobala ukuthi eBandleni lokuqala ubhapathizo lwalwenziwa ngokucwilisa.”​—Umqulu 2, ikhasi 59.