Dlulela kokuphakathi

Liyini IPhasika?

Liyini IPhasika?

Impendulo yeBhayibheli

IPhasika umkhosi ogujwa amaJuda ekhumbula ukuthi ngonyaka ka-1513 B.C.E uNkulunkulu wawakhulula ebugqileni eGibhithe. UNkulunkulu wayala ama-Israyeli ukuba akhumbule leso senzakalo esibalulekile njalo ngonyaka ngosuku lwe-14 enyangeni yamaJuda u-Abibi, kamuva eyaziwa ngokuthi uNisani.—Eksodusi 12:42; Levitikusi 23:5.

Kungani kuthiwa iPhasika?

Igama elithi “iPhasika” lithathwe egameni lesiHebheru elisho ‘ukudlula.’ Libhekisela esikhathini lapho uNkulunkulu asindisa khona ama-Israyeli ngesikhathi ebulala amazibulo aseGibhithe. (Eksodusi 12:27; 13:15) Ngaphambi kokuba uNkulunkulu abulale amazibulo aseGibhithe, wayala ama-Israyeli ukuba ahlabe imvu noma imbuzi bese egcoba igazi laleso silwane ezicabheni zawo. (Eksodusi 12:21, 22) UNkulunkulu wayeyobona lelo gazi bese ‘eyadlula’ angawabulali amazibulo abo.—Eksodusi 12:7, 13.

Ngezikhathi zeBhayibheli laligujwa kanjani iPhasika?

UNkulunkulu watshela ama-Israyeli ukuthi ayezoligubha kanjani iPhasika lawo lokuqala. * Nakhu okunye iBhayibheli elithi kwakwenziwa ngePhasika:

  • Ukuhlatshwa kwesilwane: Ngosuku lweshumi enyangeni ka-Abibi (uNisani) umndeni wawukhetha imvu noma imbuzi enonyaka bese uyayihlaba ngosuku lwe-14. NgePhasika lokuqala amaJuda ahlaba isilwane, athatha igazi laso aligcoba phezu komnyango abe eseyasosa engasihlahlelanga, asidla.—Eksodusi 12:3-9.

  • Ukudla: Ngesikhathi sePhasika ama-Israyeli ayedla isilwane ayesihlabile, isinkwa esinganamvubelo nemifino ebabayo.—Eksodusi 12:8.

  • Umkhosi: Izinsuku eziyisikhombisa ngemva kwePhasika ama-Israyeli ayegubha umkhosi wamaqebelengwane angenamvubelo, phakathi naleso sikhathi ayengadli lutho olufakwe imvubelo.—Eksodusi 12:17-20; 2 IziKronike 30:21.

  • Imfundo: Abazali babesebenzisa isikhathi sePhasika ukuze bafundise izingane zabo ngoJehova uNkulunkulu.—Eksodusi 12:25-27.

  • Uhambo: Ngokuhamba kwesikhathi, ama-Israyeli ayeya eJerusalema ukuze ayogubha iPhasika.—Duteronomi 16:5-7; Luka 2:41.

  • Okunye okwakwenziwa: Ngesikhathi uJesu esemhlabeni, lapho kugujwa iPhasika kwakuba newayini futhi kuculwe.—Mathewu 26:19, 30; Luka 22:15-18.

Izinto ezingamanga ngePhasika

Amanga: Ama-Israyeli ayedla isidlo sePhasika ngoNisani 15.

Iqiniso: UNkulunkulu wayala ama-Israyeli ukuba ahlabe iwundlu ngemva kokushona kwelanga ngoNisani 14 futhi alidle ngabo lobo busuku. (Eksodusi 12:6, 8) Ngokwekhalenda lama-Israyeli, usuku luqala ngemva kokushona kwelanga. (Levitikusi 23:32) Ngakho ama-Israyeli ayehlaba iwundlu futhi adle isidlo sePhasika lapho kuqala uNisani 14.

Amanga: AmaKristu kufanele agubhe iPhasika.

Iqiniso: UJesu wagubha iPhasika ngoNisani 14 ngonyaka ka-33, ngemva kwalokho waqala umkhosi omusha: iSidlo SeNkosi Sakusihlwa. (Luka 22:19, 20; 1 Korinte 11:20) Lesi sidlo sathatha indawo yePhasika, ngoba senziwa ukuze kukhunjulwe umnikelo ‘kaKristu iwundlu lePhasika.’ (1 Korinte 5:7) Umnikelo kaJesu wesihlengo uyidlula kude iminikelo eyayenziwa ngePhasika ngoba ukhulula wonke umuntu ekugqilazweni isono nokufa.—Mathewu 20:28; Hebheru 9:15.

^ par. 7 Njengoba isikhathi siqhubeka kwadingeka kulungiswe izinto ezithile. Ngokwesibonelo, lapho ama-Israyeli enza iPhasika okokuqala, ‘ayeshesha’ ngoba kwakudingeka alungele ukuphuma eGibhithe. (Eksodusi 12:11) Kodwa lapho esefikile eZweni Lesithembiso, sasingasekho isidingo sokuba aphuthume lapho egubha iPhasika.