Dlulela kokuphakathi

Kwenzekani Lapho Ufa?

Kwenzekani Lapho Ufa?

Impendulo YeBhayibheli

IBhayibheli lithi: “Abaphilayo bayazi ukuthi bayokufa; kodwa abafileyo bona abazi lutho.” (UmShumayeli 9:5; IHubo 146:4) Ngakho, lapho sifa kuyaphela ngathi. Abafile abakwazi ukucabanga, ukwenza okuthile noma ukuba nomuzwa wokuthile.

“Uyobuyela Othulini”

UNkulunkulu wachaza ukuthi kwenzekani lapho sifa lapho ekhuluma nendoda yokuqala u-Adamu. Ngenxa yokuthi u-Adamu akazange alalele, uNkulunkulu wathi kuye: “Uluthuli, uyobuyela othulini.” (Genesise 3:19) Ngaphambi kokuba uNkulunkulu amdale “ngothuli lomhlabathi,” u-Adamu wayengekho. (Genesise 2:7) Ngokufanayo lapho u-Adamu efa wabuyela othulini futhi akazange esaba khona.

Kwenzeka okufanayo namanje kulabo abafayo. Lapho likhuluma ngabantu nezilwane iBhayibheli lithi: “Konke kuye kwaba khona kuvela othulini, futhi konke kubuyela othulini.”​—UmShumayeli 3:19, 20.

Ukufa akusona isiphelo sakho konke

Ngokuvamile iBhayibheli lifanisa ukufa nokulala. (IHubo 13:3; Johane 11:11-14; IzEnzo 7:60) Umuntu olele ubuthongo obujulile akazi ukuthi kwenzekani endaweni emzungezile. Ngokufanayo, abantu abafile abazi lutho. Noma kunjalo, iBhayibheli lifundisa ukuthi uJehova angabavusa ekufeni njengokungathi ubavusa ebuthongweni aphinde abanike ukuphila. (Jobe 14:13-15) Kulabo abayovuswa uNkulunkulu, ukufa akusona isiphelo sakho konke.