Impendulo yeBhayibheli

IBhayibheli alikhulumi ngokuqondile ‘ngezono ezinkulu eziyisikhombisa.’ Kodwa khona liyasho ukuthi ukwenza izono ezimbi kuyokwenza umuntu angayitholi insindiso. Ngokwesibonelo, iBhayibheli libiza izono ezimbi ezinjengokuziphatha okubi kobulili, ukukhonza izithombe, ukusebenzelana nemimoya, isifuthefuthe sentukuthelo nokudakwa ngokuthi “imisebenzi yenyama.” Libe selithi: “Labo abenza izinto ezinjalo ngeke balizuze ifa lombuso kaNkulunkulu.”—Galathiya 5:19-21. *

IBhayibheli alinalo yini uhlu ‘lwezinto eziyisikhombisa eziyisinengiso eNkosini’?

Yebo, linalo. IzAga 6:16 zithi: “Kukhona izinto eziyisithupha uJehova azizondayo; yebo, ziyisikhombisa izinto ezinengekayo emphefumulweni wakhe.” Nokho, uhlu lwezono olube selunikezwa kuzAga 6:17-19 aluhloselwe ukuba nazo zonke izono. Kunalokho, luchaza imikhakha eyisisekelo yazo zonke izinhlobo zezenzo ezingafanele, ezihlanganisa nalezo umuntu angazenza ngokucabanga, ngokukhuluma nangokwenza. *

Isho ukuthini inkulumo ethi “isono esiletha ukufa”?

IBhayibheli lenza kucace ukuthi zonke izono ziholela ekufeni. Nokho, singasindiswa esonweni nasekufeni ngomhlatshelo wesihlengo kaJesu Kristu. (Roma 5:12; 6:23) Ngakho, “isono esiletha ukufa” yisono esingenakusitshekelwa yisihlengo sikaKristu. (1 Johane 5:16) Umuntu owenza lolu hlobo lwesono uzimisele impela ukuqhubeka ekoneni kangangokuthi akasoze akushintsha ukucabanga noma ukuziphatha kwakhe. Isono esinjalo iBhayibheli lithi ‘ngeke sithethelelwe.’—Mathewu 12:31; Luka 12:10.

^ isig. 3 Uhlu lwezibonelo ezingu-15 zezono ezimbi ezikweyabaseGalathiya 5:19-21 aluphelele, ngoba ngemva kokuzibala, iBhayibheli linezela amazwi athi “nezinto ezifana nalezi.” Ngakho, umfundi ukhuthazwa ukuba asebenzise ukuqonda kwakhe ukuze abone izinto okungenzeka azikho kulolu hlu kodwa “zifana nalezi.”

^ isig. 5 IzAga 6:16 zinesibonelo sobuciko bolimi lwesiHebheru obugcizelela inani lesibili ngokuliqhathanisa nelokuqala. Le ndlela yokukhuluma ivela kaningana emiBhalweni.—Jobe 5:19; IzAga 30:15, 18, 21.