Dlulela kokuphakathi

Iyini Insindiso?

Iyini Insindiso?

Impendulo yeBhayibheli

Igama elithi “sindisa” nelithi “insindiso” ngezinye izikhathi asetshenziswa abalobi beBhayibheli ekudluliseleni umqondo womuntu ophephiswa engozini noma ekufeni. (Eksodusi 14:13, 14; IzEnzo 27:20) Nokho ngokujwayelekile, la magama abhekisela ekusindisweni esonweni. (Mathewu 1:21) Njengoba ukufa kubangelwa isono, abantu abasindiswa esonweni banethemba lokuphila phakade.​—Johane 3:16, 17. a

Ungenzenjani ukuze usindiswe?

Ukuze usindiswe, kumelwe ube nokholo kuJesu futhi ulubonise ngokulalela imiyalo yakhe.​—IzEnzo 4:10, 12; Roma 10:9, 10; Hebheru 5:9.

IBhayibheli liveza ukuthi kumelwe ube nemisebenzi, noma izenzo ezibonisa ukulalela, ukuze ubonise ukuthi ukholo lwakho luyaphila. (Jakobe 2:24, 26) Nokho, lokhu akusho ukuthi ungazenza uyifanelekele insindiso. ‘Iyisipho sikaNkulunkulu’ asinika ‘ngomusa wakhe ongafanelwe.’​—Efesu 2:8, 9.

Ingabe umuntu angaphunyukwa insindiso?

Yebo. Njengoba nje nomuntu osindiswe ekuminzeni engabuye aphonseke noma aziphonse emanzini, umuntu osindiswe esonweni kodwa angaqhubeki ebonisa ukholo angaphunyukwa ithuba lokusindiswa. Ngenxa yalokho, iBhayibheli linxusa amaKristu asesindisiwe ‘ukuba alulwele kanzima ukholo.’ (Jude 3) Lixwayisa nalabo asebesindisiwe: “Qhubekani nisebenzela ukusindiswa kwenu siqu ngokwesaba nangokuthuthumela.”—Filipi 2:12.

Ubani uMsindisi—UNkulunkulu noma uJesu?

IBhayibheli liveza ukuthi ngokuyinhloko insindiso ivela kuNkulunkulu, limbiza kaningi ngokuthi “uMsindisi.” (1 Samuweli 10:19; Isaya 43:11; Thithu 2:10; Jude 25) Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu wasebenzisa amadoda ahlukahlukene ukuze akhulule isizwe sakwa-Israyeli wasendulo futhi iBhayibheli liwabiza ngokuthi “abasindisi.” (Nehemiya 9:27; AbaHluleli 3:9, 15; 2 AmaKhosi 13:5) b Ngokufanayo, njengoba uNkulunkulu esindisa abantu esonweni ngomhlatshelo wesihlengo sikaJesu Kristu, iBhayibheli libiza uJesu ngokuthi “uMsindisi.”​—IzEnzo 5:31; Thithu 1:4. c

Ingabe wonke umuntu uyosindiswa?

Cha, abanye abantu ngeke basindiswe. (2 Thesalonika 1:9) Lapho uJesu ebuzwa, “Ingabe abasindiswayo bambalwa?” waphendula: “Zikhandleni ngamandla ukuba ningene ngomnyango omncane, ngoba ngiyanitshela, abaningi bayofuna ukungena kodwa ngeke bakwazi.”​—Luka 13:23, 24.

Imibono eyiphutha mayelana nokusindiswa kwabo bonke abantu

Umbono oyiphutha: Eyoku-1 Korinte 15:22 ifundisa ngokusindiswa kwabo bonke abantu, ngokuthi ithi “kuKristu bonke bayokwenziwa baphile.”

Iqiniso: Umongo waleli vesi ukhuluma ngovuko. (1 Korinte 15:12, 13, 20, 21, 35) Ngakho amazwi athi “kuKristu bonke bayokwenziwa baphile” asho ukuthi bonke labo abayovuswa bayothola izibusiso ngoJesu Kristu.​—Johane 11:25.

Umbono oyiphutha: UThithu 2:11 ufundisa ukuthi wonke umuntu uyosindiswa, ngokuba athi uNkulunkulu ‘usindisa abantu bonke.’​—IBhayibheli lesiZulu elivamile.

Iqiniso: Igama lesiGreki elihunyushwe ngokuthi “bonke” kuleli vesi lingasho nokuthi “zonke izinhlobo.” d Ngakho, indlela enembile yokuqonda uThithu 2:11 ukuthi uNkulunkulu uvulela zonke izinhlobo zabantu ithuba lokusinda, kuhlanganise ‘nabaphuma kuzo zonke izizwe nezinhlanga nabantu nezilimi.’​—IsAmbulo 7:9, 10.

Umbono oyiphutha: Eyesi-2 Petru 3:9 ifundisa ukuthi wonke umuntu uyosindiswa, ngokuba ithi uNkulunkulu “akafisi ukuba kubhubhe namunye.”

Iqiniso: UNkulunkulu uyafuna ukuba abantu basindiswe, kodwa akabaphoqi ukuba bamukele insindiso ayinikezayo. ‘Usuku lwakhe lokwahlulela’ luyohlanganisa ‘nokubhujiswa kwabantu abangamhloniphi uNkulunkulu.’​—2 Petru 3:7.

a IBhayibheli liyasho ukuthi umuntu ‘usindisiwe’ ngisho noma ukusindiswa kwakhe kwangempela esonweni nasekufeni kungakenzeki.​—Efesu 2:5; Roma 13:11.

b Emavesini akhonjiwe, ezinye izinguqulo zisebenzisa amagama athi “umlweli,” “umkhululi,” “iqhawe,” “umholi,” ngisho nelithi “othile” esikhundleni selithi “umsindisi.” Noma kunjalo, emibhalweni yesiHebheru yokuqala yeBhayibheli, igama elisetshenziswayo lapho kukhulunywa ngalaba basindisi abangabantu liyasetshenziswa nakwezinye izindawo eBhayibhelini lapho kubhekiselwa kuJehova uNkulunkulu njengoMsindisi.​—IHubo 7:10.

c Igama elithi Jesu livela egameni lesiHebheru elithi Yehoh·shuʹaʽ, elisho ukuthi “UJehova Uyinsindiso.”

d Bheka i-Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Igama elifanayo lesiGreki liyatholakala kuMathewu 5:11, okulotshwe kuye amazwi kaJesu athi abantu bayosho “yonke inhlobo” yento embi ngabalandeli bakhe.