Impendulo yeBhayibheli

Isilo sasendle esinamakhanda ayisikhombisa okukhulunywa ngaso kusAmbulo 13:1 simelela isimiso sezombusazwe emhlabeni wonke.

  • Sinegunya, amandla nesihlalo sobukhosi, okwenza sifaneleke ukumelela ezombusazwe.—IsAmbulo 13:2.

  • Sibusa phezu “kwazo zonke izinhlanga nabantu nezilimi nezizwe,” ngakho singaphezu kokuba nje uhulumeni wezwe elilodwa.—IsAmbulo 13:7.

  • Sinezici zezilo ezine ezichazwe esiprofethweni esikuDaniyeli 7:2-8, ezihlanganisa ukubukeka njengengwe, izinyawo zebhere, umlomo wengonyama nezimpondo eziyishumi. Izilo zesiprofetho sikaDaniyeli zimelela amakhosi, noma imibuso yezombusazwe, ebusa ngokulandelana emhlabeni. (Daniyeli 7:17, 23) Ngakho, isilo sasendle sesAmbulo isahluko 13 simelela inhlangano yezombusazwe eyakhiwa imibuso.

  • Siphuma “olwandle,” okuwukuthi, phakathi kwezixuku zabantu abanesiyaluyalu okuvela kubo ohulumeni babantu.—IsAmbulo 13:1; Isaya 17:12, 13.

  • IBhayibheli lithi isibalo, noma igama, salesi silo—u-666—“siyisibalo somuntu.” (IsAmbulo 13:17, 18) La mazwi abonisa ukuthi isilo sesAmbulo isahluko 13 siyisidalwa esingumuntu, hhayi esomoya noma idemoni.

Ngisho noma izizwe zivumelana ngezinto ezimbalwa, ziyavumelana ngokuzimisela kwazo ukulondoloza igunya lazo kunokuthobela uMbuso kaNkulunkulu. (IHubo 2:2) Zizophinde zihlangane ukuze zilwe namabutho kaNkulunkulu aholwa uJesu Kristu e-Armagedoni, kodwa le mpi iyoholela ekubhujisweni kwazo.—IsAmbulo 16:14, 16; 19:19, 20.

‘Izimpondo eziyishumi namakhanda ayisikhombisa’

Izinombolo ezithile eBhayibhelini zimelela okuthile. Ngokwesibonelo, ishumi nesikhombisa kumelela ukuphelela. Isihluthulelo sokuqonda incazelo eqondile ‘yezimpondo eziyishumi namakhanda ayisikhombisa’ esilo sesAmbulo isahluko 13, “umfanekiso wesilo sasendle,” okukhulunywa ngawo kamuva kuyisAmbulo—isilo esibomvu esinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. (IsAmbulo 13:1, 14, 15; 17:3) IBhayibheli lithi amakhanda ayisikhombisa alesi silo esibomvu amelela “amakhosi ayisikhombisa,” noma ohulumeni.—IsAmbulo 17:9, 10.

Ngendlela efanayo, amakhanda ayisikhombisa esilo sesAmbulo 13:1 amelela ohulumeni abayisikhombisa: imibuso yezwe yezombusazwe eye yakhonya emlandweni futhi yahola ekucindezeleni abantu bakaNkulunkulu—iGibhithe, i-Asiriya, iBhabhiloni, amaMede namaPheresiya, iGrisi, iRoma namaNgisi namaMelika. Uma siphetha ngokuthi izimpondo eziyishumi zimelela yonke imibuso, emincane nemikhulu, kusho ukuthi umqhele osophondweni ngalunye ubonisa ukuthi umbuso ngamunye ubusa ngasikhathi sinye nombuso wezwe wangaleso sikhathi.