Impendulo yeBhayibheli

UJesu wazibiza ngokuthi ‘uyiNdodana kaNkulunkulu.’ (Johane 10:36; 11:4) Akakaze azibize ngokuthi unguNkulunkulu uMninimandla onke.

Ngaphezu kwalokho, uJesu wathandaza kuNkulunkulu. (Mathewu 26:39) Futhi ngesikhathi efundisa abalandeli bakhe indlela yokuthandaza, uJesu wathi: “Baba wethu osemazulwini, malingcweliswe igama lakho.”—Mathewu 6:9.

UJesu wembula igama likaNkulunkulu lapho ecaphuna umBhalo wasendulo ethi: “Yizwa, Israyeli, uJehova uNkulunkulu wethu unguJehova oyedwa.”—Marku 12:29; Duteronomi 6:4.