Le nsiza-kufunda isekelwe esahlukweni 13 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

Kungani kufanele sisihloniphe isipho sokuphila? Singayibonisa kanjani leyo nhlonipho ngokuphila kwethu nokwabanye?