Le nsiza-kufunda isekelwe esahlukweni 14 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

Isibonelo sikaJesu singabasiza kanjani abazali nezingane?