Le nsiza-kufunda isekelwe esahlukweni 17 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

UNkulunkulu uyayiphendula ngempela yini imithandazo yethu? Uma kunjalo, uyiphendula kanjani?