Sisekelwe esahlukweni 7 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

Cabanga ngezizathu ezinengqondo zokuba nokholo ovukweni.