Le nsiza-kufunda isekelwe esahlukweni 5 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

Hlola ukuthi isihlengo singasizuzisa kanjani nokuthi yini esingayenza ukuze sibonise ukwazisa ngaso.